O-STA

Projekt CIRCLE (Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region)

Zadnji mednarodni projektni sestanek projekta CIRCLE v Solunu

Zadnje projektno srečanje projekta CIRCLE (Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion region) je potekalo v Solunu 12. oktobra 2022.

Projekt CIRCLE (Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region) je sofinanciran s strani programa Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION. Partnerstvo projekta sestavlja 14 partnerjev iz 8 držav jadranskega bazena (Italija, Grčija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in Albanija). Projekt vodi občina Forli iz Italije; Slovenska projektna partnerja sta SC Velenje in Regionalna razvojna agencija severne Primorske, gostiteljica srečanja ANATOLIKI SA pa v projektu sodeluje kot partner, z občinama Thermi in Kalamaria kot pridruženima partnerjema.

Namen projekta CIRCLE je spodbuditi sodelovanje med občinami, podjetji za ravnanje z odpadki, raziskovalnimi centri in razvojnimi institucijami z namenom ustvarjanja inovativnih mestnih laboratorijev za trajnostno ravnanje z odpadki in za sprejemanje praks krožnega gospodarstva. Projekt bo zaključen decembra 2022.

Na srečanju so razpravljali o rezultatih implementacije CIRCLE, poseben poudarek pa je bil namenjen delavnicam CIRCLab, ki so potekale v vseh partnerskih državah. Skozi te delavnice so nastali primeri in predvsem inovativni modeli ravnanja z odpadki, za katere so predstavili svoje pilotno delovanje v izbranih urbanih območjih Jadrana. Udeleženci so bili povabljeni, da ocenijo 4 pilotne akcije za 4 različne teme (industrijska simbioza, organski odpadki, odpadna električna in elektronska oprema, gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju).

Projekt CIRCLE bo zaključen z mednarodno odprto konferenco, ki bo potekala Online decembra 2022.

Igor Doler

vodja projekta CIRCLE na ŠC Velenje

Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region

Last in person Project Meeting of the CIRCLE project in Thessaloniki

The last in person Project Meeting of the CIRCLE project (Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion region) took place in Thessaloniki and was organized by ANATOLIKI SA (project partner), on October 12th, 2022, at the Research Dissemination Center, with hybrid attendance.

The project CIRCLE (Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region) is co-financed by the Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme. The partnership of the project consists of 14 partners from 8 countries of the Adriatic Sea basin (Italy, Greece, Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro and Albania). The project is led by Municipality of Forli from Italy; Slovenian project partners are SC Velenje and Regional Development Agency of Northern Primorska and the host of the meeting ANATOLIKI SA participates in the project as a partner and the Municipalities of Thermi and Kalamaria as associate partners.

The aim of the CIRCLE project is to encourage cooperations between Municipalities, waste management companies, research centers and development institutions in order to create Innovative City Labs for sustainable waste management and for the adoption of circular economy practices. The project will be completed in December 2022.

The results of CIRCLE implementation were discussed during the Meeting, while particular emphasis was placed on the CIRCLab workshops that took place in all partner countries. Through these workshops, examples and especially innovative models of waste management emerged, for which their pilot action was presented in selected urban areas of the Adriatic. The participants were invited to evaluate the 4 pilot actions, for the 4 different thematics (industrial symbiosis, organic waste, waste of electrical and electronic equipment, constructions and demolitions waste).

The CIRCLE project will be completed with the international open conference, which will take place Online in December 2022.