O-STA

(Ne)pripravljenost za uporabo kombiniranega prevoza

Za večino gospodinjstev, ki so pripravljena kombinirati osebni avtomobil z drugimi oblikami prevoza, je pri tem ključni dejavnik čas.

Iskanje rešitev za cenejšo in okolju prijaznejšo mobilnost predstavlja enega od ključnih energetskih in okoljsko-podnebnih izzivov za načrtovalce prometne politike in za vse, ki rešujejo svoje potrebe po mobilnosti glede na razpoložljive oblike prevoza in svoje finančne zmožnosti.

Posodabljanje ali uvajanje novih oblik prevoza sta kompleksna izziva, ki zahtevata usklajevanje različnih potreb in interesov ter prilagajanje obstoječe infrastrukture potrebam, ki jih narekujejo trenutne okoliščine. Ker so za uvajanje sprememb potrebne velike investicije, je treba preveriti pripravljenost ljudi, da ponujene rešitve tudi uporabljajo.

POMEMBNA DEJSTVA PRI OSEBNIH PREVOZIH

Oglejmo si nekaj izsledkov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije za gospodinjstva (REUS GOS) 2019 in 2021, ki kažejo, kako večina Slovencev premaguje razdalje in kaj je pri tem zanje najbolj pomembno.

· Za večino gospodinjstev je osebni avtomobil najpogostejša oblika prevoza ne glede na cilj poti in razdaljo do cilja.

· Večina gospodinjstev ne uporablja javnega potniškega prevoza (JPP) ali pa ga uporablja zgolj občasno.

· Za dobri dve tretjini gospodinjstev je čas, ki ga porabijo za pot, ključni dejavnik pri izbiri prevoza.

· Okoliščine spreminjajo naš način življenja. Ob tem se spreminjajo tudi potrebe po mobilnosti in mobilne storitve, ki so nam na voljo.

PRIPRAVLJENOST ZA KOMBINIRANJE AVTOMOBILA Z DRUGIMI OBLIKAMI PREVOZA

Kombiniranje avtomobila z drugimi oblikami prevoza lahko prispeva k zmanjšanju vplivov na okolje in podnebje in hkrati prispeva k nižjim stroškom prevoza in zmanjšanju gneče na cestah. Oglejmo si, v kolikšni meri so gospodinjstva pripravljena, da bi uporabo osebnega avtomobila kombinirala z drugimi oblikami prevoza.

KLJUČNI RAZLOGI PRI IZBIRI PREVOZA

Pri vprašanju glede razlogov za izbiro prevoza so lahko anketiranci izbrali več odgovorov. Najpogostejši razlog, ki sta ga navedli dobri dve tretjini anketirancev, je bil porabljen čas. Ceno prevoza, vključno z gorivom, davki, cestninami, vzdrževanjem in podobnim, je kot razlog za izbiro prevoza navedlo 40 % anketirancev. Dobra tretjina anketirancev je navedla udobje, povezano z manj presedanja, vremenske razmere in gnečo v javnem prometu, medtem ko so za dobro petino pomembni vplivi na okolje.

V Ljubljani je čas prevoza pomemben za skoraj tri četrtine vseh gospodinjstev, v Mariboru pa le za dobro polovico. Še večje razlike so vidne na regionalni ravni, kjer izstopata Osrednjeslovenska regija z več kot štirimi petinami gospodinjstev in na drugi strani Pomurska z le dobro polovico gospodinjstev, ki kot enega ključnih razlogov pri izbiri prevoza navajajo čas.

UPORABA ALTERNATIVNIH OBLIK PREVOZA

Več kot tri četrtine gospodinjstev zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov in varčuje pri prevozu tako, da kratke razdalje prepešačijo, polovica se jih vozi s kolesom, vsak sedmi uporablja javni prevoz, vsak osmi pa deli avtomobil z drugimi osebami ("car sharing").

Pričakovano je v Ljubljani kot prometno najbolj obremenjenem mestu uporaba alternativnih oblik prevoza najbolj razširjena, najmanj pa je razširjena na podeželju.

UGOTOVITEV

Dokaj velik delež gospodinjstev je pripravljen pri vsakodnevnih prevozih za kombiniranje avtomobila z drugimi oblikami prevoza, kar sicer zmanjšuje vplive na okolje in podnebje, vendar je pri večini ta pripravljenost pogojena z različnimi dejavniki, kot so porabljen čas, cena in udobje.

Članek je omogočil MZI DE

Rajko Dolinšek / Informa Echo

Kazalec okolja o vedenju in ravnanju Odnos javnosti do integriranja različnih oblik prevoza lahko najdete na spletni strani ARSO, več podatkov iz / o Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije - REUS pa na spletni strani www.reus.si

Kazalci okolja so na dogovorjen način izbrani in predstavljeni podatki. Namenjeni so ozaveščanju javnosti in podpori odločanju. S kazalci, s katerimi spremljamo ozaveščenost javnosti o rabi energije, energetski učinkovitosti in podnebnih spremembah želimo vplivati na pomen znanja o podnebnih spremembah in na večjo pripravljenost podpori podnebju in okolju prijaznim politikam.