O-STA

TalentJourney - vseživljenjsko potovanje do znanja

O projektu TaletnJourney smo se pogovarjali z direktorjem Šolskega centra Velenje, gospodom Jankom Pogorelčnikom.


Šolsko leto se je pred kratkim začelo, pred nami pa so izzivi prihodnosti. Kakšno je trenutno stanje na Šolskem centru Velenje?

Šolski center Velenje je velik sistem: imamo štiri srednje šole, kjer se v 27 programih izobražuje 1620 dijakov. Večino strokovnih programov nadgrajuje pet programov v Višji strokovni šoli. Za sodelovanje s podjetji in delo na projektih pa imamo Medpodjetniški izobraževalni center, kjer vsako leto več sto udeležencev koristi izobraževalne možnosti, ki jih ponujamo.


Poleg formalnih izobraževanj, ki ste jih našteli, izvajate tudi neformalna izobraževanja, usposabljanja, tečaje?

Na Šolskem centru močno sodelujemo z gospodarstvom in lokalnim okoljem. Na eni strani je to zaradi potreb podjetij, na drugi strani pa to omogoča, da se izobraževalni programi sproti posodabljajo in dopolnjujejo. Različni projekti, s katerimi se ukvarjamo temu veliko pripomorejo. Zelo aktualni so programi za usposabljanje odraslih v projektih Munera in Atena, izvajamo tudi kopico tečajev za brezposelne osebe, usposabljanj za podjetja, kot so tečaji varjenja, CNC tehnologij, avtomobilskih tehnologij, izvajanja elektroinštalaterskih del in podobnih. Na področju srednjega šolstva smo vključeni v množico projektov, kjer izboljšujemo in posodabljamo kurikule srednjega šolstva. Posebej je potrebno omeniti tudi mobilnost, projekte Erasmus, ki nam omogočajo, da dijake in tudi zaposlene pošiljamo na krajše prakse v tujino in s tem dvigujemo kvaliteto našega dela.

Pomembno je, da ohranjamo stik s podjetji in sodelujemo z industrijo ter dobro poznamo potrebe trga dela. V višjih strokovnih programih pa tudi v srednješolskih programih imamo kar nekaj sodelavcev iz podjetij, še več pa jih je v funkcionalnih izobraževanjih.


Ali s temi podjetji soustvarjate tečaje/usposabljanja?

Seveda, podjetja imajo svoje specifične potrebe, in ko se pogovarjamo o programih izobraževanj za njih, imamo mi določene možnosti, s podjetji pa se dogovorimo o obliki in vsebini usposabljanj, glede na to, kar podjetja potrebujejo za svoja delovna okolja, tehnologije ter konkurenčno delovanje na trgu.


Torej je zelo pomembno, da ves čas ohranjate stik z aktualnimi tehnologijami - kako so vaši zaposleni pripravljeni na nenehne spremembe ter novosti?

Najboljša stvar, ki se je zgodila v strokovnem izobraževanju je bila to, da so dijaki začeli odhajati na prakso v podjetja. Šola mora trendom v industriji slediti, zato je potrebno tesno sodelovanj med šolo in podjetji.


So projekti, s katerimi se ukvarjate na ŠCV, so tudi povezani s tem?

Da, vsi projekti imajo zagotovo dodano vrednost, naj bo to pridobivanje (mednarodnih) izkušenj, izmenjava dobrih praks, ohranjanje nenehnega stika z gospodarstvom, tehnologijami. Med drugim pa tudi inovacije na področju izobraževanja, priprava izobraževalnih kurikulov - gospodarstveniki morajo povedati, kaj v svojih podjetjih potrebujejo in na podlagi tega lahko nastanejo dobri učni načrti.

Vam Evropska unija oz. Evropska komisija nudi podporo pri tem?

Da, na ravni EU oz. EK poteka ogromno iniciativ za inovacije na področju šolstva, v obliki različnih strukturnih skladov - npr. Evropski socialni sklad za razvoj kadrov, dvig pismenosti, Evropski sklad za regionalni razvoj za razvoj skupnosti, mest, regij - investicije v infrastrukturo, projekti Horizon (raziskave in razvoj) namenjeno bolj razvojnim/raziskovalnim institucijam in program Erasmus+, ki podpira predvsem aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v vseh sektorjih.


Prav na programu Erasmus+ je nastala nova iniciativa za centre odličnosti na področju poklicnega izobraževanja. Tudi tukaj ste aktivni. Kaj nam lahko poveste o tem?

Evropska skupnost ima v vsaki finančni perspektivi rdečo nit. Rdeča nit v obdobju od 2007 do 2014 je bila mobilnost mladih, nato zaposljivost mladih, trenutno pa so aktualni centri odličnosti. Evropska komisija je ugotovila, da ogromno inovacij prihaja ravno iz poklicnega nivoja, zato so temu namenili posebno pozornost in zagotovili tudi določena sredstva za razvoj takšnih centrov odličnosti. Skupaj z mednarodnimi partnerji iz Slovenije, Italije, Finske, Nemčije in Estonije smo se prijavili na razpis ter bili uspešni pri ideji za center odličnosti na področju IOT (internet of things, internet stvari) - projekt se imenuje TalentJourney. To je Eden izmed petih izbranih pilotnih projektov v celi Evropi.


Je internet stvari neka nova tehnologija v industriji?

Internet stvari oz. internet of things je najverjetneje ena najhitreje razvijajočih se tehnologij v proizvodnji, saj le ta omogoča modernim podjetjem, da zmanjšajo potrebno število delavcev, tako efektivno zmanjšajo stroške in avtomatizirajo celoten proces dela.

S pomočjo elektronike, internetne povezave ter senzorjev in ostale strojne opreme, lahko naprave med seboj komunicirajo in si izmenjujejo podatke. Prav tako jih lahko ljudje na daljavo opazujemo in nadzorujemo.


Kakšna pa je vloga Šolskega centra Velenje pri projektu TalentJourney?

Sooblikovanje novih pristopov, razvoj novih učnih vsebin, testiranje novih tehnologij, povezovanje s podjetji. Vsebine in načini poučevanja, ki so bili pripravljeni v okviru projekta TalentJourney bodo pripomogli, da bodo naši dijaki in študentje od nas odhajali z aktualnimi znanji in izkušnjami, da se lahko čim hitreje vključijo v delovne procese v podjetjih. S tem so povezane tudi spremembe v šolstvu.


Kako je Šolski center Velenje povezan z lokalnim/regionalnim okoljem?

SAŠA regija je pred velikim izzivom prestrukturiranja, prehod iz fosilnih goriv na zelene alternative (zapiranje TEŠ in Premogovnika), s tem povezano veliko število izgubljenih tradicionalnih delovnih mest. Ustvariti bo potrebno nova delovna mesta. Te kadre bo potrebno preobraziti, izpopolniti, jim nuditi nova znanja in to je poslanstvo Šolskega centra Velenje, tako lokalno, regionalno kot tudi izven meja regije. Takšni projekti nam nudijo vpogled v prihodnost, v nova delovna mesta, poklice, ki šele prihajajo in znanja za katera še danes ne vemo, jih pa skupaj sooblikujemo.


Projekt TalentJourney se letos končuje?

Zaključuje se pilotni projekt. Trajal je dve leti in se končuje oktobra. Zgodba TalentJourney-a pa s tem definitivno ni zaključena. Evropska komisija je na podlagi naših izkušenj spoznala, da bo na tem področju potrebnega še ogromno dela in v naslednjih sedmih letih bo namenjenih 400 milijonov evrov za centre odličnosti. Upamo, da bo del te zgodbe tudi TalentJourney.


Torej lahko zaključiva, da je Šolski center Velenje pripravljen na prihodnost?

Stremimo k temu, da nudimo aktualna znanja, da so in bodo naši dijaki in študenti pripravljeni za poklice prihodnosti - tako po strokovni plati, kot tudi z mehkimi veščinami (komunikacija, timsko delo, prilagodljivost, samoiniciativnost) in zelenimi veščinami (kako ublažiti negativne vplive podnebnih sprememb).