O-STA

Poslovna politika skupine Petrol za leto 2010

Ljubljana, 17. december 2009 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 16. redni seji obravnaval in potrdil Poslovno politiko skupine Petrol za leto 2010. Skupina Petrol bo poslovno leto 2009, glede na zaostreno gospodarsko situacijo, razmere na finančnem trgu in dosežen čisti poslovni izid, zaključila relativno uspešno.

Pričakuje se, da bodo pogoji poslovanja skupine Petrol tudi v letu 2010 tako na finančnem kot gospodarskem področju zelo zahtevni. Poslovanje v zaostrenih finančnih in gospodarskih razmerah zahteva dosledno spremljanje in obvladovanje vseh poslovnih procesov. V letu 2010 bomo v skupini Petrol zato posebno pozornost namenili optimizaciji in racionalizaciji poslovanja. Na sestavo in strukturo sredstev in obveznosti v bilanci stanja bodo tudi v letu 2010 vplivali gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem naftnem trgu, tečaj dolarja in dogajanja na finančnih in borznih trgih. Zaradi omejene ponudbe dolgoročnih finančnih virov s strani bank bomo v skupini Petrol v letu 2010 velik poudarek namenili zagotavljanju lastnih virov, in sicer z učinkovitim obvladovanjem zalog, terjatev iz poslovanja in s stroškovno učinkovitostjo. To bo omogočilo nadaljevanje investicijskih aktivnosti in zniževanje zadolženosti, kar Petrolu zagotavlja finančno stabilnost.

V skupini Petrol smo si za leto 2010 zadali pomembne načrte. Poslovna odličnost, spremljanje in uvajanje sodobnih pristopov na področju storitev, informacijske tehnologije in varovanja okolja, so temelj delovanja skupine Petrol. V pripravi je tudi strategija za obdobje od leta 2010 do 2014, ki bo opredelila glavne razvojne usmeritve in strateške cilje skupine Petrol.

V skupini Petrol za leto 2010 načrtujemo 2,5 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 11 % več od ocene za leto 2009, EBITDA v višini 96,6 mio EUR, kar je 19 odstotkov več od ocene za leto 2009 (pred slabitvijo naložb) ter čisti poslovni izid v višini 43,2 mio EUR, kar je 6 odstotkov več od ocene za leto 2009 (pred slabitvijo naložb).

V skupini Petrol načrtujemo, da bomo v letu 2010 prodali 2,23 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 3 % več od ocene za leto 2009, ter 122 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina in tehničnih plinov, kar je 5 % več od ocene za leto 2009. S prodajo dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga bomo ustvarili 407,7 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 7 % več od ocene za leto 2009. V letu 2010 načrtujemo širitev maloprodajne mreže v Sloveniji in v tujini na 443 bencinskih servisov, vključno z bencinskimi servisi skupaj obvladovanih podjetij, kupce pa bomo oskrbovali tudi preko 2.400 plinohramov ter 28 koncesij za oskrbo s plinom.


# # #


Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta

Aleksander Svetelšek
predsednik uprave

PETROL GROUP'S BUSINESS POLICY FOR 2010

Ljubljana, 17th December, 2009 - At its 16th regular meeting held today, the Supervisory Board of Petrol d.d., Ljubljana discussed and approved The Business Policy of the Petrol Group for 2010.

With regard to the harsh economic situation, financial market conditions and generated net profit, the financial year of the Petrol Group is estimated to be concluded relatively successfully.

Financial and economic conditions in which the Petrol Group will be operating in 2010 will continue to be tough. Operating in harsh financial and economic circumstances demands consistent monitoring and management of all business processes. Therefore, in 2010 particular attention will be devoted to the optimisation and rationalisation of the Group's operations. World oil price movements, the dollar rates, financial and exchange market trends will continue to impact the composition and structure of balance sheet assets and liabilities. Because of the limited availability of long-term financial resources provided by banks, we will try to provide our own resources, mainly through the efficient inventory control, management of operating receivables and cost effectiveness. At the Petrol Group, we will carry on with our investment projects and with activities to decrease indebtedness, thus providing the Group's financial stability.

At the Petrol Group, we have set ourselves a bold task for 2010. The Group's activity will be based on promoting business excellence, as well as monitoring and introducing contemporary approaches in the areas of services, information technology and environmental protection. A strategy for 2010 - 2014, which will define the Group's main development orientations and strategic goals, is currently under preparation.

We plan to generate net sales revenues of EUR 2.5 billion in 2010, up 11% from the figure estimated for 2009, EBITDA of EUR 96.6 million, up 19% from the figure estimated for the previous year (before the impairment of investments), and net profit of EUR 43.2 million, up 6% from the figure estimated for 2009 (before the impairment of investments).

At the Petrol Group, we plan to sell 2.23 million tonnes of oil products in 2010 - 3% above the figure estimated for 2009, and 122 thousand tonnes of liquefied petroleum gas, natural gas and technical gases - 5% above the figure estimated for 2009. We will generate EUR 407.7 million through the sale of supplementary and other merchandise, 7% more than estimated for 2009. At the Petrol Group, we plan to expand our retail network in Slovenia and abroad in 2010 to 443 service stations including those operated by joint ventures, while our customers are planned to be supplied through 2,400 gas depots and 28 gas supply concessions.


# # #

Tomaž Kuntarič
President of the Supervisory Board

Aleksander Svetelšek
Chairman of the Management Board