O-STA

Strateške usmeritve skupine Petrol za obdobje 2010 - 2014

Skupina Petrol bo v projekte povezane z izvajanjem razvojne strategije, v obdobju od leta 2010 do leta 2014, investirala kar 428 milijonov evrov.
__________________________________________________________________________
Ljubljana, 20. maj - Uprava družbe Petrol, d.d., Ljubljana je javnosti danes predstavila Strateški poslovni načrt Skupine Petrol, ki postavlja temelje delovanja skupine v obdobju od leta 2010 do leta 2014. Strateški načrt je temeljni korporativni dokument, v katerem je skozi poslanstvo, vizijo, vrednote, cilje in strategijo opredeljena poslovna prihodnost družbe v naslednjem srednjeročnem obdobju. Za izvajanje projektov iz razvojne strategije bodo v tem obdobju investirali kar 428 milijonov evrov.
__________________________________________________________________________
Skupina Petrol bo svoje poslanstvo uresničevala preko temeljnih poslovnih področij, ki so naftno - trgovska dejavnost na slovenskem trgu, naftno - trgovska dejavnost na trgih JV Evrope in energetska dejavnost, ki obsega področje prodaje in distribucije zemeljskega in utekočinjenega naftnega plina, toplote, elektrike ter področje energetskih in okoljskih rešitev. Delovala bo na trgih Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Kosova. Skupina Petrol bo sledila viziji postati nosilec kakovosti in razvoja celovite ponudbe energetike in "convenience" modela bencinskih servisov v JV Evropi z nadpovprečno zadovoljnimi kupci.

Z doseganjem zastavljenih ciljev bodo krepili dolgoročno finančno stabilnost skupine Petrol. Kapitalska politika, ki temelji na dolgoročnem maksimiranju donosov delničarjev, sodi med najpomembnejše cilje razvojne strategije. S stabilno dividendno politiko bodo zagotavljali uravnoteženost dividendnih donosov delničarjev ter uporabo prostega denarnega toka za financiranje investicijskih načrtov skupine Petrol. To bo zagotavljalo dolgoročno rast in razvoj skupine Petrol, s tem pa maksimiranje vrednosti za lastnike.

"Glavne strateške usmeritve razvoja skupine Petrol so zagotavljanje rasti, povečevanje donosnosti poslovanja in povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega. S premišljeno naložbeno politiko bomo zagotovili večjo donosnost sredstev, usmerjeni bomo v zagotavljanje finančne stabilnosti skupine, vodili pri našem poslovanju pa sta najvišja kakovost naftnih derivatov, izdelkov in storitev, ter poslovna odličnost." je podaril predsednik uprave družbe Petrol Aleksander Svetelšek.

Strategije skupine Petrol za doseganje strateških ciljev so utrjevanje pozicije na področju naftno - trgovske dejavnosti na slovenskem trgu, agresivna širitev poslovanja na trge JV Evrope, v smeri razvoja in izboljšanja tržnega položaja ter razvoj vseh energetskih dejavnosti v Sloveniji in prenos uspešnih modelov poslovanja na trg JV Evrope. Doseganje strateških ciljev bodo omogočile aktivnosti, ki se nanašajo na področja: prodaje, marketinga, nabave naftnih derivatov in trgovskega blaga, logistike naftnih derivatov in trgovskega blaga in razvoja klasičnih in alternativnih goriv.

K uresničevanju strateških ciljev bodo pristopili z aktivno prodajno politiko, skrbno načrtovano širitvijo maloprodajne mreže in uvajanjem novih storitev na in ob bencinskih servisih, širili in dopolnjevali bodo ponudbo na vseh energetskih področjih. Prizadevali si bodo za krepitev blagovne znamke Petrol s poudarkom na komuniciranju celostne energetske oskrbe na enem mestu. Učinkovita nabava in logistika sodita med ključne dejavnike, ki omogočajo izpolnjevanje strateških ciljev. Usmerjeni bodo v razvoj klasičnih in alternativnih goriv, kjer bodo ob izpolnjevanju najvišjih kakovostnih standardov dosledno upoštevali vso zakonodajo na področju varovanja okolja.

