O-STA

Gradnja BTS-NIB napreduje po načrtih

SPOROČILO ZA JAVNOST za takojšnjo objavo

BTS - NIB je zasnovan kot niz laboratorijev, predavalnic, seminarskih sob in kabinetov oz. pisarn ter vseh pripadajočih tehničnih in servisnih prostorov. Končan bo 2023, prvi raziskovalci pa se bodo v nove prostore preselili že septembra 2022.

Ljubljana, 7. marec 2022 - gradnja Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo

(BTS-NIB), ki se je začela julija 2021, napreduje v skladu z načrti. Pomembna raziskovalna infrastruktura v višini 27,738 milijona EUR je financirana s strani evropskih kohezijskih sredstev (80%) in proračuna (20%).

Od julija 2021 do danes je del objekta novega BTS-NIB, ki predstavlja 1. etapo gradnje, že dobil svojo končno zunanjo obliko. Kljub izjemno težkim razmeram v času gradnje, povezanih z epidemijo korona virusa, je izvajalec projekta Kolekor Koling d.o.o. realiziral zastavljena gradbena dela in roke.

"Ker je potrebno v času gradnje BTS-NIB zagotoviti neprekinjeno delo raziskovalcev NIB, stavbo gradimo v dveh etapah. V prvi etapi bo porušen severni del obstoječega Vhodnega objekta in zgrajen severni del novega objekta, ki bo oktobra 2022 pripravljen na preselitev zaposlenih. Sledila bo delna preselitev zaposlenih, ki so se v času prve etape gradnje selili v mobilne pisarne - bivalne enote ob objektu. V drugi etapi bo zgrajen južni del novega objekta, ki pa bo končan v oktobru 2023. Temu bo sledila selitev zaposlenih iz glavne stavbe Biološkega središča v novo zgrajene prostore.", je povedala prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica NIB.

Majda Gostinčar, vodja projekta gradnje BTS - NIB, je povzela do sedaj opravljena dela in načrte: "V okviru zemeljskih in betonskih del so bili izvedeni izkopi, uvrtanih je bilo 88 pilotov globine 12 m in praktično v celoti je zabetonirana plošča nad prvim nadstropjem.", in dodala: "V naslednjih mesecih, do avgusta 2022, ko je predvidena izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, sledi zapiranje objekta z okni in vrati, postavljanje notranjih sten, skratka izvedba zaključnih gradbeno obrtniških del ter izvedba vseh inštalacijskih del, postavitev rastlinjaka na strehi severnega dela objekta ter za konec še ureditev okolice. Predvidoma do konca oktobra 2022 bodo opremljene tudi pisarne in laboratoriji."

Ker se gradnja BTS-NIB izvaja na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, se odgovornosti do okolja in občutljivega vpliva gradnje na severnem in severozahodnem delu, kjer je gozdni rob in močvirno črnojelševje, zelo zavedajo vsi, ki pri gradnji sodelujejo. V projektni dokumentaciji so zato jasno določeni omilitveni ukrepi v času gradnje. O pričetku del so bile obveščene vse pristojne inštitucije, ki izvajajo ustrezen nadzor. Monitoring dvoživk izvaja herpetološko društvo, saj je skupni cilj vseh minimalen vpliv gradnje na krajinski park. Dodaten omejitveni dejavnik gradnje predstavlja dragocen nasad japonskih češenj, ki so darilo države Japonske Republiki Sloveniji. V načrtu krajinske arhitekture kot sestavnem delu DGD in PZI dokumentacije so predvideni ukrepi za zaščito dreves, in sicer v največji možni meri zaščite in ohranitve stanja. Izvajalec Kolekotr Koling d.o.o. je za vsa dela, vezana na zaščito dreves, kot je to predpisano s projektno dokumentacijo, za svojega podizvajalca izbral podjetje Tisa d.o.o., ki zaposluje ene izmed najkompetentnejših strokovnjakov na tem področju.

Cilj investicije je izgradnja nove raziskovalne infrastrukture visoke kakovosti, ki bo izboljšala raziskovalne zmogljivosti za izkoriščanje razvojnih možnosti NIB v domačem in mednarodnem okolju ter za krepitev raziskovalne podpore gospodarstvu. Boljši delovni pogoji, oprema, varnost ter visok standard kvalitete laboratorijskega dela bodo NIB omogočili: krepitev znanstvene odličnosti na mednarodnem nivoju, vzpostavitev inovativnega okolja, ki bo privlačilo tudi raziskovalce iz tujine, okrepitev sodelovanja z drugimi inštituti, nadgradnjo EU infrastrukture za raziskovanje ter podporo nacionalnim programom monitoringa.

Več fotomateriala in informacij najdete tukaj: https://www.nib.si/bts-nib .

Kontakt za dodatne informacije: Katja Sinur, katja.sinur@nib.si, 040 320 516.

| BIOTEHNOLOSKO STICISCE NACIOWAGNEGA NSriTUTA PABIoLOGHO [NACIONALMIINSTITUTZA BIOLOGUO BS BSS Nanonat nstrrure oF siovocy
VA REPUBLIKA sLoveNyA tn sehascina hepa Sonate BB finistasrv 2x zobrazevanse, Ed ese' bvopita Uno obege sss 2NANOSTIN SPORT ecrowatntnssvor Bregman oe [NACIONALNIINSTITUT ZA BIOLOGUO, Veéna pot 111, Si-1000 Ljubljana, T +386 (0)$9 232 701, F +386 0)59232 715, tajnistvoenibs www.nibst