O-STA

Delničarji NLB podprli odprodajo neključnih sredstev NLB Skupine ter druga prizadevanja za izboljšanje rezultatov banke

Danes, 29. decembra so se predstavniki delničarjev NLB zbrali na 21. skupščini delničarjev. Ob pričetku skupščine je bilo prisotnih 23,63 % delnic z glasovalno pravico. Največji delničar Republika Slovenija je podal jasne poglede ter pričakovanja glede skrbi za kapitalsko ustreznost banke ter podprl prizadevanja uprave in nadzornega sveta za bodoči razvoj NLB. Na skupščini delnič arjev ni bilo glasovanja o predlogu uprave in nadzornega sveta za zvišanje kapitala banke.

Delničarjem je na skupščini predsednik uprave banke Janko Medja pojasnil nekatere vidike poslovanja banke, razloge za predlog sklepa o zvišanju kapitala NLB s strani uprave in nadzornega sveta banke, spremembe, ki so se zgodile v času od sklica skupščine do samega dneva skupščine ter potrebne korake v nadaljnji skrbi za kapitalsko ustreznost banke ter njeno prestrukturiranje.

Uprava in nadzorni svet NLB sta se za sklic 21. skupščine delničarjev s predlogom povečanja osnovnega kapitala z denarnimi vložki odločila po skrbnem preudarku iz previdnosti in z namenom, da bi bila NLB v primeru negativnega razvoja dogodkov na gospodarskem in drugih področjih ustrezno kapitalizirana ter bi s tem zagotavljala položaj stabilnega, aktivnega in zaupanja vrednega partnerja na slovenskem in mednarodnem trgu. To je bil pozitiven, proaktiven in transparenten pristop, ki ga je kot takega ocenilo tudi Ministrstvo za finance.

Kljub temu, da je uprava skupaj z nadzornim svetom tako jasno opozorila na potrebo po dokapitalizaciji, je NLB v zadnjem četrtletju ter v času od sklica 21. skupščine delničarjev sama intenzivno delala za doseganje maksimalno možne kapitalske ustreznosti ob koncu 2012. Kot ključni akter je sodelovala v pozitivnih premikih na področju reprogramov izpostavljenosti in prestrukturiranja določenih gospodarskih družb, kreditojemalcev banke. NLB izvaja program notranjih ukrepov, ki že prinašajo določene prihranke na področju porabe kapitala banke. Banka izvaja ali sodeluje v vrsti procesov za odprodajo nestrateških naložb banke, kar ima lahko na kratek rok tako pozitivne kot tudi negativne učinke, dolgoročno pa seveda izboljšuje kapitalsko ustreznost banke.

Kot zelo pozitivno ocenjuje tudi spremembe določenih metodologij, ki jih je v decembru sprejela Banka Slovenije in ki dobro vplivajo predvsem na kapitalsko ustreznost NLB d.d. kot krovne družbe NLB Skupine. Nenazadnje pa se slika izboljšuje tudi z uveljavitvijo Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, ki v bližnji prihodnosti omogoča izvedbo dodatnih ukrepov za izboljšanje strukture bilance stanja banke, v času sklica 21. skupščine delničarjev pa je bil Zakon še negotov.

Uprava banke v tem trenutku tako pričakuje, da bo NLB leto zaključila s stopnjo kapitalske ustreznosti, ki bo zagotavljala stabilnost in varnost banke, ne bo pa še dosegala optimalnih ravni.

Kot sta uprava in NS NLB v zadnjem obdobju že večkrat opozorila, bo v 2013 dokapitalizacija banke najverjetneje potrebna, kajti kapitalsko vrzel je potrebno sanirati. Predsednik uprave je spomnil, da le-ta izhaja iz slabih naložb iz preteklosti, vedno višjih zahtev slovenske in evropske regulative po zahtevani stopnji kapitala, prav tako pa je potrebno upoštevati, da odprodaje nestrateških oz. neključnih naložb v trenutnem tržnem okolju oz. situaciji potencialno prinašajo dodatne izgube in s tem tudi potrebe po kapitalu. Predstavnik največjega delničarja Republike Slovenije Matej Runjak je pojasnil, da v tem trenutku Republika Slovenija ne vidi potrebe po sklepanju delničarjev o vpisu novega kapitala pred novim letom. Ob tem, da želi kot največji lastnik delovati odgovorno in v korist stabilnega razvoja banke, Republika Slovenija meni, da je ustreznejša rešitev za krepitev kapitalske ustreznosti banke preko izvedbe ukrepov, ki so predvideni v Zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank in naj bi se predvidoma izvedli v prvi polovici leta 2013.

Delničarji tako organom upravljanja banke (tj. nadzornemu svetu in upravi) sporočajo, naj nadaljujejo ter okrepijo izvajanje aktivnosti za povečevanje kapitalske ustreznosti, predvsem z odprodajo neključnih sredstev NLB Skupine, na primer delnic in deležev v podjetjih. Pripravijo naj časovnico in program zapiranja nedonosnih hčerinskih družb, o odprodaji teh sredstev ter o drugih načrtovanih ter tekočih aktivnostih za izboljšanje kapitalske ustreznosti banke pa poročajo na naslednji redni skupščini. Hkrati so delničarji upravi banke dali signale, da sodeluje v aktivnostih za pridobivanje zasebnih vlagateljev.

Navedeni ukrepi so praktično enaki tistim, ki si jih je zastavila in jih jasno komunicirala že uprava banke sama, kar izraža veliko stopnjo zaupanja glavnega lastnika v upravo NLB in trenutno zastavljene prioritete. Tako uprava NLB kot nadzorni svet banke z glavnim lastnikom tj. Republiko Slovenijo dobro sodelujeta, saj je nujen premik v pozitivno smer možen le s skupnimi prizadevanji vseh akterjev. Tudi v prihodnje bo kakovostno sodelovanje in podpora s strani glavnega lastnika ključnega pomena pri izvajanju načrtovanih ukrepov, še posebej pri odprodaji neključnih naložb. Ob tem pa je pomembno opomniti, da imajo navedeni ukrepi določene omejitve in bi brez dokapitalizacije banke zagotovo pomenili daljšo in težjo pot izhoda iz zahtevne situacije, kot pa bi ta bila z dokapitalizacijo.

Glede na navedene spremembe ter pozitivne premike v času od samega sklica 21. skupščine delničarjev ter glede na jasno izražena sporočila največjega delničarja, Republike Slovenije, je bil podan predlog umika točke o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki z dnevnega reda, in o predlogu (ter nasprotnih predlogih) skupščina delničarjev ni odločala.


Odnosi z javnostmi NLB