O-STA

Nadzorni svet obravnaval poslovanje Skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v letu 2010


Ljubljana, 24. marec 2011 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na 28. seji dne, 24. marca 2011 obravnaval poslovanje skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v letu 2010.

Skupina Petrol je v letu 2010 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 2,8 mrd EUR, kar je 20 % več kot v letu 2009. Kosmati poslovni izid je znašal 294,5 mio EUR, kar je 5 % več kot leta 2009. Poslovni izid iz poslovanja je v letu 2010 znašal 61,9 mio EUR, kar je 22 odstotkov več kot leta 2009. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 35,5 mio EUR.

Petrol d.d., Ljubljana je v letu 2010 realiziral čiste prihodke od prodaje v višini 2,4 mrd EUR, kar je 20 % več kakor v letu 2009. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 222,2 mio EUR, kar je 2 % več kot v letu 2009. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 46,0 mio EUR. Čisti poslovni izid pa je znašal 37,9 mio EUR.

Skupina Petrol je v letu 2010 prodala 2,35 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 5 % več kot v letu 2009. Prihodki od prodaje trgovskega blaga so znašali 416,6 mio EUR, kar je 9 % več kot v letu 2009. Število bencinskih servisov znaša ob koncu leta 2010 441, od tega 313 v Sloveniji, 79 na Hrvaškem, 38 v Bosni in Hercegovini, 5 v Srbiji, 3 v Črni gori in 3 na Kosovem.

Skupina Petrol je v letu 2010 prodala 104,2 mio m3 zemeljskega plina, 356.703 MWh električne energije in 47,8 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina. V letu 2010 je skupina Petrol upravljala z 29 koncesijami za oskrbo s plinom, konec leta 2010 pa je kupce oskrbovala tudi prek 2.185 plinohramov za utekočinjen naftni plin.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z ugotovitvami revizije, ki je imela nalogo, da preveri vodenje, ekonomsko upravičenost in pravno dopustnost poslov družbe Petrol z družbo SCT in poslov z odvetnikom Dušanom Korošcem. Na podlagi izsledkov izvedene revizije je nadzorni svet ocenil, da je uprava družbe Petrol vse obravnavane posle sklenila v okviru svojih pooblastil, zato so vsi obravnavani posli zakoniti. Nadalje je nadzorni svet ocenil, da je pri določenih poslih prišlo do nenaklepnih napak, ki so bile predvsem posledica specifičnih okoliščin ter neoptimalne koordiniranosti in urejenosti notranjih procesov, predvsem na področju upravljanja s kreditnimi oziroma pravnimi tveganji. Nekdanji predsednik uprave Aleksander Svetelšek je zaradi objektivne odgovornosti v zvezi z obravnavanimi posli že 10. januarja 2011 ponudil odstop, ki ga je nadzorni svet sprejel. Upoštevaje v tem trenutku razpoložljive informacije in ekonomsko pravne analize ni mogoče oceniti, ali bo družba zaradi obravnavanih poslov utrpela škodo.

Nadzorni svet nalaga upravi, da nemudoma na podlagi ugotovljenih neoptimalnosti procesov upravljanja s kreditnimi in pravnimi tveganji sprejme ustrezne ukrepe za izboljšanje sistema upravljanja s tveganji v Skupini. Ob tem nadzorni svet podpira vse aktivnosti na tem področju, ki jih je uprava pod vodstvom novega predsednika mag. Tomaža Berločnika že začela izvajati.