O-STA

Občinski svet uspešno sklenil junijsko sejo

Sporočilo za javnost

Velenje, 29. junij 2021 - Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 19. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo, na kateri je bilo 20 točk dnevnega reda, je vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Člani sveta so vse akte, kot so bili predlagani, tudi sprejeli. O vsebini posameznih aktov, ki so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov), vas bomo še obveščali.

Svetnice in svetniki so najprej sprejeli zapisnik 18. redne seje Sveta Mestne občine Velenje.

Predstavitev Območnega razvojnega programa Savinjsko-šaleške regije za obdobje 2021-2027 in Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije za leto 2020 je predstavila direktorica razvojne agencije mag. Biljana Škarja.

Podžupanja Aleksandra Vasiljević, namestnica predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, je predstavila Predlog Sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Muzej Velenje (imenovana Tanja Verboten), Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje (imenovan Dimitrij Amon) in Predlog Sklepa o potrditvi skupne liste kandidatov Razvojnega sveta Savinjske regije za 2021-2027.

Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2021 je predstavila predsednica Komisije za priznanja Aleksandra Vasiljević. Ob letošnjem občinskem prazniku bodo grb Mestne občine Velenje prejeli Civilna zaščita Mestne občine Velenje, Franc Špegel in Vlado Vrbič, plaketo Mestne občine Velenje pa Lirikonfest, Max klub Velenje in Radio klub Hinko Košir.

Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2021/2022 in Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2021/2022 in 2022/2023 je predstavil vodja Urada za družbene dejavnosti Marko Pritržnik.

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavila Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1395/18, 1395/19), Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 441/4, 441/7), Osnutek Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje, ki so ga svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog, in Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v Mestni občini Velenje.

Svetnice in svetniki so sprejeli Letni plan dela lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave MOV za leto 2021 in Predlog Sklepa o Soglasju k spremembi Koncesijske pogodbe št. POG-1110/2017 za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje, z dne 29. 9. 2017, ki sta ju predstavila David Šket, izvršni direktor pri podjetju Javna razsvetljava, d. d., in Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli po skrajšanem postopku, ureja parkiranje na območju nove cone Vista na Velenjski plaži, parkirišča za stavbo C Šolskega centra Velenje (od Tomšičeve ceste do zapornice pri Glasbeni šoli Velenje) in parkirišče pri pumptracku.

Alenka Rednjak, vodja Urada za premoženje in investicije, je predstavila Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje.

Osnutek Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje so svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog. V mesecu septembru 2020 so občani, stanujoči na naslovu Andraž nad Polzelo 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, na Občino Polzela posredovali pobudo za priključitev k Mestni občini Velenje. Kot razlog za priključitev so navedli logistično in siceršnjo povezavo z Mestno občino Velenje.

Svetnice in svetniki so sprejeli tudi Uradno prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje in se seznanili s Poročilom o delu SAŠA inkubatorja za leto 2020.

Naslednja seja sveta bo predvidoma meseca oktobra.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736