O-STA

Svetniki potrdili subvencioniranje storitve pomoč družini na domu

Velenje, 21. december 2021 - Svet Mestne občine Veleje je na današnji seji sveta potrdil Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot jo je predlagal Dom za varstvo odraslih Velenje. Upravičenec ali zavezanec je na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v razrede, dolžan plačati določen odstotek cene storitve. Po zakonu je občina dolžna plačati vsaj 50 % ekonomske cene, v Velenju smo že do sedaj subvencionirali storitve pomoč družini na domu v povprečni višini 80 %. S spremembo pa se procent subvencioniranja s strani naše občine še dvigne na 86 % povprečne cene na uporabnika. Za dodatno subvencijo k ceni storitve, bomo iz občinskega proračuna namenili še 65 tisoč evrov.

Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu se zniža za zakonsko določeno subvencijo občine za delovne dni 11,18 evrov na uro, v nedeljskem času za 13,68 evrov na uro, za praznične dni 14,31 evrov na uro. Subvencija zajema 100 % kritje stroškov za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora, 50 % kritje stroškov za vodenje in koordiniranja in 50 % kritje stroškov za neposredno socialno oskrbo. Tako znaša cena socialno varstvene storitve "pomoč družini na domu", ki jo plača upravičenec ali zavezanec, za delovne dni 10,10 evrov na uro, v nedeljskem času 12,60 evrov na uro, za praznične dni 13,23 evrov na uro. Na to ceno bo Mestna občina Velenje, skladno z socialno lestvico, dodala subvencijo, tako, da je povprečna cena za uporabnike 4 evre.

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje