O-STA

Ljubljana je od 14. do 16. maja gostila mednarodni seminar o revidiranju na področju informacijskih sistemov

INTOSAI Stalni odbor za revidiranje informacijske tehnologije (IT)
3. mednarodni seminar o revidiranju na področju informacijskih sistemov 14. – 16. maja 2001 v Ljubljani


V Ljubljani je od 14. – 16. maja v okviru INTOSAI potekal mednarodni seminar o revidiranju na področju informacijskih sistemov. INTOSAI je mednarodno združenje vrhovnih revizijskih ustanov, ki vključuje že več kot 180 držav članic. Računsko sodišče je član te organizacije od leta 1995, cilj delovanja te inštitucije pa je razvoj prakse revidiranja in zdelava mednarodnih standardov, smernic in navodil za delo na področju revidiranja javnega sektorja. Organizacija deluje na razvoju prakse revidiranja, in sicer prek odborov. Računsko sodišče je eden od petindvajsetih članov Stalnega odbora (Standing Committee on EDP Audit), ki deluje na področju revidiranja informacijske tehnologije. Izmenjava izkušenj in smernic za delo poteka tudi na seminarjih, ki jih INTOSAI organizira v različnih državah. Tretji seminar organizira RS RS, organizacijski odbor pa sestavljajo mag. Silva Jamnik, dr. Etelka Korpič Horvat in dr. Janez Gabrijelčič. Udeleženci seminarja so predstavniki vrhovnih revizijskih ustanov iz enaintridesetih držav, tema pa je revidiranje področja informacijskih sistemov.

Države po svetu namenjajo vedno več proračunskih sredstev za informatizacijo javnega sektorja, pri oddaji javnih naročil pa je možnost prevar in korupcije zelo velika. Kako nadzorovati izvedbo naložb v informacijsko tehnologijo in porabo sredstev za ta namen, bodo na seminarju predstavili strokovnjaki iz držav, ki so na tem področju opravili že veliko revizij in imajo dodobra izdelane smernice in praktične izkušnje.

Prenos znanj je dragocen prispevek pri izobraževanju in usposabljanju državnih revizorjev. Razvoj in informatizacija javnega sektorja (e-država) narekujeta tudi posodabljanje kontrole ter metod in tehnik revidiranja.

Stalni odbor INTOSAI je na seminarju predstavil tudi ostale razvojne projekte, kot so upravljanje informacijske inrfastrukture, varnost komunikacij in preventivno delovanje za preprečitev prevar.

Po seminarju bo Računsko sodišče v sodelovanju z odborom izdelalo smernice za revidiranje na področju informacijske tehnologije, ki jih bo Odbor predlagal za potrditev in sprejem na kongresu INTOSAI konec leta v Seulu.