O-STA

Jutri zadnja letošnja seja sveta

Velenje, 20. december 2021 - Jutri, v torek, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 22. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 21. seje Sveta Mestne občine Velenje

1. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

1. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022

1. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023

1. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022

1. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023

1. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve "pomoč družini na domu" v Mestni občini Velenje

1. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi v EUP LS9 za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču k. o. 965 Laze parcela 706/14 v Mestni občini Velenje (ID 2589)

1. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022

1. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023

1. Predlog Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje

1. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2022

1. Osnutek Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027

1. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

1. Končno poročilo NO MOV o nadzoru zaključnega računa proračuna MOV za leto 2020

1. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Šentilj v letu 2020

1. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Šalek v letu 2020

1. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Mestne četrti Desni breg v letu 2020

1. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja v letu 2020

1. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Festivala Velenje v letu 2020

1. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje v letu 2020

1. Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2022

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazno vabljeni

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje