O-STA

Nadzorni svet Loterije Slovenije, d.d. pozitivno ocenil poslovanje družbe

Ljubljana, 10. maj 2011:

Nadzorni svet Loterije Slovenije je na pobudo Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe na svoji 27. (izredni) seji ponovno preučil in obravnaval domnevne nepravilnosti, predvsem glede skladnosti poslovodnih pogodb, sklenjenih s predsednikom in članom uprave z določili Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).

Poslovodni pogodbi predsednika in člana uprave sta od 20. septembra 2010 usklajeni z zgoraj navedenim zakonom in sta bili tega dne tudi posredovani Ministrstvu za gospodarstvo, Direktoratu za notranji trg, Sektorju za pravo družb in varstvo potrošnikov. Hkrati je bilo o tem tudi posredovano sporočilo za javnost.

Nadzorni svet družbe je vodenje in poslovanje družbe nadziral in spremljal v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z veljavno zakonodajo, statutom družbe in poslovnikom o delu nadzornega sveta. Nadzorni svet ponovno ugotavlja, da je poslovanje družbe v zaostrenih gospodarskih razmerah uspešno in skladno z veljavno zakonodajo.

Po prepričanju Nadzornega sveta Loterija Slovenije, d. d. s pridobivanjem namenskih javnih sredstev trajno in učinkovito podpira višjo kvaliteto življenja ne samo socialno ogroženega prebivalstva, ampak preko športa tudi prispeva k ohranjevanju zdravja in pozitivnih družbenih vrednot.

Loterija Slovenije, d. d.