O-STA

Napoved izjave o poteku seje sveta Vlade RS za mladino

Ljubljana, 16. april 2024

V sredo, 17. aprila 2024, ob 9. uri, bo v prostorih Vlade RS na Gregorčičevi cesti 25 v Ljubljani, po več kot enem letu potekala 3. seja Sveta vlade RS za mladino v mandatu 2021-25.

Seja bo trajala predvidoma dve uri. Po seji bo predsednica Mladinskega sveta Slovenije, Eva Kotnik skupaj z morebitni drugi predstavniki mladih v Svetu vlade RS za mladino pred Vladno palačo podala izjavo o poteku seje in odgovorila na morebitna vprašanja.

Mladi smo na seji zahtevali obravnavo naslednjih točk:

· proces snovanja in vsebina ReNPM,

· bivanjska problematika mladih,

· predlog Zakona za urejanje položaja študentov,

· delovanje Sveta Vlade RS za mladino.

Poleg tega pa so predstavniki mladih predlagali sprejetje naslednjih sklepov:

· "SVRSM se seznanja, da se člani mladinske strani SVRSM na zadnjem srečanju delovne skupine SVRSM za pripravo nacionalnega programa za mladino niso strinjali z vsebino osnutka ReNPM, vendar so se zaradi že tako dolgotrajnega postopka in nezmožnosti napredovanja postopka snovanja strinjali s posredovanjem predloga nacionalnega programa za mladino v javno obravnavo."

· "SVRSM poziva Urad RS za mladino in vlado RS, da končno verzijo ReNPM po končani medresorski obravnavi, pred obravnavo v Državnem zboru RS, posreduje v obravnavo SVRSM."

· "SVRSM nalaga URSM, da v sodelovanju z zainteresiranimi člani SVRSM opravi evalvacijo procesa priprave ReNPM in pripravi priporočila za sprotno evalvacijo implementacije ReNPM kot tudi za pripravo naslednjega ReNPM."

· "SVRSM nalaga Vladi RS preučitev možnosti skrajšanja obdobja veljavnosti ReNPM na obdobje največ petih let, glede na kratkoročnost ukrepov zavedenih v ReNPM."

· "Vlada je omenila mlade kot proračunsko prioriteto v proračusnkih letih 2024 in 2025. Svet vlade RS za mladino zavezuje Ministrstvo za Finance, da v roku enega meseca posreduje podatke na katerih proračunskih postavkah se to odraža oz. na katere proračunske postavke so bile iz tega naslova povišane."

· "Svet vlade RS za mladino nalaga Kabinetu predsednika vlade, da v skladu z ministrstvom za finance in ministrstvom za solidarno prihodnost v sodelovanju s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije kot predstavniki mladinske stani SVRSM pripravi predlog primernega strukturnega financiranja stanovanjske politike, ki se bo usklajevalo z inflacijo."

· "SVRSM se seznanja s predlogom Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-2) in poziva pristojna ministrstva, da pregledajo predlagane ukrepe in komentarje posredujejo Študentski organizaciji Slovenije."

· "Svet vlade RS za mladino nalaga Uradu RS za mladino, da v sodelovanju s člani Sveta aktualizira poslovnik Sveta Vlade RS za mladino, da bo odražal dejansko sestavo SVRSM."

· "Svet vlade RS za mladino poziva člane ministrske strani SVRSM k rednemu udeleževanju na sejah, ob upravičenih odsotnosti pa k udeleževanju njihovih imenovanih namestnikov."

Za več informacij smo vam na voljo preko e-naslova pr@mss.si in na telefon 01 425 60 55.

Dimičeva 9, SI-1000 Ljubljana │t. +386(0)1 425 60 55│info@mss.si │www.mss.si │mat. št. 5623545 │ID za DDV SI14744686 │TRR SI56 6100 0001 8165 828