O-STA

Petrol in občina Ivančna Gorica podpisala pogodbo o gradnji sistema ogrevanja na lesno biomaso

Ivančna Gorica, 28. september 2012 - Z današnjim slovesnim podpisom pogodbe med Občino Ivančna Gorica in družbo Petrol d.d., Ljubljana je družba Petrol pridobila koncesijo za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo, proizvodnjo toplote na lesno biomaso in druge obnovljive vire za daljinsko ogrevanje na območju Občine Ivančna Gorica. Družba Petrol bo koncesijo upravljala 15 let. Stroški ogrevanja se bodo znižali za okoli 20 odstotkov.

Gradnja predvidenega sistema za daljinsko ogrevanje zajema kotlovnico na lesno biomaso, toplovodni sistem v dolžini 350 m in priklop objektov v občini Ivančna Gorica: Osnovne šole Stična, Vrtca Ivančna Gorica in Srednje šole Josipa Jurčiča. Petrol bo sistem daljinskega ogrevanja upravljal in vzdrževal, ga razvijal ter po potrebi širil in nanj priključeval nove zainteresirane uporabnike.

V povsem novem objektu kotlovnice bosta dva kotla na lesno biomaso s skupno nazivno močjo 800 kW. Skupna neto ogrevalna površina petih uporabnikov znaša 14.200 m2. Skupna priključna moč porabnikov znaša 1.270 kW. Predvideni letni odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso naj bi znašal okoli 1.500 MWh, za kar naj bi porabili okrog 1.700 m3 lesnih sekancev. Celotna investicija bo znašala 750.000 evrov.

Zamenjava ogrevanja s fosilnimi gorivi z obnovljivim virom energije, bo v povprečju znižala stroške ogrevanja za 20 odstotkov. Obstoječe kotlovnice bodo tako lahko služile le kot rezervni vir toplote.

Pri zasnovi projekta so Petrolovi strokovnjaki upoštevali vse gospodarske kriterije za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, katerih osnova so najnovejše raziskave in dolgoletne izkušnje skupine Petrol in konzorcijskega partnerja. Na ta način bo odjemalcem zagotovljena optimalna oskrba s toplotno energijo iz obnovljivega vira energije po konkurenčnih cenah. Razvoj tovrstnih projektov je usmerjen v celovito, dolgoročno, zanesljivo in okolju prijaznejšo oskrbo.

Z novo naložbo v Ivančni Gorici Petrol in Občina Ivančna Gorica uresničujeta cilje zapisane v Strategiji trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo iz Nacionalnega energetskega programa (NEP), po katerem je potrebno v Republiki Sloveniji do konca leta 2020 zagotoviti 25-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije ter 80 odstotno oskrbovanost iz nizkoogljičnih virov, kamor sodita lesna biomasa in kogeneracije na zemeljski plin.

Župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad je ob priložnosti povedal: "Občani Ivančne Gorice smo lahko zadovoljni ob današnjem podpisu koncesijske pogodbe. Družba Petrol je bila izbrana na podlagi javnega razpisa. Načrt, ki so ga predstavili vsekakor predstavlja pomembno pridobitev za Ivančno Gorico in njene občane. Verjamem, da se bo naše korektno sodelovanje nadaljevalo tudi v bodoče."

Rok Vodnik, član uprave družbe Petrol, odgovoren za področje energetike, pa je podpis pogodbe pospremil z naslednjimi besedami: "Energetika predstavlja osrednje razvojno področje skupine Petrol. S tem mislim na uvajanje novih energetskih dejavnosti s področja plinske, toplotne, električne energije ter alternativnih virov. Trajna sinergija med javnimi in zasebnimi naložbami na področju komunalne in energetske infrastrukture je izrednega pomena. Veseli smo, da bo z današnjim podpisom pogodbe o podelitvi koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe tudi Občina Ivančna Gorica postala del široke, energetsko pozitivne družine Petrol."

***

Dodatne informacije:
mag. Aleksander Salkič, Strateško-korporativno komuniciranje
+386 1 47 14 581
petrol.pr@petrol.si


Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .


DOLB Ivancna Gorica 1.JPG

DOLB Ivancna Gorica 5.JPG