O-STA

Poimenovani dve novi ulici

Sporočilo za javnost

Velenje, 6. oktober 2021 - V Velenju imamo dve novi ulici z imenoma Ulica svežih idej in Cesta Jožeta Ervina Prislana. V izbor imena smo vključili širšo javnost, imenovana komisija pa je naredila izbor. Predloga so potrdili tudi svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje.

Imenovanje novih ulic je bilo potrebno zaradi novih razmer in lažje orientacije v prostoru, in sicer za območje poslovne cone Stara vas, kjer je nastalo novo območje z neimenovano ulico ter za že obstoječo ulico, ki se nahaja med Šaleško in Efenkovo cesto in še ni poimenovana.

V območju poslovne cone Stara vas bo zaživela Ulica svežih idej, ker območje nove ulice v večini predstavlja novo poslovno cono v Velenju. Za poimenovanji smo pridobili vsa ustrezna mnenja Geodetske uprave Republike Slovenije in Komisije za standardizacijo imen, izvedli pa smo tudi predhodno posvetovanje s prebivalci Stare vasi, ki jih spremembe zadevajo. Na predlog ni bilo podanih uradnih pripomb.

Ime Ulica svežih idej se navezuje tako na dejavnost območja kot tudi na potrebo po novih in kreativnih rešitvah, ki so v podjetništvu ter napredku nekega kraja nujne. Ime je povezano tudi s procesom prestrukturiranja območja, v katerega smo trenutno zelo vpeti in predstavlja izziv prihodnjih let ter nadaljnjega razvoja Velenja.

"Sveže ideje" zaznamujejo mladost in usmerjenost mesta Velenja, kjer že od nekdaj stremimo k novostim, razvoju, drugačnosti in svežini, kar pogosto vodi do dobrih praks, po katerih se rada zgledujejo številna druga mesta oz. občine. V Velenju smo vedno odprti tudi do novih rešitev, smo inovativni ter vedno znova iščemo izzive, ki vodijo v kakovostnejše življenje.

Za poimenovanje Ceste Jožeta Ervina Prislana posvetovanje s prebivalci ni bilo potrebno, saj na tej ulici ni hišnih številk.

Poimenovanje ceste po Jožetu Ervinu Prislanu sovpada s 30. obletnico slovenske osamosvojitve, v kateri je na območju Šaleške doline odigral pomembno vlogo. Hkrati je poimenovanje tudi krajevno ustrezno, saj v Velenju še nimamo ulice, ki bi zaznamovala osebo, aktivno v času samostojne Slovenije ali ob njenem nastanku.

Izbira imena je povezana tudi s krajevno pripadnostjo osebe, saj je Jože Ervin Prislan živel v Šaleku. Zemljišče, kjer poteka danes povezovalna cesta, je nekoč pripadalo njegovim staršem.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700
........................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.


Ulica svežih idej.JPG