O-STA

Uspešno poslovanje skupine Petrol v prvih devetih mesecih leta 2010

21. oktober 2010

Ljubljana, 21. oktober 2010 - Skupina Petrol bo po oceni v prvih devetih mesecih 2010 realizirala čisti poslovni izid v višini 34,8 mio EUR, kar je 8 % več kot je bilo planirano, in bolje kot v enakem obdobju leta 2009, ko je skupina Petrol realizirala čisti poslovni izid v višini 19,1 mio EUR.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2010 prodala 1,7 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 3 % več kot v enakem obdobju lanskega leta in 6 % več kot je bilo planirano. Realizirala je 313,1 mio EUR prihodkov od prodaje trgovskega blaga, kar je 10 % več kot v enakem obdobju leta 2009 in 4 % več kot je bilo planirano. Konec septembra 2010 je skupina Petrol poslovala preko 439 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 313, na Hrvaškem 78, v Bosni in Hercegovini 38, v Srbiji 4, na Kosovu 3 in v Črni gori 3.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2010 upravljala z 28 koncesijami za oskrbo s plinom. V prvih devetih mesecih leta 2010 je prodala 68.121 tisoč m3 zemeljskega plina, kar je 5 % več kot v enakem obdobju lanskega leta ter 4 % več kot je bilo planirano, in 34 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 2 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2009 in 4 % manj kot je bilo planirano. Skupina Petrol je prodala 244,5 tisoč MWh električne energije, s čimer je prodajo enakega obdobja lanskega leta presegla za 56 %, plan pa za 9 %.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana bo poročilo o poslovanju skupine Petrol v prvih devetih mesecih leta 2010 obravnaval konec novembra 2010. Po seji bo celotno poročilo javno objavljeno na spletnih straneh družbe in Seonet-u Ljubljanske borze.


***
Petrol d.d., Ljubljana

Ljubljana, 21. oktober 2010Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .