O-STA

NADZORNI SVET OBRAVNAVAL POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE PETROL IN DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA V PRVEM POLLETJU LETA 2009

Ljubljana, 27. avgust 2009 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na 9. redni seji obravnaval in potrdil poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2009. Redno poslovanje skupine Petrol v prvem polletju leta 2009 dosega zastavljene načrte in je glede na zaostreno gospodarsko situacijo ocenjeno kot uspešno.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2009 prodala 1,1 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 4 % manj kot v prvem polletju leta 2008 in 3 % več kot je bilo planirano. Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga so znašali 185 mio EUR, kar je 12 % več kot v prvem polletju leta 2008. V prvem polletju leta 2009 je skupina Petrol poslovala preko 429 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 312, na Hrvaškem 69, v Bosni in Hercegovini 40, v Srbiji 3, na Kosovem 4 in v Črni gori 1.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2009 prodala 56.968 tisoč m3 zemeljskega plina, 22,5 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina in 113.314 MWh električne energije. V obravnavanem obdobju je skupina Petrol upravljala s 27 koncesijami za oskrbo s plinom, konec junija 2009 pa je kupce oskrbovala tudi preko 2.084 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina.

Čisti prihodki od prodaje skupine Petrol realizirani v višini 1,1 mrd EUR so 20 % nižji kot v prvem polletju leta 2008, kar je predvsem posledica nižjih cen nafte. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 132 mio EUR, kar je 5 % manj kot v prvem polletju leta 2008. Čisti poslovni izid je bil realiziran v višini 8,7 mio EUR. Čisti poslovni izid realiziran v drugem četrtletju leta 2009 je znašal 14,3 mio EUR.

Petrol ima pri domačih in tujih poslovnih partnerjih ter finančnih organizacijah visoko boniteto. Petrolova finančna moč izhaja iz položaja na trgu, finančne prilagodljivosti, zagotavljanja visoke likvidnosti in ustvarjanja stabilnih denarnih tokov ter dodane vrednosti iz poslovanja. Družba Petrol d.d., Ljubljana je uspešno zaključila prvo prodajo navadnih imenskih obveznic družbe, kar dokazuje, da Petrol v poslovnem okolju uživa visoko zaupanje.

Nadzorni svet se je tudi seznanil z aktualnimi dogodki v zvezi z naložbo v družbo Istrabenz, d.d., kjer Petrol, kot odgovoren delničar, še naprej aktivno in konstruktivno sodeluje pri razrešitvi finančnih težav tega podjetja, kar pričakuje tudi od ostalih udeležencev. Nadzorni svet je ugotovil, da Petrol ne razpolaga z aktualnim predlogom dogovora med bankami, medtem pa tudi še ni prejel odgovora na svoj predlog, ki ga je posredoval 24. junija Istrabenzu in bankam upnicam. Zato v tem trenutku še ni mogoče sprejeti konkretnejših odločitev. Nadzorni svet pričakuje od nove uprave družbe Petrol, ki bo vodenje družbe prevzela konec avgusta, da se bo aktivno vključila v vse postopke v primeru Istrabenz, ki lahko prinesejo čim hitrejšo in za vse deležnike sprejemljivo rešitev. Nadzorni svet je vedno podpiral aktivnosti in odločitve, ki bi vodile do za vse strani sprejemljivega dogovora o medsebojnih razmerjih med upniki in družbo, oziroma do ustrezne rešitve in sanacije Istrabenza.

# # #

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta