O-STA

Izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav sofinanciramo v višini 1.500 evrov

Z Javnim razpisom za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2022 želimo zmanjšati onesnaženje s komunalnimi odpadnimi vodami, pospešiti izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Višina sofinanciranja znaša 1.500 evrov na obstoječ stanovanjski objekt, rok za prijavo je 31. avgust 2022.

Besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo, ki sta objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave), lahko zainteresirani občani dobijo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (Titov trg 1). Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do 31. avgusta 2022 do 16.30, oziroma poslati priporočeno po pošti do 31. avgusta 2022. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) do 50 populacijskih enot na območju mestne občine Velenje.

Višino sofinanciranja za izgradnjo MKČN za obstoječe stanovanjske objekte v letu 2022 zvišujemo za 500 evrov in bo tako znašala 1.500 evrov na obstoječ stanovanjski objekt. Za ta namen imamo v letošnjem proračunu zagotovljena sredstva v višini 20 tisoč evrov, ki se bodo razdeljevala do porabe sredstev. Upravičeni stroški so stroški za nakup MKČN ter gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo.

Namen dodeljevanja sredstev je spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami, pospeševanje izgradnje MKČN ter urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Na javno kanalizacijsko omrežje je trenutno priključenih kar 90 % prebivalcev. Predvidevamo, da bo s sofinanciranjem vgradnje odstotek priključenosti narasel na 93 % oz. da se bo dodatno priključilo 1.099 prebivalcev.

Upravičenci do sredstev so fizične osebe, lastniki obstoječih stanovanjskih objektov, ki so v Mestni občini Velenje na območjih, na katerih se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije. Upravičenci vlogi priložijo račun o plačilu kupljene MKČN in prve meritve.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

04, MESTNA ieee ee OBCINA VELENJE VELENAE. A i AES WWW.VELENJE.SI calito MESTNA OBGCINA VELENJE Titov trg 1 $I-3320 Velenje T 03 8961 600 E info@velenje.si W velenje.si
MESTNA OBCINA VELENJE WWW.VELENJE.SI SPOROCILO ZA JAVNOST eo aes, AACS "Cee VELENJE oe - MESTO S SRCEM 9) 9% or =) = isesi* qe clita MESTNA OBCINA VELENJE Titov trg 1 $I-3320 Velenje T 03 8961 600 E info@velenje.si W velenje.si