O-STA

Nadzorni svet obravnaval poročilo o poslovanju skupine Petrol in Družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2012

Ljubljana, 22. november 2012 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 42. seji obravnaval in potrdil Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2012. Petrol je kljub zaostrenim razmeram dosegel dobre prodajne rezultate.

Skupina Petrol tudi v letošnjem letu nadaljuje z uspešnim poslovanjem, saj je prvih devet mesecev zaključila z dobrimi poslovnimi rezultati, kljub temu, da so gospodarske razmere v Sloveniji, v Evropski uniji ter na trgih JV Evrope, kjer posluje skupina Petrol, še vedno zaostrene. V Sloveniji in na Hrvaškem, ki sta Petrolova največja prodajna trga, smo priča padcu gospodarske aktivnosti, zniževanju zasebne potrošnje ter rasti brezposelnosti, v Sloveniji pa razmere na trgu še dodatno zaostruje padec aktivnosti v gradbeništvu, ki se znižuje že od leta 2008.

Prihodki od prodaje skupine Petrol, realizirani v višini 2,8 mrd EUR, so bili 18 % višji kot v prvih devetih mesecih leta 2011. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 246,1 mio EUR, kar je 7 % več kot v prvih devetih mesecih lanskega leta. Poslovni izid iz poslovanja je bil realiziran v višini 69,5 mio EUR, kar je 5 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. EBITDA je znašal 97,7 mio EUR, kar je 7 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Skupina Petrol je realizirala poslovni izid pred davki v višini 55,1 mio EUR, kar je 29 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2011, čisti poslovni izid pa je bil realiziran v višini 41,9 mio EUR, kar je 16 % več kot v enakem obdobju leta 2011.

Prihodki od prodaje naftno-trgovske dejavnosti v Sloveniji in EU so v prvih devetih mesecih leta 2012 znašali 2,0 mrd EUR, kar je 17 % več kot v enakem obdobju lanskega leta, prihodki od prodaje naftno-trgovske dejavnosti na trgih JVE so znašali 542,3 mio EUR, kar je 8 % več kot v enakem obdobju lanskega leta, prihodki od prodaje energetske dejavnosti pa 212,6 mio EUR, kar je 71 % več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Dobre finančne rezultate poslovanja v prvih devetih mesecih leta 2012 je skupina Petrol dosegla s prodajo 1,9 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 9 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2011, 77,2 mio m3 zemeljskega plina, kar je 6 % več kot v enakem obdobju lani, ter 47,5 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 19 % več kot v enakem obdobju leta 2011. Poleg tega je skupina Petrol prodala tudi 1,9 TWh električne energije, kar je 134 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2011. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih devetih mesecih leta 2012 realizirala 356,8 mio EUR prihodkov, kar je 9 % več kot v enakem obdobju leta 2011. Konec septembra 2012 je skupina Petrol poslovala preko 461 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 315, na Hrvaškem 91, v Bosni in Hercegovini 37, v Srbiji 8, v Črni gori 5 in na Kosovu 5.


Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave

SUPERVISORY BOARD DISCUSSED REPORT ON PETROL GROUP'S AND PETROL D.D., LJUBLJANA'S RESULTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2012


Ljubljana, 22nd November 2012 - At its 42nd meeting held today, the Supervisory Board of Petrol d.d., Ljubljana discussed and approved the Report on the Petrol Group's and Petrol d.d. Ljubljana's results for the first nine months of 2012. Despite harsh economic conditions, Petrol achieved good sales results.

The Petrol Group continues to perform well in 2012, ending the first nine months of the year with good business results despite still tough economic situation on the domestic, EU and SE European markets on which Petrol operates. Both in Slovenia and Croatia - the largest sales markets for Petrol's products and services - we are witnessing a decline in business activity, private consumption and increased unemployment. Market conditions in Slovenia are further worsened as a result of the drop in construction activity which has been falling since 2008.

The Petrol Group's generated sales revenues of EUR 2.8 billion, which represents an increase of 18% on the first nine months of 2011. Gross profit amounted to EUR 246.1 million, up 7% from the first nine months of the previous year. Operating profit totalled EUR 69.5 million, up 5% from the same period of the previous year. EBITDA was EUR 97.7 million, up 7% from the same period of the previous year. The Petrol Group's profit before tax totalled EUR 55.1 million, up 29% from the first nine months of 2011, and its net profit amounted to EUR 41.9 million, up 16% from the same period of 2011.

Revenues from sales of oil and merchandise in Slovenia and the EU in the first nine months of 2012 totalled EUR 2.0 billion, up 17% from the same period of the previous year, revenues from sales of oil and merchandise on SE European markets amounted to EUR 542.3 million, up 8% from the same period of the previous year, and revenues from sales of energy products totalled EUR 212.6 million, up 71% from the same period of the previous year.

The Petrol Group achieved good financial results in the first nine months of 2012 through the sale of 1.9 million tonnes of oil products, 9% more than in the first nine months of 2011, 77.2 million m3 of natural gas, 6% more than in the same period of the previous year, and 47.5 thousand tonnes of liquefied petroleum gas, 19% more than in the same period of 2011. The Petrol Group also sold 1.9 TWh of electricity, an increase of 134% on the figure for the first nine months of 2011. Revenues from sales of merchandise in the first nine months of 2012 amounted to EUR 356.8 million, 9% above the figure achieved in the same period of 2011. At the end of September 2012, the Petrol Group operated 461 service stations, of which 315 in Slovenia, 91 in Croatia, 37 in Bosnia and Herzegovina, 8 in Serbia, 5 in Montenegro and 5 in Kosovo.


# # #
Tomaž Kuntarič
President of the Supervisory Board

Tomaž Berločnik
Chairman of the Management Board


Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .