O-STA

Jutri se bodo svetnice in svetniki sestali na novembrski seji

Sporočilo za javnost

Velenje, 29. november 2021 - Jutri, v torek, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 21. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Predstavitev transformacije sistema daljinskega ogrevanja (alternativni viri)

3. Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do zelene transformacije sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline

4. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za mladinska vprašanja

6. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja

7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1421/3)

8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3576/15)

9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 848/30)

10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcela 974 1075/17)

11. Predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 968 Podkraj (ID znak parcela 968 165/4 in parcela 968 167/6)

12. Predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 957 Škale (ID znak parcela 957 908/6)

13. Predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 967 Kavče

14. Predlog Ugotovitvenega sklepa o nerevalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2022

15. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje

16. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje (po skrajšanem postopku)

17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)

18. Osnutek Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice v Mestni občini Velenje

19. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022

20. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023

21. Osnutek Odloka o priznanjih v Mestni občini Velenje

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazno vabljeni

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
.................................