O-STA

Lokalni razvojni program Občine Trbovlje "Trbovlje - moja priložnost"

Občina Trbovlje je s pripravami na izdelavo lokalnega razvojnega programa pričela že v letu 2000. Spomladi tega leta je Razvojna koalicija Trbovlje izdelala dokument načrtovanja dolgoročnega razvoja občine, ki je zajemal analizo stanja in v zadnjem delu dokumenta tudi nekatera izhodišča za strategije in vizije posameznih področij delovanja v občini. Poleg tega je bil v prvi polovici leta 2001 izdelan tudi koncept prestrukturiranja in razvoja naše občine, ki je obravnaval položaj občine v regiji ter med drugim tudi navajal potrebne programe za prestrukturiranje in razvoj gospodarstva v naši občini. Občina Trbovlje je aprila 2001 objavila javni razpis za izdelavo lokalnega razvojnega programa, ki pa zaradi nezadostnega števila usposobljenih ponudnikov ni uspel. Na podlagi rezultatov razpisa in ob dejstvu, da je Občina Trbovlje v fazi pripravljalnih aktivnosti že pridobila dokumente, ki jih je lahko uporabila pri izdelavi lokalnega razvojnega programa, se je župan Ladislav Žiga Žgajnar odločil, da bo lokalni razvojni program izdelala Občina Trbovlje sama. Pri pripravi programa so sodelovali zaposleni v občinski upravi ter zunanji sodelavci, ter pripravili predlog Lokalnega razvojnega programa občine Trbovlje 2001-2012 (v nadaljevanju LRP), ki v svojem strateškem delu temelji na že sprejetih dokumentih na ravni države in regije. Kot pri pripravi »Državnega razvojnega programa« (DRP), kjer so sodelovali predstavniki vlade, ministrstev, lokalnih oblasti, civilne družbe in Regionalnih razvojnih agencij in kot pri pripravi strateškega dela »Regionalnega razvojnega programa« za Zasavje, kjer so sodelovale delovne skupine, so tudi pri pripravi strateškega dela LRP občine Trbovlje sodelovali nosilci lokalnega razvoja. Predstavniki Občine Trbovlje, Obrtne in Gospodarske zbornica, Centra za razvoj podjetništva Trbovlje, predstavniki Rudnika Trbovlje-Hrastnik, predstavniki izobraževalnih ustanov, nosilci kulturnega razvoja, razvoja športa in družabnega življenja, odgovorni za razvoj turizma in podeželja, ter odgovorni za razvoj okolja in prostora so se srečevali na delovnih sestankih, kjer so usklajevali vsebino. Kot je bil DRP zastavljen kot vsebinska nadgradnja in poglobitev Predhodnega DRP, je tudi strateški del LRP nadgradnja že sprejetega »Dolgoročnega razvoja občine Trbovlje« in »Elaborata o pripravljalnih aktivnostih pri načrtovanju prestrukturiranja in razvoja občine Trbovlje«.

V ospredju strateškega dela LRP so postavljeni glavni programi »Razvoja gospodarstva«, »Razvoja okolja in prostora«, »Razvoja prebivalstva« ter »Razvoja podpornega okolja«, ki vsebuje programe za razvoj športa, kulturnega in družabnega življenja ter javnih ustanov šolstva, zdravstva in socialnega varstva. Predstavljena je analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti občine Trbovlje kot celote, predstavljeni sta vizija in strategija razvoja, cilji razvoja občine kot celote in cilji v okviru posameznega programa, kazalniki za merjenje doseganja postavljenih ciljev ter že konkretni projekti, ki bodo natančneje specificirani v izvedbenem delu LRP.

Občinski svet Občine Trbovlje je na svoji 23.seji dne 17.12.2001 opravil I. obravnavo predloga strateškega dela programa. Občinski svet je dal predlog programa v javno obravnavo do 15.02.2002 in sklenil, da mora predlagatelj za II.obravnavo predlog dopolniti s stališči, sklepi, pripombami in dopolnitvami iz javne obravnave.

Prav v teh dneh so stekle prve javne predstavitve strateškega dela LRP. Predstavljen bo direktorjem trboveljskih podjetij, samostojnim podjetnikom in obrtnikom, javnim zavodom, športnim in kulturnim društvom, študentom, dijakom, upokojencem ter prebivalcem vseh krajevnih skupnosti v Trbovljah. Predstavljen bo tudi na lokalnem radiu in televiziji, ter na spletnih straneh občine Trbovlje (http://lrp.trbovlje.si). Omogočeno je posredovanje osebnih pogledov, predlogov in kritik vsem zainteresiranim in sicer pisno na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, preko elektronske pošte na naslov razvojni.program@trbovlje.si, foruma (http://www.trbovlje.org/forum/viewforum.php?forum=2&1) ter tudi v informacijski pisarni na trboveljski občini vsako sredo v januarju od 15.00 do 17.00 ure.

Naše mesto in njeni prebivalci imamo v svojem lokalnem razvojnem programu jasno začrtano razvojno pot. Program ni zgolj cilj, namenjen samemu sebi, ampak je poziv k akciji in je tako predvsem sredstvo za dosego višjih ciljev, kot sta sam razvoj občine in njenih prebivalcev. Je dinamičen dokument, zato se bo skozi čas dopolnjeval in usklajeval, vendar v okvirih sprejetih strategij in dolgoročnih ciljev.