O-STA

Uprava Petrola predstavila strateške smernice in poslovne cilje za leto 2010 - Petrol ambiciozno v leto 2010

UPRAVA PETROLA PREDSTAVILA STRATEŠKE SMERNICE IN POSLOVNE CILJE ZA LETO 2010 - PETROL AMBICIOZNO V LETO 2010

Ljubljana, 19. januar 2010 - Vodstvo Petrola je na današnji novinarski konferenci predstavilo aktualno stanje v družbi Petrol, poslovne rezultate in smernice za prihodnost. Predstavljeni so bili tudi poslovni cilji skupine Petrol za leto 2010.


Preteklo poslovno leto je bilo zaradi negotovih gospodarskih in finančnih razmer eno najtežavnejših tudi za Petrol. Kljub zaostreni gospodarski situaciji in razmeram na finančnem trgu je skupina Petrol glede na doseženi čisti poslovni izid poslovno leto 2009 zaključila relativno uspešno. Ambiciozni cilji uprave za letošnje leto pa napovedujejo še boljše poslovne rezultate največje in najuspešnejše slovenske energetsko-trgovske družbe.


Predsednik uprave Petrola Aleksander Svetelšek je izpostavil dosežke družbe v letu 2009 ter poslovne cilje Skupine Petrol za leto 2010. Prepričan je, "da bodo pogoji poslovanja Petrola tudi v letu 2010 tako na finančnem kot gospodarskem področju še naprej zelo zahtevni. Pred podjetjem je konsolidacija družbe Petrol, ki bo temeljila na poslovanju v zaostrenih finančnih in gospodarskih razmerah. Posledično bo zato potrebno še dosledneje spremljati in obvladovati vse poslovne procese v vseh stebrih in na vseh trgih."


Skupina Petrol za leto 2010 načrtuje 2,5 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 11 % več od ocene za leto 2009 ter čisti poslovni izid v višini 43,2 mio EUR, kar je 6 odstotkov več od ocene za leto 2009 (pred slabitvijo naložb), je povedal Svetelšek. Ob tem je poudaril, da "bo letošnje leto za Skupino Petrol ključno tudi za utrjevanje položaja na regionalnih trgih. Pričakovati gre, da bodo pogoji poslovanja na tujih trgih še vedno zaostreni. Predvsem zaradi relativno nizke stopnje rasti gospodarske aktivnosti, poslabšane finančne discipline na trgu ter manjše kupne moči potrošnikov in posledične ekonomičnosti pri nakupih."

V letošnjem letu čaka Petrol eden največjih investicijskih ciklov vlaganja v energetiko in infrastrukturo. V širitev in obnovo Petrolove prodajne mreže ter druge projekte doma in v regiji bo Petrol vložil okoli 50 milijonov evrov lastnih sredstev, je napovedal Svetelšek. Tako bo Petrol na slovenskem trgu odprl kar sedem novih bencinskih servisov, skladno z najmodernejšimi standardi pa bo obnovil še dodatnih 20. Na Hrvaškem bo Skupina Petrol zgradila 8 novih bencinskih servisov in skladišče plina, na Kosovem štiri nove servise in skladišče naftnih derivatov, na trgu BiH pa dva nova bencinska servisa, je sklenil Svetelšek.

Janez Živko, član uprave za finance, je predstavil finančne cilje Skupine Petrol za letošnje leto. Povedal je, da "so finančni cilji Petrola za leto 2010 zastavljeni ambiciozno. Zaradi omejene ponudbe dolgoročnih virov in visokih zahtev bank po zavarovanjih v letu 2010 bo Petrol največji poudarek namenil zagotavljanju lastnih virov in sicer z učinkovitim obvladovanjem zalog, terjatev iz poslovanja in obveznosti do dobaviteljev. Pred podjetjem je eden največjih investicijskih ciklov vlaganja v energetiko in infrastrukturo." Med osrednjimi poslovnimi cilji področij financ in ekonomike, informatike, pravnih in splošnih zadev je izpostavil zagotavljanje finančnih virov, potrebnih za uresničitev operativnih in strateških ciljev ter stroškovno učinkovitost na vseh področjih.

Področji nabave in logistike bosta tudi v letu 2010 predstavljali eno jedrnih področij Skupine Petrol, je povedala mag. Mariča Lah, članica uprave za nabavo in logistiko. Poudarila je, da "bo na področju logistike letošnje leto predvsem v znamenju zniževanja stroškov tako primarne logistike kot razvoza kosovnega blaga. Glede nabave proizvodov iz nafte bo imelo letošnje leto velik poudarek na centralizaciji nabavne funkcije na ravni Skupine, iskanju možnosti za dodatne prihranke ter centraliziranemu obvladovanju cenovnih tveganj. Dolgoročna zagotovitev skladiščnih kapacitet v višini okoli 60.000 m3 je zagotovo osrednji strateški cilj, ki bo Petrolu zaradi dobav po morju zagotovil večjo konkurenčno sposobnost, kot tudi popolno neodvisnost pri nabavi."

Roman Dobnikar, član uprave za prodajo in marketing, je predstavil marketinške aktivnosti in cilje družbe v letu 2010. "Načrt Skupine Petrol za letos je prodati 2,23 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 3 % več od ocene za leto 2009. S prodajo dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga bo Petrol ustvarili 407,7 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 7 % več od ocene za leto 2009," je povedal Dobnikar. V letu 2010 Petrol načrtuje širitev maloprodajne mreže v Sloveniji in v tujini na 443 bencinskih servisov, vključno z bencinskimi servisi skupaj obvladovanih podjetij, načrtuje pa tudi aktivnejšo vlogo marketinga, poenotenje celostne grafične podobe na vseh trgih ter uvedbo enotnega Petrolovega poslovanja na vseh trgih in prenos najvišjih standardov iz Slovenije na trge JV Evrope, je še dodal Dobnikar.

Član uprave za energetiko mag. Rok Vodnik, je izpostavil področje energetike kot področje, ki predstavlja enega največjih izzivov našega časa. "Skupina Petrol v letu 2010 načrtuje prodajo 122 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina in tehničnih plinov, kar je 5 % več od ocene za leto 2009, kupce pa bo oskrbovala tudi s preko 2.400 plinohrami, imela bo tudi 28 koncesij za oskrbo s plinom," je povedal Vodnik. Sklenil je, da Petrol na področju energetike načrtuje pomemben preskok k še celovitejši ponudbi, boljšim rešitvam in okoljsko prijaznejšemu ravnanju z energijo predvsem na področju obnovljivih virov energije. Posebno pozornost bo Petrol v letošnjem letu namenil rasti na področju proizvodnje električne energije. Na tem področju družba načrtuje kar 48-% rast. Sicer pa Petrol čakajo tudi pomembna vlaganja v energetski sistem in s tem prispevek k zagotavljanju še celovitejše in okoljsko prijaznejše energije. "Okoljski steber Petrola pa bo tako do leta 2012 postal ne le prepoznaven, temveč tudi nadpovprečno donosen poslovni steber Petrola," je napovedal Vodnik.


* * * * *
Dodatne informacije:
mag. Aleksander Salkič, Petrol d.d., Ljubljana
+386 41 789 609
petrol.pr(at)petrol.si