O-STA

Velenjski župan sopodpisnik deklaracije evropskih premogovnih regij

Skupinski podpis

25. oktober 2023

V sklopu 8. konference Platforma za pravični prehod, ki trenutno poteka v Bruslju, je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol z 9 predstavniki drugih evropskih premogovnih regij podpisal deklaracijo letnega političnega dialoga Karlovi Vari. Deklaracija izraža trajno zavezanost podpore regijam, ki se preusmerjajo iz premoga, poudarja rešitve za pravični prehod, ki so prilagojene kraju, išče sinergije znotraj politik EU, optimizira sisteme na podlagi pridobljenih izkušenj in dodatno spodbuja dialoge med regijami. Deklaracija premogovnih regij bo pripomogla k nadaljnjemu odločanju Evropske komisije in drugih evropskih institucij o prihodnosti črpanja sredstev iz Sklada za pravični prehod ter za nadaljnjo usmerjeno pomoč regijam v prehodu z željo, da nihče ne bo zapostavljen.

Na letnem političnem dialogu (letos je potekal v Karlovih Varih na Češkem), ki je pobuda Evropske unije za regije v tranziciji, so predstavniki premogovnih regij sklenili, da v sklopu konference Platforma za pravični prehod podpišejo deklaracijo za skupen nastop evropskih premogovnih regij.

Premogovne regije v Evropi so zelo raznolike, tako glede njihove odvisnosti od fosilnih goriv za zaposlovanje in industrijski izhod kot tudi njihovega potenciala za ekonomsko preobrazbo. Izstop iz premoga potrebuje vztrajno finančno in politično podporo tudi po letu 2027, da se zagotovi, da nihče ne bo zapostavljen. Premogovne regije se soočajo z več izzivi, vendar so tudi središča idej, projektov zelene in digitalne preobrazbe ter primerov inovacij, ki lahko služijo kot navdih za druge regije EU, ki se soočajo s podvojenimi prehodi ali potrebujejo podporo svoji industriji, da povečajo konkurenčnost EU na svetovnem trgu.

Trenutno smo na sredini programskega obdobja EU 2021+, v teku so že priprave za novo programsko obdobje EU 2027+. Premogovne regije potrebujejo nadaljnjo podporo tudi po letu 2027, da nihče ne ostane spregledan. Zato želijo predstavniki premogovnih regij z Evropsko komisijo enotno komunicirati in začeti pogajanja o nadaljnji ter intenzivnejši podpori regijam v prehodu.

Zavedamo se, da lahko cilje dosežemo samo skupaj, s podporo občank in občanov, države in Evropske unije.

Deklaracijo so poleg župana Mestne občine Velenje podpisali predstavniki regij Karlovi Vari, Usti, Trenčin, Moravsko-šlezijske regije, Zvezne dežele Saška, Zahodne Makedonije, Šlezije, Velikopoljske regije in Občine Petrosani.

Mestna občina Velenje je premogovna regija, v kateri obratuje še edini delujoč premogovnik v Sloveniji. Vlada RS je lani sprejela Strategijo za izstop iz premoga, ki Slovenijo zavezuje, da z uporabo premoga preneha do leta 2033. Za Velenje to pomeni prenehanje izkopavanja premoga ter kurjenja premoga za namen pridobivanja električne energije in toplote. V SAŠA regiji smo upravičeni do sredstev v višini 174 milijonov evrov, ki jih bomo črpali iz mehanizma Sklad za pravični prehod. Najpomembnejši projekti, ki nas čakajo, so: preobrazba sistema daljinskega ogrevanja, revitalizacija Stare elektrarne v Center prihodnosti, izgradnja Industrijsko-tehnološkega parka TecHub i4.0 in izgradnja Poslovne cone Pesje.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje