O-STA

V Celju so predstavili potek obnove hiše svetovne popotnice in pisateljice ter znamenite Celjanke, Alme M. Karlin

V ospredju je bila predstavitev vloge Šolskega centra Celje, Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja

Celje, 21. april 2011 - Danes je bila v Celju predstavitev poteka obnove hiše znamenite Celjanke Alme M. Karlin. Predstavitev je potekala na hiši v Pečovniku 44, ki ima od leta 2001 status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Poudarek je bil predvsem v predstavitvi vloge Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja, ki deluje v okviru Šolskega centra Celje. Omenjena šola je namreč v letu 2008 na Mestno občino Celje naslovila pobudo za obnovo tega za Celje zelo pomembnega objekta. V letu 2009 je Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Celje pooblastil šolo za pomoč pri najnujnejši sanaciji hiše Alme M. Karlin. Šola je tako začela z deli, ki so se končala v juniju 2010. Pri obnovi so šoli z materialom izdatno pomagala gradbena podjetja s katerimi šola že več let odlično sodeluje.

ALMA M. KARLIN

Zgodba Alme M. Karlin je ena najzanimivejših zgodb, ki jih premore mesto Celje. Alma s svojim transnacionalnim karakterjem ustreza duhu časa, medkulturnemu dialogu in povezovanju EU z državami tretjega sveta. Rodila se je v Celju leta 1889, kjer je končala osnovno šolo. Z 19-imi leti je odpotovala v London, kjer je študirala jezike in spoznavala neevropske kulture. Med prvo svetovno vojno se je umaknila na Norveško in Švedsko, po vrnitvi v Celje pa je ustanovila svojo jezikovno šolo. S prisluženim denarjem je pričela svoje devet let dolgo potovanje. Najprej je odpotovala v Peru, sledile pa so Panama, Nikaragva, Kostarika, Guatemala, Mehika in ZDA. Preko Havajev je odpotovala na Japonsko, Korejo, Kitajsko, Tajvan in Hongkong. Zadnji del njenega potovanja, ki je bil hkrati tudi najtežji, je obsegal Avstralijo, Novo Zelandijo in pacifiške otoke. Po vrnitvi domov se je posvetila pisateljevanju, predavanjem in urejanju predmetov, ki jih je prinesla s potovanj. Imela je vrsto odmevnih predavanj tako doma kot na različnih evropskih univerzah. Predavala je v ženskih društvih in pisala članke ter dnevnike za ženske revije, zelo resno se je posvečala tudi teozofiji. Samo med letom 1921 in 1937 je pri različnih založbah v Nemčiji, Angliji, v Švici in na Finskem izdala 22 knjig. Na enem od svojih predavanj v Stockholmu je spoznala slikarko Theo Gammelin s katero sta sklenili trajno prijateljstvo. Skupaj sta se vselili v hišico v Pečovniku, kjer sta slikali, inštruirali otroke in vrtnarili s takrat eksotičnimi rastlinami. Čeprav ženski nista živeli v materialnem razkošju, je bilo njuno življenje vendar zelo duhovno in širokega obzorja. Prav s to svojo širino duha, duhovno poglobljenostjo in neizmernim pogumom, s katerim je podrla vse meje takratne družbe, je Alma Karlin še danes vzornica ženskam, ki kljub časovni razliki še vedno živijo v patriarhalnih družbah.

  • Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Celje

Konservatorska svetovalka Božena Hostnik, univ.dipl. etnologinja

Hiša Alme M. Karlin se nahaja nad Pečovnikom, ob levem bregu Savinje, tik ob pešpoti na Grmado in Celjsko kočo. Glede na zunanjo podobo naj bi bila zgrajena konec 19. stoletja, vendar jo je na podlagi gradbene zasnove in vrisa v Franciscejski kataster iz leta 1825, mogoče zagotovo uvrstiti v zgodnejši nastanek. Zgrajena je bila kot vrhkletna kamnita zidanica na pobočju, kjer so bili včasih vinogradi. Zatrepni severni del je bil zidan iz prepletenega šibja in blata, dvokapno streho pa je prekrival bobrovec. Na vzhodni strani je bila k hiši prvotno postavljena manjša lesena drvarnica, ki je bila kasneje porušena. V bližini stanovanjske hiše se nahaja skromna lesena stavba, ki je bila namenjena prenočevanju gostov.

Hiša predstavlja izjemno zgodovinsko obeležje in spomin na znamenito umetnico, popotnico, pisateljico in svetovljanko Almo M. Karlin, ki je v njej, skupaj s prijateljico Theo Gamelin, preživela zadnja leta svojega življenja. O njuni skromni bivalni kulturi priča slabša uporaba stavbnih gradiv in stavbne opreme, poskus estetske izboljšave bivalnih razmer pa se kaže v likovnih upodobitvah na stenah notranjih prostorov. Z vidika konservatorske stroke so nadvse dragocene poslikave nad okni v "hiši" ter poslikava v imitaciji kamna v veži. Poslikave je naredila Thea Gamelin predvidoma v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Od štirih so se ohranile le tri, ki predstavljajo sv. Frančiška v cvetju, sv. Danijela med levi in (domnevno) Riharda Levjesrčnega v ječi.

Leta 1992 je bil na TV Slovenija predvajan dokumentarec o Almi Karlin, Celjanki med ljudožerci, ki je pripomogel k temu, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Celje (dalje Zavod) zbral predstavnike celjskih institucij: Osrednje knjižnice Celje ( ga. Božena Orožen), Pokrajinskega muzeja (ga. Rolanda Fugger Germadnik, g. Vlado Šlibar) in Zavoda za varstvo kulturne dediščine (g. Vito Hazler in ga. Božena Hostnik), ki so si ogledali hišo in spregovorili o morebitni obnovi in nadaljnji namembnosti.

Naslednje leto (1993) so se pripravila prva konservatorska izhodišča s ciljem, da se ohrani, obnovi in po načelih muzeološke stroke predstavi kulturo bivanja duhovno-umetniškega sveta Alme M. Karlin in njene prijateljice Thee Gammelin. Izdelani so bili prvi predračuni za obnovo in arhitekturni posnetek objekta, vendar se je pri pridobivanju sredstev za obnovo zataknilo zaradi tedaj nerešljivih lastniških zadreg.

Zavod je leta 2001 organiziral 'očiščevalno akcijo' s popisom opreme in številnega drobnega inventarja, gradivo pa je bilo predano Muzeju novejše zgodovine Celje, ki ga hrani še sedaj.

Na podlagi strokovne utemeljitve, v kateri je Zavod opredelil pomen Alminega zadnjega domovanja, je Mestna občina Celje razglasila: Pečovnik - Hiša Alme M Karlina (EŠD 14626) za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur.l.R.S. 78/01) ter poskrbela za najnujnejša vzdrževalna dela (sanirala se je luknja v steni, streha se je prekrila s starim bobrovcem).

Naslednje leto (2002) je Občina Celje hišo odkupila. S sofinanciranjem Ministrstva za kulturo in Mestne občine Celje je bila hiša statično sanirana, obnovljeno je bilo ostrešje in streha na novo prekrita z bobrovcem. Zaščitna restavratorska dela je, v sodelovanju z Zavodom, opravila Akademija za likovno umetnost iz Ljubljane; restavratorji so poslikave nad okni najprej utrdili, jih sneli ter jih na akademiji restavrirali in deponirali za ponovno montažo.

Po dolgoletnem premoru in približevanju obletnici rojstva in smrti svetovne popotnice, se je v začetku leta 2009 vključil v prenovo tudi Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja. V sklopu teh sanacijskih del je leta 2009/10 Akademija za likovno umetnost utrdila in restavrirala poslikavo v veži. Stavbno pohištvo in tla pa sta izdelala mizarska mojstra Mihael Dobrina in Gregor Šoster.

  • Vloga Mestne občine Celje pri projektu obnove hiše Alme M. Karlin

Že vrsto let si Mestna občina Celje prizadeva obuditi spomine na znamenito Celjanko Almo M. Karlin.

Tako je Mestna občina Celje že v letu 2001 pričela z obnovo in najnujnejšo statično sanacijo hiše na Pečovniku 44 - zadnjega domovanja Alme M. Karlin. V istem letu je Mestna občina Celje omenjen objekt razglasila za kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi hiše Alme Karlin za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje. V letu 2002 prišlo do odkupa zapuščene hiše skupaj z zemljiščem in do celovite statične sanacije objekta za katero je Mestna občina Celje poleg lastnega vložka pridobila sredstva na javnem razpisu Ministrstva za kulturo. S to sanacijo je bil spomenik zaščiten pred nadaljnjim propadanjem. Skupna vrednost statične sanacije in odkupa hiše je znašala 60.000,00 EUR. V šolskem letu 2007/2008 je Mestna občina Celje v okviru projekta "Mladi za Celje" pripravila razpis natečaja raziskovalnih nalog, v okviru katerega so bile izvedene raziskovalne naloge na temo Alme M. Karlin. V letih 2009/2010 je Mestna občina Celje poskrbela za umestitev novega stavbnega pohištva in tlakov v hiši ter na takšen način zagotovila avtentičnost notranjih prostorov. Trenutno na spomeniku potekajo očiščevalna in pripravljalna dela pri urejanju okolice ter dostopa do objekta. V pripravi je PGD dokumentacija. V skladu s projektno dokumentacijo bo v prihodnje urejena tudi notranjost spomenika.

  • Vloga Šolskega centra Celje, Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja

Ravnateljica: Gospa Irena Posavec

V letu 2009 je Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Celje pooblastil Šolski center Celje, Srednjo šolo za gradbeništvo in varovanje okolja za pomoč pri najnujnejši sanaciji hiše Alme Karlin v Pečovniku 44. Ideja, da šola sodeluje pri obnovi hiše svetovne popotnice, je plod sodelovanja šole v projektu Dediščina v rokah mladih-mladi posvojijo spomenik, ki se je odvijal v okviru projekta Unesco ASPnet. Šola je namreč v okviru projekta v mestu iskala kulturno-zgodovinski objekt, ki bi ga lahko "posvojila" in se je odločila za hišo Alme M. Karlin. Tako je v letu 2008 Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja na Mestno občino Celje naslovila pobudo za obnovo tega za Celje pomembnega kulturnega objekta. Mestna občina se je na pobudo pozitivno odzvala in v mesecu maju 2009 so dijaki šole začeli z obnovitvenimi deli. Dela na objektu, ki so vseskozi potekala v skladu in tudi pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Celje ter v skladu z dogovorom z Mestno občino Celje, so se zaključila v juniju 2010. Upoštevajoč, da Mestna občina Celje za obnovitvena dela ni imela planiranih denarnih sredstev, je šola dela izvajala s pomočjo materiala, ki so ga donirala gradbena podjetja s katerimi šola že več let odlično poslovno sodeluje. Na hiši so dijaki opravili več kot 1300 ur dela. Dela na hiši so v okviru ur praktičnega pouka in pod mentorstvom učiteljev praktičnega pouka opravljali dijaki, ki se izobražujejo za naslednje poklice: zidar, tesar ter izvajalec suhomontažne gradnje. Na šoli so za hišo, po vseh opravljenih terenskih meritvah, izrisali tudi vse načrte: tloris etaže, prerez, fasade in jih posredovali projektivnemu biroju Premica.

OPIS POTEKA OBNOVITVENIH DEL OD MAJA 2009 DO JUNIJA 2010

- čiščenje zaraščene okolice (dreves, vejevja ...);

- planiranje okolice;

- izdelava drenaže okoli hiše;

- izdelava električnega priključka (vgraditev električne omarice, dovod električnega kabla do hiše)

- rušenje stropa nad kletjo,

- obdelava poti;

- fino planiranje terena in sejanje trave nad hišo;

- izdelava načrta arhitekture hiše;

- načrt električnih in drugih instalacij;

- pridobitev projekta sanacije vlažnih sten;

- sanacija stropa oz. izdelava stropne konstrukcije nad kletjo;

- izdelava hrastovih podbojev in vratnega krila za klet;

- čiščenje notranjih sten z vodnim curkom;

- čiščenje malte, ki je ostala od injektiranja pri statični sanaciji hiške;

- proti korozijska zaščita sidernih plošč statičnega ogrodja;

- odstranitev tlaka v manjši sobi in izdelava novega;

- dobava humusa in planiranje pred vhodom;

- izdelava električnih instalacij;

- izdelava vodovodne instalacije do jaška;

- izolacija podstrešja in namestitev mavčno kartonskih plošč;

- omet notranjih sten iz sušilnega ometa;

- beljenje notranjih sten;

- pozidava zatrepne stene nad kletnimi vrati;

- obdelava napušča in zapiranje z lesom;

- dvostransko zapiranje zatrepne sten z izdelavo vrat;

- omet zunanjih sten;

- izdelava zaključnega fasadnega sloja.

Material so prispevali:

- KEMA PUCONCI d. o. o.; izdelava projekta sanacije vlažnih sten, donacija sušilne malte;

- KNAUF LJUBLJANA d. o. o.; donacija mavčnih plošč in celotne podkonstrukcije za obdelavo podstrešja;

- KNAUF INSULATION d. o. o., industrija termičnih izolacij; donacija mineralne volne za izolacijo podstrešja;

- REMONT, Obrtno gradbeno podjetje d. d.; donacija sušilnega ometa in sodelovanje inštruktorja za pravilno (po smernicah Zavoda za varovanje kulturne dediščine) izdelavo notranjega in zunanjega ometa;

- GRADIA, Gradbeno podjetje Celje d. o. o.; donacija sušilnega ometa;

