O-STA

Predstavitev izhodišč za novo stanovanjsko sosesko Zlati grič

V sredo, 13. julija, ob 16. uri bomo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1) zainteresirani javnosti predstavili obvezna programska in urbanistična izhodišča za novo stanovanjsko sosesko Zlati grič, ki bodo podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. V Velenju želimo zemljišča, ki so še na voljo za razvoj stanovanjskih sosesk, skrbno in preudarno zapolniti. Zemljišče nekdanjega sadovnjaka, imenovano Zlati grič, predstavlja največjo prosto površino v neposredni bližini mesta, saj obsega 60.000 m².

Za obravnavano območje je v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN). Nagrajena rešitev projektantov družbe DANS arhitekti iz Ljubljane je služila kot osnova za pripravo izhodišč za izdelavo OPPN, s katerimi smo pridobili obvezna programska in urbanistična izhodišča za novo stanovanjsko sosesko.

Projektanti zmagovalne rešitve so pripravili projekt zelene soseske Zlati grič po principih trajnostne gradnje, kjer bomo med načrtovanjem, gradnjo in obratovanjem upoštevali načela skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov, hkrati pa bosta gradnja in uporaba ekonomični. V sklopu načrtovanja so izpostavili tudi skrb za invalide, pešce in kolesarje, zato želimo znotraj soseske spodbujati trajnostno obliko mobilnosti, rabo energije iz obnovljivih virov energije ter povezovanje prebivalcev v energetsko skupnost, ki bo vodila k zmanjšanju izpustov CO₂. Predvideli so veliko površin za druženje stanovalcev, sosesko povezujejo tako z mestom kot gozdom, različni tipi objektov pa bodo poskrbeli za mešanje socialnih in demografskih skupin. Nagrajena rešitev predvideva pretežno individualno stanovanjsko pozidavo, en večstanovanjski objekt in vrtec.

Načrtujemo, da bo do leta 2027 zgrajenih 120 samostojnih stanovanjskih enot, v katerih bo lahko bivalo približno 500 oseb.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje