O-STA

Mlajšim od 30 let bomo omogočili najem stanovanj

Sporočilo za javnost

Velenje, 5. oktober 2021 - Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na oktobrski seji soglasno sprejeli Predlog Pravilnika o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim, s katerim smo opredelili postopek dodeljevanja neprofitnih stanovanj mladim, mlajšim od 30 let. Na ta način lahko mladim omogočimo čim hitrejšo in čim lažjo pot do primernega stanovanja. Skupno ima občina slabih 900 (zasedenih) stanovanj, pri prvem razpisu za mlade bomo ponudili 5 enot, pri vseh novih stanovanjskih gradnjah bomo del stanovanj namenili za mlade. Razpis bo predvidoma objavljen v začetku prihodnjega leta. Želimo si, da bi mladim po 5 letih najema omogočili odkup, zato bomo vložili pobudo za spremembo zakona.

Na podlagi zaključkov Generacijskega foruma z mladimi in predstavniki mladinskih organizacij, ki smo ga pripravili konec leta 2020, smo oblikovali stanovanjsko komisijo, v katero so bili vključeni tudi predstavniki mladih, ki so tako lahko sooblikovali aktivnosti na stanovanjskem področju. Mladi zelo težko pridejo do neprofitnih stanovanj, saj po obstoječi zakonodaji ni mogoče dati odločilne prednosti mladim in tako neprofitna stanovanja pridobijo predvsem starejši občani, navadno tisti z daljšo delovno dobo. Stanovanja namenjena mladim bomo izvzeli iz obstoječega stanovanjskega fonda neprofitnih stanovanj v lasti Mestne občine Velenje.

Za prijavo na razpis bodo morali prosilci med drugim imeti državljanstvo Republike Slovenije, stalno bivališče v Mestni občini Velenje, minimalni mesečni dohodek v višini 76 % neto minimalne plače. Najemno pogodbo lahko sklenemo za določen čas 5 let, ki pa jo lahko podaljšamo (tudi po dopolnitvi 30. leta starosti), vendar največ še za 5 let. Najemnina za najemna stanovanja se določi v skladu z veljavno zakonodajo za oblikovanje neprofitnih najemnin ter vsakokratnim sklepom Mestne občine Velenje o določitvi višine najemnine.

Na podlagi predlaganega pravilnika bo lahko Mestna občina Velenje pripravljala za mlade prilagojene razpise za neprofitna stanovanja. V skladu s tem pravilnikom lahko z javnim razpisom opredelimo različne kategorije mladih: mladi posamezniki, mladi pari ali mlade družine.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.