O-STA

Ob 40-letnici izobraževanja za področje računalništva na Elektro in računalniški šoli ŠC Velenje

Začetki izobraževanja računalništva imajo več kot 50-letno tradicijo, saj so pred toliko leti začeli nastajati temelji za nastanek srednješolskega izobraževanja. Najprej so na nekaterih slovenskih gimnazijah začeli z manjšim obsegom pouka računalništva. Pogosto so bile te vsebine integrirane v matematiki ali pa je šola to ponudila kot izbirno dejavnost. Je pa pomembno leto 1971, ko so na Zavodu za šolstvo imenovali komisijo za razvoj izobraževalnih programov računalništva.

Nastanek usmerjenega izobraževanja je prineslo priložnost za vpeljavo srednješolskega tehniškega programa za računalništvo. Tako sta nastala javno veljavna srednješolska programa računalniški tehnik in programerski tehnik. Prvi je predstavljal usmeritev za strojno opremo, drugi pa za programsko opremo. Začetek izvajanja teh dveh tehniških programov sega v šol. leto 1981/82. Med štirimi prvimi šolami je programe pridobil tudi takratni Rudarski šolski center Velenje. Programe pa so še izvajali v Ljubljani, Novi Gorici in Kranju.

Da smo dobili programa programerski in računalniški tehnik v Velenju, je poleg prizadevanj šole močno vplival družbeno-gospodarski razvoj lokalnega okolja, kjer se je odražal zlasti razvoj TEŠ, Premogovnika in Gorenja. Najprej smo vpisovali 2 oddelka programerskih tehnikov, po spolu pa je veljalo, da je bila takrat številčna enakovrednost. Kasneje smo vpisovali tako programske, kot računalniške tehnike. Šolski okoliš je bil obsežen, saj je področje, od koder so takrat prihajali dijaki zajemalo poleg savinjsko-šaleškega še širše celjsko in koroško območje. V ta program so se vpisovali učno zelo uspešni dijaki.

Najtežji del pri izvedbi programa je bil v začetku zagotoviti materialne pogoje in kader. Predpisana programska jezika sta bila Cobol in Pascal. Učitelji stroke iz tega časa so morali veliko časa vložiti v samoizobraževanje in vključevanjem v funkcionalna usposabljanja v podjetjih (IC Iskra Delta). Na velenjski šoli smo prve učne vaje izvajali na terminalski opremi, v šolskem letu 1982/83 pa tudi na prvem hišnem računalniku Sinclar ZX 81. Kasneje smo v sodelovanju z Gorenjem kompletirali prvo PC kompatibilno računalniško učilnico v Sloveniji.

Kasneje se je program računalništva posodabljal in tudi v tem trenutku poteka prenova učnega programa. Če smo začeli s štirimi šolami, ki izvajajo program računalništva, je danes teh šol v Sloveniji štirikrat toliko. Ena izmed večjih prenov sega v leto 2008, ko se je računalništvo vsebinsko ločilo od elektrotehnike, oz. je teh vsebin v današnjih programih zelo malo. Trenutno je to izjemno hitro spreminjajoče se področje, ki je gradnik 4. industrijske revolucije, ki poteka in bo zagotovo temeljni gradnik tudi 5. revolucije, ki bi se naj začela v naslednjih letih. Vse to ima veliko temeljev v začetku izobraževanja računalništva in smo ponosni, da smo bili med prvimi tovrstnimi izobraževalci v Sloveniji in kot se je kasneje pokazalo, da celo v svetovnem merilu.


Simon Konečnik,

ravnatelj ERŠ

Šolski center Velenje