O-STA

Obvestilo sredstvom javnega obveščanja

Na podlagi 25. člena Statuta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije sklicujem


5. sejo Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije,

ki bo v sredo, 19. decembra 2012, ob 10. uri v veliki sejni dvorani Družbenega centra Ljubljana - Bežigrad, Linhartova cesta 13


Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarice in overiteljev zapisnika;

2. Politične razmere po predsedniških volitvah 2012 (Janez Stanovnik);

3. Program nalog 2013 (dr. Matjaž Kmecl);

4. Rebalans 2012 in finančni načrt 2013 (Marko Vraničar);

5. Sklep o prenovi in poročilo o sanaciji Svobodne misli (Tit Turnšek);

6. Druga medsebojna obvestila in dogovori.


S tovariškimi pozdravi!


PREDSEDNIK
ZZB NOB SLOVENIJE
Janez Stanovnik