O-STA

Župan Velenja podpredsednik Razvojnega sveta Savinjske regije

FOTO: Razvojni svet

Sporočilo za javnost

Velenje, 9. september 2021 - Na ustanovni seji Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje 2021-2027 so za predsednika Razvojnega sveta Savinjske regije izvolili župana Občine Rogaška Slatina mag. Branka Kidriča, ki je svet vodil že v minulem programskem obdobju. Po novem bo funkcijo podpredsednika razvojnega sveta opravljal župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Člani so na ustanovni seji razpravljali o novi finančni perspektivi ter pripravi Regionalnega razvojnega programa in ključnih regijskih projektih za programsko obdobje 2021-2027. Ob tem so sprejeli pobudo, da predsedniki razvojnih svetov regij ter predsednik Kohezijske regije Vzhodna Slovenija zavzamejo enotno stališče v pogovorih z ministrstvi pri pripravi novega programskega obdobja.

V Savinjski regiji je kot nosilna institucija opravljanja splošnih razvojnih nalog vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij Razvojna agencija Savinjske regije, RASR, d. o. o., ki jo vodi direktorica Iva Zorenč. Vizija naše regije je "Zelena, digitalna, inovativna, opolnomočena in ljudem prijazna Savinjska regija."

Razvojni svet Savinjske regije šteje 34 članov, in sicer 12 predstavnikov lokalnih skupnosti, 12 predstavnikov gospodarstva v regiji, 6 predstavnikov nevladnih organizacij ter štiri predstavnike območnih razvojnih partnerstev. Naloga članov je v prvi vrsti priprava regionalnega razvojnega programa ter ključnih projektov, ki bodo izvedeni v regiji, ter sodelovanje in usklajevanje z drugimi regijami na področju regionalnega razvoja ter teritorialnega razvojnega dialoga.

V prilogi pošiljamo fotografijo s seje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736

......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.