Ključni kazalniki za primerjavo uspešnosti poslovanja skupine Petrol s petimi največjimi naftnimi družbami v JV Evropi so tržni delež v naftno - trgovski dejavnosti na trgih JV Evrope, kjer želijo biti med tremi največjimi trgovci v vsaki od držav, nadpovprečna stopnja zadovoljstva kupcev ter visoka, vsaj 10-odstotna letna rast čistega poslovnega izida.

Na poslovanje skupine Petrol bodo pomembno vplivali naslednji, pogosto soodvisni dejavniki: gospodarske razmere v Evropski uniji, JV Evropi in ZDA, gibanje tečaja ameriškega dolarja ter gibanje cen na naftnem trgu. Pomembne determinante domačega poslovnega okolja pa so: domače povpraševanje in gospodarska rast, menjalni tečaj ameriškega dolarja ter ukrepi, s katerimi država regulira cene in trg energentov. Za poslovno okolje v obdobju 2010 - 2014 se predvideva stabilizacija gospodarskih razmer in postopen izhod iz gospodarske krize.

V Sloveniji se po predvidevanjih Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2010 napoveduje stabilizacija gospodarskih razmer. V letu 2011 naj bi gospodarska rast znašala 2,4 odstotka, v letu 2012 pa 3,1 odstotek. Podobne stopnje rasti se pričakuje tudi v državah JV Evrope. Svetovni naftnih trg sodi med najbolj nestabilne trge, spremembe cen nafte in naftnih derivatov lahko tako bistveno vplivajo na velikost prihodkov od prodaje. Prodajne cene naftnih derivatov so na večini trgov, kjer posluje skupina Petrol, državno regulirane, bruto marža pa je določena v fiksnem znesku na liter goriva. Predpostavljajo, da bodo veljale kot takšne še naprej, in se ne bodo spreminjale. V primeru, da se eden ali več od naštetih dejavnikov, ki so jih upoštevali kot predpostavke pri pripravljanju strategije, bistveno spremeni, lahko dejanski rezultati odstopajo od načrtovanih.

Predsednik uprave Aleksander Svetelšek je ob tem še dodal: "V strateškem poslovnem načrtu smo strokovno utemeljeno prikazali razvojne možnosti skupine Petrol. Prepričani smo, da nam bo ob sodelovanju vseh zaposlenih uspelo usmeriti ustvarjalno energijo v izpolnjevanje in uresničevanje zahtevnih načrtov, kar se bo odrazilo na povečevanju vrednosti podjetja za lastnike in za okolje v katerem Petrol deluje."

Ključni strateški cilji za leto 2014

• čisti prihodki od prodaje bodo znašali 3,5 mrd EUR (+37 % glede na plan 2010, povprečna letna stopnja rasti 8 %),
• EBITDA bo znašal 167 mio EUR (+73 % glede na plan 2010, povprečna letna stopnja rasti 15 %),
• čisti poslovni izid bo znašal 73,1 mio EUR (povprečna letna stopnja rasti 14 %),
• dodana vrednost na zaposlenega bo znašala 57 tisoč EUR (+16 % glede na plan 2010, povprečna letna stopnja rasti 4 %),
• donosnost kapitala (ROE) se bo povečala na 13 %,
• donos na investirani kapital (ROIC) se bo povečal na 10 %,
• kazalnik zadolženosti (D / E) se bo znižal na 0,8,
• kazalnik neto dolg / EBITDA se bo znižal na 3,
• naložbe v stalna sredstva v obdobju 2010 - 2014 bodo znašale skupaj 428 mio EUR,
• količinska prodaja proizvodov iz nafte bo znašala 2,8 mio ton (+25 % glede na plan 2010, povprečna letna stopnja rasti 6 %),
• prodaja zemeljskega plina bo znašala 148 mio m3 (+45 % glede na plan 2010, povprečna letna stopnja rasti 10 %),
• prodaja električne energije bo znašala 2.150 mio kWh,
• prihodki od prodaje trgovskega blaga bodo znašali 503 mio EUR (+26 % glede na plan 2010, povprečna letna stopnja rasti 6 %) in
• število bencinskih servisov konec obdobja bo 570 (+29 % glede na plan 2010, povprečna letna stopnja rasti 7 %).

* * * * * *
Dodatne informacije: mag. Aleksander Salkič +386 41 789 609, aleksander.salkic@petrol.siPetrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .