O-STA

Petrol plin je zaključil plinifikacijo Slovenskih Konjic

Datum: Torek, 20. oktober 2009


SLOVENSKE KONJICE, 20. oktober 2009 - Z današnjim slovesnim odprtjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Slovenske Konjice sta pogodbena partnerja občina Slovenske Konjice in družba Petrol Plin d.o.o., uresničila dogovor in občankam in občanom predstavila pomembno energetsko pridobitev občine. Dolžina distribucijskega omrežja zemeljskega plina po končani izgradnji znaša 53 km, vrednost investicije pa bo po končani gradnji znašala skoraj 5 milijonov evrov.

Današnje slovesno odprtje distribucijskega omrežja zemeljskega plina, katerega gradnja je trajala eno leto in pol, predstavlja pomembno energetsko pridobitev za Slovenske Konjice in Konjičane. Ob tej priložnosti je župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek povedal: "Veselimo se dne, ko bomo omrežje slovesno zaplinili in omogočili uporabnikom prehod na ekološko sprejemljiv energent. Skoraj polovico vseh potreb po energiji trenutno namreč še vedno zagotavljamo z uporabo drugih energentov. Verjamemo, da bomo s prehodom na zemeljski plin storili velik korak k ohranitvi našega čudovitega okolja". Mag. Rok Vodnik, član uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana je dogodek pospremil z besedami: "V Petrolu vedno in odločno stremimo k učinkovitemu, predvsem pa odgovornemu ravnanju. Današnji slovesni dogodek predstavlja pomemben korak, ki bo občini Slovenske Konjice zagotavljal zanesljivo in kvalitetno oskrbo z zemeljskim plinom. Občina Slovenske Konjice se tako, z današnjim slovesnim dejanjem, tudi uradno pridružuje številnim lokalnim skupnostim v Sloveniji, ki so Petrolu zaupale distribucijo in dobavo zemeljskega plina". Direktor družbe Petrol Plin d.o.o. mag. Franc Dover pa je dodal: "Družba Petrol Plin je ponovno dokazala, da je zanesljiv partner. Predvsem pa je pomembno, da bodo z današnjim dogodkom največ pridobili občani Slovenskih Konjic. Če sta bila premog in nafta energenta 19. in 20. stoletja, je zemeljski plin nedvomno energent 21. stoletja".

Na omrežje, ki poleg mesta Slovenske Konjice zajema tudi Konjiško vas in Tepanje je s hišnimi priključki povezanih preko 900 objektov. Vrednost investicije v družbi Petrol Plin d.o.o. ocenjujejo na 5 milijonov evrov. V to vrednost je vključen tudi 1,3 milijona evrov katere je Petrol Plin d.o.o. v skladu s Pogodbo o priključitvi dolžan plačati družbi Geoplin plinovodi d.o.o. kot nesorazmerni del stroškov vrednosti izgradnje prenosnega plinovoda in merilno regulacijske postaje (MRP) Slovenske Konjice. Planirana letna poraba zemeljskega plina bo po priključitvi večine gospodinjstev in industrije znašala nad 4 milijone m3.

Na osnovi vseh izpolnjenih pogojev je družba Petrol Plin d.o.o. pričela z zaplinjanjem omrežja, kar je slab mesec pred iztekom pogodbenega roka. Izgradnja distribucijskega omrežja je bila zaradi obsega in zahtevnosti razdeljena na dve fazi. Prva faza je obsegala izgradnjo distribucijskega omrežja v ožjem delu Slovenskih Konjic. V letu 2008 je Petrol Plin zgradil 24.000 metrov plinovodnega omrežja in 351 hišnih priključkov. Druga faza je obsegala povezovalni plinovod do Tepanj, preko Tepanjskega vrha, plinovod proti Zrečam in posamezne veje do zaselkov v okolici Slovenskih Konjic, kot na primer Konjiška vas in druge v skupni dolžini cestnih plinovodov 29.000 metrov.

Petrol Plin d.o.o. skrbi za celostno oskrbo občin z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom ter s toplotno energijo v 20. lokalnih skupnostih. Koncesijska pogodba o plinifikaciji občine Slovenske Konjice je tako že 21. koncesija podjetja Petrol Plin oz. 25. koncesija Skupine Petrol v Sloveniji.


Dodatne informacije:
petrol.pr@petrol.si


Predstavitev podjetja Petrol Plin d.o.o.

Temeljna dejavnost družbe je celovita oskrba odjemalcev s plinom in toploto, vključno s projektiranjem, svetovanjem in tehničnimi rešitvami, ki zagotavljajo izboljšanje energetske učinkovitosti. Razvoj poslovnih procesov v okviru energetske dejavnosti načrtujemo s kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji, ki so uresničljivi z upoštevanjem konkurenčne prednosti podjetja Petrol Plin znotraj Skupine Petrol. Načrti podjetja so predvsem usmerjeni v pridobivanje novih koncesij in s tem povečevanje tržnega deleža na področju distribucije zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina, povečanje tržnega deleža pri trgovanju s plinom ter spremljanje in uvajanje novih tehnologij (avtoplin, CNG, LNG, mikrokogeneracije...).

Zemeljski in utekočinjen naftni plin se uporabljata danes predvsem za učinkovito in okolju najmanj škodljivo oskrbo domov, podjetij, ustanov in tudi za potrebe v gostinstvu. Tako lahko uporabljamo plin za ogrevanje domov in poslovnih prostorov, ogrevanje sanitarne vode, kuhanje, hlajenje in za pogon vozil ter pridobivanje električne energije (kogeneracije in trigeneracije).