O-STA

Svetniki potrdili nakup kampa za nadaljnji razvoj turizma

Sporočilo za javnost

Velenje, 5. oktober 2021 - Kot smo že obveščali, je Mestna občina Velenje uveljavila predkupno pravico za nepremičnine, ki v naravi predstavljajo zemljišče za kampiranje (Kamp Jezero), saj ima ta prostor za nadaljnji razvoj turistične ponudbe južne obale Velenjskega jezera strateško razvojno vrednost. Ker je nedelovanje kampa zadnja leta zaviralo turistični razvoj ob Velenjski plaži, je občina sprejela odločitev o nakupu zemljišča za lažje upravljanje in nadzor. Analizi dokumentov identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa, ki sta v fazi priprave, pa bosta razkrili nadaljnji model upravljanja kampa. Svetnice in svetniki so na današnji 20. seji Sveta Mestne občine Velenje predlog sprejeli.

Premogovnik Velenje nas je konec avgusta z vlogo za izdajo potrdila o predkupni pravici za nepremičnine, ki v naravi predstavljajo zemljišče za kampiranje (Kamp Jezero) obvestil, da prodaja nepremičnine, in sicer za skupno vrednost 650.480 evrov. Mestna občina Velenje si je z uveljavljanjem predkupne pravice zagotovila vpliv na to območje in nadaljnji turistični razvoj.

V Mestni občini Velenje načrtujemo, da bomo po sklenitvi posla kamp oddali v upravljanje najboljšemu ponudniku na osnovi različnih kriterijev. Možni načini oz. modeli ravnanja s kampom Jezero so oddaja v najem, javno-zasebno partnerstvo ali ustanovitev stavbne pravice. V teku sta že izdelavi dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijskega programa (IP), ki bosta utemeljila nadaljnji najustreznejši model ravnanja s kampom.

Mestna občina Velenje namerava v prihodnje, v skladu z razvojnimi načrti in novo strategijo trženja turizma, ki je trenutno v fazi priprave, razvijati Velenjsko plažo proti zahodu, v načrtu pa je tudi prestavitev čolnarne. Glede odločitve o nakupu kampa je bilo izvedenih kar nekaj internih razprav. Razlog, da se za nakup nismo odločili že lani, ko se je Premogovnik Velenje prvič odločil za prodajo, je bil v jasnih zagotovilih, da imajo zanesljive dogovore s potencialnim kupcem. Kasneje se je izkazalo, da temu ni tako in je sledilo večmesečno zaprtje kampa.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.