O-STA

Petrol z občino Ig podpisal pogodbo za čiščenje odpadnih voda

Ig, 13.11.2012 - S podpisom koncesijske pogodbe družba Petrol pod svoje okrilje prevzema upravljanje, obnovo in vzdrževanje čistilne naprave v občini Ig. Gre za koncesijsko pogodbo za obdobje tridesetih let, ki obsega čiščenje grezničnih vsebin, kjer ni kanalizacijskega omrežja ter čiščenje odpadnih vod, kjer je kanalizacijsko omrežje zgrajeno. Družba Petrol bo v čistilni napravi v občini Ig očistila več kot 170.000m3 letno.

Koncesijska pogodba ureja čiščenje komunalnih odpadnih voda, na območju občine Ig, ki pritekajo na čistilno napravo. Podpis pogodbe tako omogoča priklop objektov občanov, podjetij in drugih organizacij na kanalizacijsko omrežje in čiščenje drugih odpadnih voda območja občine Ig. Čiščenje odpadnih voda tako ohranja kakovost površinskih voda tega območja.

Čistilna naprava bo pretočna z dvema ter eno dodatno vzporedno linijo, ki pa se bodo gradile s časovnim zamikom. Bazeni stare čistilne naprave bodo v prihodnosti uporabljeni za zadrževalnik meteorne in zaledne vode, ki vdira v sistem fekalne kanalizacije. Poleg čistilne naprave Ig bo družba Petrol dogradila tlačni vod od Matene do Iga. Popolnoma funkcionalna čistilna naprava bo vsebovala štiri tehnološke sklope. Čiščenje odpadnih vod bo skladno z veljavno slovensko zakonodajo, sam proces čiščenja pa je zasnovan skladno z Nemškim ATV Standardom ATV131 ter ostalimi pripadajočimi ATV normativi.

"Naša odgovornost je, da z ukrepi dobrega gospodarjenja in ustrezno tehnologijo skrbimo za ohranjanje narave. Skrbno gospodarjenje z vodo postaja najvišja družbena prioriteta, ki je življenjskega pomena. Izmenjava znanj, inovacije, okoljska varnost in dostopna ponudba storitev upravljanja z vodnimi viri postajajo strateška prednost v naboru energetskih storitev skupine Petrol" je ob podpisu koncesijske pogodbe povedal Rok Vodnik, član uprave za energetiko družbe Petrol, d.d.

"Današnji podpis koncesijske pogodbe z družbo Petrol, zanesljivim strateškim partnerjem nacionalnega pomena, je pomemben korak k izboljšanju kakovosti pitne vode občanov občine Ig. Kakovostna pitna voda mora biti dostopna vsem, v zadostnih količinah, vedno in povsod. Njen prenos mora biti varen. Pomen čistilne naprave za krajane je toliko bolj aktualen predvsem v času, ko smo priča številnim poplavnim nevšečnostim, s katerimi se srečujejo številne občine, zaradi česar je podpis za obnovo in nadgradnjo čistilne naprave toliko bolj pomemben," je prepričan Janez Cimperman, župan občine Ig.