O-STA

Nadzorni svet potrdil poročilo o poslovanju skupine Petrol v letu 2009

Ljubljana, 24. marec 2010 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na včerajšnji 18. redni seji obravnaval in potrdil revidirano poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v letu 2009. Glede na trenutno gospodarsko situacijo, razmere na finančnem trgu in dosežene finančne rezultate je poslovanje skupine Petrol ocenjeno kot uspešno.

Skupina Petrol je v letu 2009 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 2,3 mrd EUR, kar je 21 % manj kot v letu 2008, kar je predvsem posledica nižjih cen proizvodov iz nafte in nižje količinske prodaje. Kosmati poslovni izid je znašal 280 mio EUR, kar je 2 % manj kot leta 2008. Poslovni izid iz poslovanja je v letu 2009 znašal 50,8 mio EUR. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 10,4 mio EUR.

Petrol d.d., Ljubljana je v letu 2009 realiziral čiste prihodke od prodaje v višini 2,0 mrd EUR, kar je 24 % manj kakor v letu 2008. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 218,2 mio EUR, kar je 2 % manj kot v letu 2008. Poslovni izid iz poslovanja znaša 52,2 mio EUR. Čisti poslovni izid je znašal 10,7 mio EUR.

Skupina Petrol je v letu 2009 prodala 2,2 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 11 % manj kot v letu 2008. Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga so znašali 382,4 mio EUR, kar je 2 % več kot v letu 2008. Število bencinskih servisov znaša ob koncu leta 2009 433, od tega 311 v Sloveniji, 73 na Hrvaškem, 40 v Bosni in Hercegovini, 3 v Srbiji, 2 v Črni gori in 4 na Kosovem.

Skupina Petrol je v letu 2009 prodala 99,9 mio m3 zemeljskega plina, 227.826 MWh električne energije in 46,1 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina. V letu 2009 je skupina Petrol upravljala z 28 koncesijami za oskrbo s plinom, konec leta 2009 pa je kupce oskrbovala tudi prek 2.213 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina.

Tomaž Kuntarič, Predsednik nadzornega sveta

Aleksander Svetelšek, Predsednik uprave Petrola d.d., Ljubljana