O-STA

Katalog "Po znanje na kmetijo" ponuja številne ideje za doživetja in izkustveno učenje na podeželju

Kmetijsko-gozdarski zavod Celje je v sklopu projekta Razvoj ponudbe učnih in oglednih vsebin na podeželju, ki ga v okviru programa Leader sofinancira Evropska unija, izdal katalog, ki na 38 straneh predstavlja 30 ponudnikov na podeželju na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. V katalogu, ki je izšel v nakladi 5.000 izvodov, so projektni partnerji pripravili 60 programov z različnimi vsebinami, namenjenimi predvsem obogatitvi učnih programov šol in vrtcev pa tudi odraslim, ki jih zanimajo doživetja na kmetijah. Katalog, ki je prvi takšnega obsega v Sloveniji, vabi z odličnimi fotografijami doživetij na kmetijah, ki pritegnejo na prvi pogled.

Katalog, za katerega sta besedilo opisov kmetij in programov pripravili svetovalki Jožica Krašovec in Vesna Mihalič v sodelovanju s ponudniki, uvodno besedo vodja projekta Mojca Krivec (vse tri KGZS-Zavod CE), strokovno mnenje Polona Bastič iz OŠ Vojnik in Lidija Voršič iz OŠ Hudinja, je oblikovalo in natisnilo podjetje Dinocolor iz Vojnika.

Projekt, ki ga je poleg Evropske unije sofinancirala tudi Republika Slovenija ter občine Celje, Laško, Štore in Vojnik, se je izvajal 14 mesecev. V projektu je sodelovalo 6 partnerjev: STIK - Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Zavod za gozdove Slovenije - Območna enota Celje, Vrtec Laško, Osnova šola Hudinja in Osnovna šola Vojnik. Skupna vrednost projekta je 30.703,55 EUR, polovico sredstev za izvedbo prispeva Leader, drugo polovico pa občine.

Na novinarski konferenci, ki je bila v torek, 15. decembra, v Sorževem mlinu v Polžah pri Novi Cerkvi, je vodja projekta, Mojca Krivec predstavila projekt in poudarila: "S projektom želimo prispevati k ohranjanju dediščine, tradicije, vrednot, obrti in običajev na podeželju ter prispevati k izkustvenemu in doživljajskemu učenju otrok, mladine, pa tudi odraslih. Kmetije so lahko kot učilnice na prostem odlična popestritev rednega učnega programa za šole. V veliko veselje nam je, da bomo lahko projekt nadgradili z novimi aktivnostmi v letu 2010."

V okviru projekta so potekala tudi usposabljanja za ponudnike. Spoznali so učne vsebine za vrtec in osnovne šole in pogoje za zagotavljanje varnosti otrok in gostov na kmetiji ter se usposobili za delo s predšolskimi in osnovnošolskimi otroci v naravi, in sprejem obiskovalcev na svoji kmetiji. Primere dobre prakse so si ogledali na Koroškem, kjer so jih navdušili Škratkova dežela ter kmetiji Polh in Klančnik, svojo bodočo dejavnost pa so dvakrat predstavili tudi na prireditvi Podeželje v mestu v Celju. Pri vseh ponudnikih je bilo izvedeno fotografiranje in nastalo je veliko kvalitetnih fotografij za promocijske namene. V oktobru so bili na območju vseh štirih občin uspešno izvedeni prvi obiski šolarjev in otrok iz vrtcev. Vtisi s teh ogledov so predstavljeni na zadnjih straneh novega kataloga.

Polona Bastič iz OŠ Vojnik je na novinarski konferenci poudarila: "Pedagoški delavci šol in vrtcev pa tudi starši bodo v katalogu našli odlične ideje, kako otrokom ponuditi pot do novega znanja na aktiven, z vsemi čuti doživet način. Katalog ponuja sveže zamisli in namige za popestritev naravoslovnih in tehniških dni."

Boštjan Hren iz celjske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, ki v katalogu ponuja program V gozd po modrost je predstavil njihove dosedanje izkušnje in med drugim povedal: "Mestni gozd Celje je na pragu vseh vrtcev, osnovnih in srednjih šol v Celju in ponuja alternativo klasičnemu načinu posredovanja znanja ter razumevanja gozdnega ekosistema."

Katalog bodo predstavili šolam in vrtcem, nosilcem turizma na območju in vsem, ki bi lahko svojo dejavnost popestrili z ogledi na kmetijah, na razpolago pa bo tudi v turistično informacijskih centrih.

Dodatne informacije ali fotografije lahko dobite pri vodji projekta, Mojci Krivec,

tel. 03 490 75 86 ali na mojca.krivec@ce.kgzs.si