O-STA

Polletni rezultati poslovanja Skupine Telekom Slovenije nad pričakovanji

25. avgust 2011

Čisti dobiček 25,1 milijona evrov

Ljubljana, 25. avgusta - V Skupini Telekom Slovenije so v polletju dosegli 25,1 milijona evrov čistega poslovnega izida. Tudi večina drugih kazalnikov poslovanja je ob polletju zelo spodbudna in kaže, da so se negativni trendi iz leta 2010 vendarle obrnili v pozitivno smer. To je vsekakor tudi rezultat odločnih ukrepov uprave za izboljšanje poslovanja.

Med ukrepi je treba omeniti zniževanje vseh vrst stroškov, prestrukturiranje poslovanja v hčerinskih družbah v tujini, spremembe na področju prodaje in trženja, prenovo poslovnih procesov in optimiranje obratnega kapitala. To je tudi v skladu z aprila sprejetim strateškim načrtom Skupine Telekom Slovenije do leta 2015. Poslovne rezultate v prvih šestih mesecih letos je včeraj obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet Telekoma Slovenije, ki je ob tem izrazil zadovoljstvo nad doseženimi rezultati ter dal upravi popolno podporo za nadaljnje delo.

Skupina Telekom Slovenije je v prvi polovici tega leta ustvarila za 402,3 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za tri odstotke manj kot v enakem lanskem obdobju. Na tem področju dolgoročni ukrepi za povečanje prihodkov še niso prišli do izraza, je pa vzpodbudno, da družbe na Kosovu in v Makedoniji že izkazujejo rast. EBITDA - dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo je dosegel 138,3 milijona evrov, kar je za pet odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja EBIT je dosegel 40,3 milijona evrov , kar je za za 61 odstotkov več kot v prvem polletju leta 2010. Čisti poslovni izid skupine je ob polletju znašal 25,1 milijona evrov in je za 486 odstotkov oziroma za 20 milijonov evrov presegel doseženega v enakem obdobju. Neto finančni dolg se je zmanjšal za skoraj sto milijonov evrov oziroma za 18 odstotkov.

EBITDA se je v tem obdobju najbolj povečala v družbah v Makedoniji, za 20 odstotkov, v kosovskem Ipku za 12 odstotkov in v Telekomu Slovenije za 10 odstotkov. Visoko rast dobička iz poslovanja EBIT beležijo v Ipku za 116 odstotkov, v Telekomu Slovenije za 41 odstotkov in Mobitelu za 10 odstotkov. EBIT družb v Makedoniji je na enaki ravni kot lani, kar pomeni, da so se izrazito negativni trendi vsaj ustavili.

Kljub občutnemu znižanju vrednosti naložb, je Skupina Telekom Slovenije v prvem polletju za naložbe namenila več kot trideset milijonov evrov, od tega največ v Telekomu Slovenije (13,5 milijona) in Mobitelu (8 milijonov) ter v družbah v Makedoniji (2,5 milijona).

Število zaposlenih v vseh družbah iz Skupine Telekom Slovenije se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za pet odstotkov. Največje zmanjšanje beležijo v Ipku, Telekomu Slovenije in družbah v Makedoniji. V skupini je bilo ob polletju 4.794 zaposlenih.

Sicer pa je v Skupini Telekom Slovenije prvo polletje minilo v znamenju priprav na združitev obeh največjih družb - Telekoma Slovenije in Mobitela. To je bila prednostna naloga uprave, ki je bila uspešno izpeljana 1. julija. Proces se je tako po nekaterih neuspelih poizkusih v preteklosti zaključil.

Združitev zagotavlja enoten tržni nastop in ponudbo celovitih storitev skupine ter večjo usmerjenost h kupcu. Omogoča tudi poenotenje in optimizacijo poslovnih procesov, sistemov in tehnologij. Gospodarske in tržne razmere potrjujejo, da je bila združitev Telekoma Slovenije in Mobitela nujna za izpolnjevanje dolgoročnih tržnih ciljev in izkoristek vseh sinergij na področju elektronskih komunikacij, informatike in medijev. Po elaboratu o združitvi so neposredni finančni učinki združitve do leta 2015 ovrednoteni na okrog 140 milijonov evrov. Prvi učinki bodo vidni že letos. V Telekomu Slovenije pričakujejo predvsem boljše poslovanje celotne skupine kot posledico učinkovitejšega vodenja, večjega izkoristka sinergij, enotnega nastopa na trgu, večje prodaje in znižanje stroškov. Vrednost kapitala Telekoma Slovenije se je z združitvijo povečala za okrog 200 milijonov evrov, kar bo sorazmerno vplivalo tudi na dvig knjigovodske vrednosti delnice.

V zvezi z nasprotnim predlogom glede višine dividende, ki ga je posredovala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb v višini 3,40 evra bruto, sta nadzorni svet in uprava, ki sta predlog dividende v višini 3 evre bruto oblikovala na osnovi strateškega poslovnega načrta in dividendne politike, ugotovila, da predlog agencije ne bo bistveno vplival na poslovanje družbe.