O-STA

Nadzorni svet obravnaval poročilo poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2011

Ljubljana, 15. november 2011 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 35. seji, obravnaval in potrdil poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2011. Petrol je kljub zaostrenim gospodarskim razmeram dosegel višji poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) in višji čisti poslovni izid kot lani v enakem obdobju.

Na poslovanje skupine Petrol v prvih devetih mesecih leta 2011 so vplivale še vedno zahtevne gospodarske razmere, pogoji poslovanja so še naprej zaostreni, na kar vplivata predvsem plačilna nedisciplina ter stečaji gradbenih in drugih podjetij. Družbi Petrol je, kljub zaostrenim razmeram v primerjavi z lanskim letom, uspelo zvišati prihodke od prodaje, višji je poslovni izid iz poslovanja in čisti poslovni izid. Petrol je uspešno nadomestil izpad prodaje naftnih derivatov v veleprodaji, saj je uspel dvigniti količinsko prodajo za 2 %, več je prodal tudi plina in elektrike.

Čisti prihodki od prodaje skupine Petrol, realizirani v višini 2,4 mrd EUR, so 16 % višji kot v prvih devetih mesecih leta 2010. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 229,9 mio EUR, kar je 7 % več kot v prvih devetih mesecih lanskega leta. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je bil realiziran v višini 91,4 mio EUR, kar je 15 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Čisti poslovni izid je bil realiziran v višini 36,2 mio EUR, kar je 2 % več kot v enakem obdobju leta 2010. Poslovni rezultati ne vključujejo morebitnih slabitev finančnih naložb skupine Petrol, ki jih bo skupina v svojih poslovnih listinah ustrezno pripoznala na osnovi aktualnih cenitev konec leta 2011.

Prihodki od prodaje nafte in naftnih derivatov so dosegli 1,9 mrd EUR, kar je 16 % več kot lani, prihodki od prodaje trgovskega blaga so znašali 328,3 mio EUR, kar je 5 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2010, prihodki od prodaje energetskega stebra družbe, pa so dosegli 124,4 mio EUR, kar je 64 % več kot lani.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2011 prodala 1,7 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 2 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2010, prodala je tudi 72,7 mio m3 zemeljskega plina, kar je 7 % več kot v enakem obdobju lani, ter 40,0 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 17 % več kot v enakem obdobju leta 2010. Prodali so tudi 798,6 tisoč MWh električne energije, kar je 227 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2010.

V obravnavanem obdobju je skupina Petrol upravljala s 30 koncesijami za oskrbo s plinom. Konec septembra 2011 je skupina Petrol poslovala preko 448 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 313, na Hrvaškem 85, v Bosni in Hercegovini 38, v Srbiji 6, na Kosovu 3 in v Črni gori 3.