O-STA

Seja Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je danes na svoji 1. redni seji po izvolitvi v skupščini Zavoda v mesecu oktobru med drugim obravnaval in sprejel sklep o izbiri ponudb za opravljanje rednega in povečanega programa zdravstvenih storitev ter sklep o izvedbi javnega razpisa za mesto generalnega direktorja Zavoda.

Upravni odbor Zavoda je obravnaval potek in rezultat letošnjega razpisa programov zdravstvenih storitev, ki je bil objavljen v mesecu oktobru. Tako je Zavod prejel za izvajanje rednega programa zdravstvenih storitev 61 popolnih ponudb s strani javnih zavodov in zasebnikov, ki še nimajo sklenjene pogodbe z Zavodom. Upravni odbor je izbral za sklenitev pogodbe o opravljanju zdravstvenih storitev vseh 61 ponudnikov Poleg tega je Zavod na podlagi razpisa programov zdravstvenih storitev prejel tudi ponudbe za povečanje obsega rednega programa za operacije sive mrene v vrednosti 397 mio SIT, angiografije s PTA v vrednosti 65 mio SIT, zahtevne operacije arterij v vrednosti 100 mio SIT in rehabilitacijo po možganski kapi v vrednosti 100 mio SIT. Pri izbiri ponudb za povečanje obsega rednega programa je bilo zlasti upoštevano število čakajočih oseb, trenutna čakalna doba in ponujena cena. Na tej podlagi je bil opravljen ožji izbor ponudnikov, s katerimi bo Zavod predvidoma sklenil pogodbo o izvajanju povečanega obsega rednih programov zdravstvenih storitev s ciljem znižanja čakalnih dob. Pri tem je Upravni odbor Zavoda podal tudi usmeritev, da se sproti preverja uspešnost tovrstnih programov, predvsem njihov vpliv na znižanje čakalnih dob. Prav tako so člani Upravnega odbora Zavoda podprli usmeritev, da se nadaljuje z uvajanjem načel tekmovalnosti pri izvajanju programov zdravstvenih storitev s ciljem njihove večje kakovosti in stroškovne učinkovitosti.

Upravni odbor Zavoda je sprejel tudi sklep o izvedbi javnega razpisa za delovno mesto generalnega direktorja Zavoda. Skladno s Statutom Zavoda se pred zaključkom 4-letnega mandata generalnega direktorja javni razpis za delovno mesto generalnega direktorja objavi dne 23.11.2001 v časniku Delo.