O-STA

Jutri se bodo članice in člani Sveta Mestne občine Velenje sestali na redni seji

Sporočilo za javnost

Velenje, 28. junij 2021 - Jutri, 29. junija, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 19. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predstavitev Območnega razvojnega programa Savinjsko-šaleške regije za obdobje 2021-2027
 4. Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije za leto 2020
 5. Predlog Sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Muzej Velenje
 6. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
 7. Predlog Sklepa o potrditvi predstavnikov v Razvojni svet Savinjske regije
 8. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2021
 9. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2021/2022
 10. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2021/2022 in 2022/2023
 11. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1395/18, 1395/19)
 12. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 441/4, 441/7)
 13. Letni plan dela lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave MOV za leto 2021
 14. Predlog Sklepa o Soglasju k spremembi Koncesijske pogodbe št. POG-1110/2017 za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje, z dne 29. 9. 2017
 15. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v Mestni občini Velenje
 16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
 17. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje
 18. Osnutek Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje
 19. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
 20. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2020

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736