- NIVO d. d.; dobava in prevoz humusa za fino planiranje terena pred hiško;

- CM Celje, d. d. - Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje; prodec za izdelavo drenaže okoli hiše;

- PLUTON gradnje d. o. o.; donacija sušilnega ometa;

- CINKARNA - Metalurško kemična industrija; donacija cementne malte;

- ZIDARSTVO KOLENC, Vincenc Kolenc s. p.; prevozi materialov in posoja gradbiščne omarice;

- POKLICNA GASILSKA ENOTA Celje; dobava vode za gradnjo in čiščenje sten z vodnim curkom;

- ŠOLSKI CENTER CELJE, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo; načrt, material in izdelava električne instalacije;

- ŠOLSKI CENTER CELJE, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije; material in izdelava priključka za vodo.

- ŠOLSKI CENTER CELJE, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja; drenažne cevi, ves material za izdelavo kletnih podboj in vrat, les za zapiranje napušča, siporeks zidake za izdelavo zatrepne stene, ves drobni material, prevozi materiala, dijakov, mentorjev,...

- MESTNA OBČINA CELJE; dobava glavne električne omarice, strojna dela na terenu (ruvanje korenin grmovja in grobo planiranje), jašek za priključek za vodo, okna

V celotnem procesu obnove, ki ga je izvajala naša šola, lahko prepoznamo izjemen dosežek, ki je vse sodelujoče obogatil z mnogo novih znanj ter nam omogočil neposredno sodelovanje z različnimi zunanjimi institucijami, je povedala gospa Irena Posavec, ravnateljica Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja, ki deluje v okviru Šolskega centra Celje.

  • Vloga Zavoda Celeia Celje

V letu 2010 je Zavod Celeia Celje s strani Mestne občine Celje prevzel v upravljanje hišo Alme Karlin, ki ima status kulturnega spomenika na območju Mestne občine Celje. V tem letu je naša institucija pripravila projektno dokumentacijo za obnovo in ureditev omenjenega kulturnega spomenika, s katero se je prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - ukrep 323 "ohranjanje in oživljanje dediščine podeželja". V projektu, ki smo ga prijavili pod naslovom EKOMUZEJ sodelujejo kot partnerji Muzej novejše zgodovine Celje, Pokrajinski muzej Celje, Osrednja knjižnica Celje, Krajevna skupnost Pod gradom in Lokalna akcijska skupina (LAS) Raznolikost podeželja. Nadzor nad izvajanjem del na kulturnem spomeniku izvaja pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Celje. Zavod Celeia Celje deluje kot upravljavec kulturnega spomenika in koordinator programskega sklopa. Na podlagi tega skrbi za izvedbo gradbenih in investicijskih del v okviru prijave ter za usklajevanje programskih sklopov in organizacijo ter izvedbo programa Mednarodna ustvarjalna izmenjava Alme M. Karlin.

Naložba predvideva popolno obnovitev obeh obstoječih objektov in ureditev pripadajoče parcele. Objekta in parcela se bodo obnavljali v skladu z zahtevami razpisa in pogoji pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine; prav tako se bo uredila vsa potrebna infrastruktura za obiskovalce, namestile pa se bodo tudi označevalne table, ki bodo obiskovalca usmerjale do kulturnega spomenika.

Druga faza obnove prinaša vsebinsko nadgradnjo. Predvidene muzejske in vzgojno-izobraževalne vsebine bodo omogočale večjo prepoznavnost samega objekta, kulturne dediščine lokalnega območja in v nadaljevanju tudi prepoznavnost Alminega medkulturnega dialoga.

Končni cilj naložbe je urediti kulturni spomenik, ki bo ohranjal lik Alme kot pomembne osebnosti mesta Celja. V hiši bo v okviru stalne ponudbe na ogled muzejska postavitev Alminega življenja, njenega delovanja in duhovne zapuščine. V sklopu spremljajoče ponudbe se bodo izvajali kulturni programi (literarni večeri, predavanja, delavnice), ki bodo namenjeni posameznim ciljnim skupinam (šole, društva ...). Velik poudarek bo namenjen tudi programu Mednarodne ustvarjalne izmenjave, ki bo temeljil na transnacionalnosti, kulturni različnosti, sodelovanju z državami tretjega sveta in izmenjavi kulturnih vsebin. Na takšen način se bo Almina življenjska filozofija nadaljevala in se aktivno integrirala v sodobnost.

V priponi prilagamo tudi fotomaterial

Na fotografiji je hiša Alme M. Karlin v Pečovniku (iz arhiva Zavoda Celeia Celje)