O-STA

Nadzorni svet obravnaval poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2010 in potrdil finančne projekcije strateškega poslovnega načrta 2010 - 2014

Ljubljana, 20. maj - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na 21. redni seji dne, 20.05.2010 obravnaval in potrdil poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2010. Poslovanje skupine Petrol je glede na gospodarsko situacijo ocenjeno kot uspešno.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2010 prodala 509 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 12 % manj kot v prvih treh mesecih leta 2009 in na ravni plana. Prihodki od prodaje trgovskega blaga so znašali 106,4 mio EUR, kar je 17 % več kot v prvih treh mesecih leta 2009 in 15 odstotkov več kot je bilo planirano. Konec marca 2010 je skupina Petrol poslovala preko 435 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 311, na Hrvaškem 75, v Bosni in Hercegovini 40, v Srbiji 3, na Kosovem 4 in v Črni gori 2.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2010 prodala 46.033 tisoč m3 zemeljskega plina, kar je na ravni realizacije enakega obdobja leta 2009 in 5 odstotkov več kot je bilo planirano, ter 12 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 3 odstotke manj kot v enakem obdobju leta 2009 in 7 odstotkov več kot je bilo planirano. Prodali so tudi 88.441 MWh električne energije, kar je 19 odstotkov več kot v prvih treh mesecih leta 2009 in 2 odstotka več kot je bilo planirano. V obravnavanem obdobju je skupina Petrol upravljala s 28 koncesijami za oskrbo s plinom, konec marca 2010 pa je kupce oskrbovala tudi preko 2.233 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina.

Čisti prihodki od prodaje skupine Petrol realizirani v višini 607 mio EUR so 9 % višji kot v prvih treh mesecih leta 2009 in 6 odstotkov višji od plana. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 68,7 mio EUR, kar je 1 % manj kot v prvih treh mesecih leta 2009 in 2 odstotka več kot je bilo planirano. Čisti poslovni izid je bil realiziran v višini 9 mio EUR, kar je bolje kot v enakem obdobju leta 2009, ko je skupina Petrol realizirala izgubo v višini 5,6 mio EUR, ter 2 odstotka več kot je bilo planirano.

Nadzorni svet je obravnaval in potrdil finančne projekcije, ki so del Strateškega poslovnega načrta skupine Petrol za obdobje 2010 - 2014.

Za leto 2014 si je skupina Petrol zadala naslednje strateške cilje:
• čisti prihodki od prodaje bodo znašali 3,5 mrd EUR (+37 % glede na plan 2010, povprečna letna stopnja rasti 8 %),
• EBITDA bo znašal 167 mio EUR (+73 % glede na plan 2010, povprečna letna stopnja rasti 15 %),
• čisti poslovni izid bo znašal 73,1 mio EUR (povprečna letna stopnja rasti 14 %),
• dodana vrednost na zaposlenega bo znašala 57 tisoč EUR (+16 % glede na plan 2010, povprečna letna stopnja rasti 4 %),
• donosnost kapitala (ROE) se bo povečala na 13 %,
• donos na investirani kapital (ROIC) se bo povečal na 10 %,
• kazalnik zadolženosti (D / E) se bo znižal na 0,8,
• kazalnik neto dolg / EBITDA se bo znižal na 3,
• naložbe v stalna sredstva v obdobju 2010 - 2014 bodo znašale skupaj 428 mio EUR,
• količinska prodaja proizvodov iz nafte bo znašala 2,8 mio ton (+25 % glede na plan 2010, povprečna letna stopnja rasti 6 %),
• prodaja zemeljskega plina bo znašala 148 mio m3 (+45 % glede na plan 2010, povprečna letna stopnja rasti 10 %),
• prodaja električne energije bo znašala 2.150 mio kWh,
• prihodki od prodaje trgovskega blaga bodo znašali 503 mio EUR (+26 % glede na plan 2010, povprečna letna stopnja rasti 6 %) in
• število bencinskih servisov konec obdobja bo 570 (+29 % glede na plan 2010, povprečna letna stopnja rasti 7 %).

# # #


Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta


Aleksander Svetelšek
predsednik uprave

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .