O-STA

Velenje najbolj varno mesto

Velenje, 26. maj 2021 - Mestna občina Velenje je danes v okviru Slovenske velike nagrade varnosti 2021 (Slovenian Grand Security Award 2021) prejela nagrado za najbolj varno mesto v letu 2020. Nagrado je v Ljubljani iz rok predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Alojza Kovšce prevzel župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. V obrazložitvi so zapisali, da se Mestna občina Velenje zaveda pomena varnosti in s svojimi aktivnostmi zagotavlja varno življenjsko okolje za svoje občanke in občane. Nagrado za najbolj varno mesto smo prejeli že drugič (prvič za leto 2013).


Župan Peter Dermol se je v imenu Velenjčank in Velenjčanov zahvalil za prejeto nagrado, ki je dokaz, da smo v preteklosti delali dobro. Verjame, da se zaposleni v občinski upravi zavedajo, da je naše delo, da ščitimo javni interes. V občini veliko pozornosti namenjamo skrbi za različne skupine ljudi - otroke, mlade, starejše, invalide, z namenom, da se počutijo varno. Vesel je, da se zaradi epidemije število kriminalnih dejanj ni povečalo, kar pomeni, da so bile aktivnosti, ki so vseskozi vezane na skrb za soobčane, pravilne in jih bomo poskušali še nadgraditi. Tudi zaradi tega se lahko pohvalimo s številnimi laskavimi nazivi, na katere smo zelo ponosni. Velenje je med drugim tudi otrokom, invalidom in starejšim prijazno mesto. Prejete nagrade in pridobljeni nazivi so dokaz, da delamo dobro. Zavedamo se, da je potrebno dosežene standarde vzdrževati in nadaljevati z uspešnim delom.

Mestna občina Velenje je najboljša v vseh primerjalnih kazalnikih; izstopa v nizkem številu kaznivih dejanj glede na preteklo leto, v pozitivnem trendu padanja kaznivih dejanj v zadnjih petih letih, izstopa tudi glede minimalnega števila kaznivih dejanj zoper premoženje. Izpostavili so tudi velenjske primere dobre prakse na področju lokalne varnosti, in sicer zelo dobro sodelovanje Policijske postaje Velenje in medobčinskega inšpektorata, aktivnosti za dvig ozaveščanja o informacijski varnosti v mestni upravi, varnost v šoli, nasilje otrok in mladine. Prek sredstev javnega obveščanja, zloženk in drugih oblik spodbujajo občane k večjemu sodelovanju s policijo in drugimi službami za pravočasno obveščanje o vseh oblikah ogrožanja človekove varnosti. Pridruženi so tudi mreži otrokom prijaznih mest, v sklopu katere izvajajo projekt varnih točk. Prav tako izvajajo preventivne programe za otroke in mladostnike na osnovnih in srednjih šolah v okviru medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami. V Mestni občini Velenje deluje Sosvet za izboljšanje varnosti občanov, ki na vseh svojih sejah obravnava stanje varnosti. Pri tem po potrebi dopolnjuje in spreminja program glede na aktualne potrebe. Sprejete pobude in naloge posreduje pristojnim subjektom in službam.

Slovenska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja varnosti v Republiki Sloveniji, ki jo podeljuje Inštitut za korporativne varnostne študije ICS, Ljubljana, v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti. Nagradili so institucije in posameznike za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti. Nagrade so letos podelili v petih kategorijah, in sicer: najbolj varno podjetje, korporativno varnostni manager leta, najbolj inovativna varnostna rešitev, najbolj varno mesto in inovativna medijska promocija varnosti.

Prilagamo fotografije z dogodka.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.