O-STA

Uprava NLB uspešno nadaljuje z izvajanjem strateških prioritet

Uprava NLB je danes, 18. februarja na novinarski konferenci predstavila rezultate poslovanja NLB in NLB Skupine v letu 2012 po nerevidiranih podatkih, ki so pričakovano negativni. Podrobneje je uprava predstavila tudi uresničevanje zastavljenih prioritet od nastopa mandata, tj. proces priprave Načrta prestrukturiranja za Evropsko komisijo, prestrukturiranje kreditnega portfelja, zagotavljanje kapitala in oblikovanje vodstvene ekipe. Tudi v prvih mesecih letošnjega leta bo največ pozornosti namenjene poslovanju s strankami ter prestrukturiranju banke s poudarkom na preoblikovanju procesov in povečevanju stroškovne učinkovitosti.

Poslovanje NLB v 2012

NLB je v zadnjem četrtletju 2012 opravila za 373,9 milijonov slabitev, kar je močno vplivalo na končni poslovni rezultat. Zaradi tako visokega obsega oblikovanih rezervacij in oslabitev je NLB leto 2012 zaključila z izgubo v višini 304,9 mio evrov, kar je 71,7 mio EUR več kot v predhodnem letu. Pred rezervacijami in oslabitvami je NLB dosegla pozitiven rezultat v višini 318,4 mio evrov, kar je za 130,2 mio evrov več kot v letu 2011, predvsem zaradi enkratnih učinkov predčasnih odkupov kapitalskih instrumentov z diskontom. K izboljšanju rezultata pred slabitvami pa je pripomogla tudi večja stroškovna učinkovitost NLB. Vidni so namreč učinki stalnih prizadevanj za zniževanje stroškov, saj so bili v primerjavi z letom 2011 nižji za 14,6 mio evrov oz. za 6 %. Stroški dela, ki predstavljajo več kot polovico vseh stroškov, so se znižali za 7 %, operativni stroški so nižji 5 %, medtem ko so se stroški amortizacije znižali za 6 %. Depoziti nebančnega sektorja predstavljajo 69% vseh virov financiranja, razmerje krediti: depoziti pa ostaja pod povprečjem slovenskega bančnega sistema. Bilančna vsota banke se je v primerjavi s koncem leta 2011 znižala za 11 % in je ob koncu leta 2012 znašala 11.487,4 mio evrov.

Poslovanje NLB Skupine v 2012

Zaradi oblikovanja visokih rezervacij in oslabitev je tudi NLB Skupina v letu 2012 zabeležila negativen rezultat poslovanja po davkih v višini 273,5 mio evrov. Dobiček pred rezervacijami je znašal 299,0 mio EUR, kar je 18 % več kot v letu 2011, predvsem zaradi enkratnih učinkov. Kapitalska ustreznost (CAR) skupine znaša 10,4 % in je za 0,7 odstotne točke nižja kot konec leta 2011. Količnik Core Tier 1 znaša 8,7 % in se je zvišal za 2,4 odstotne točke, kar je več kot v letu 2011, vendar še vedno pod priporočenim nivojem EBA. Ob koncu leta so bili izpolnjeni pogoji za konverzijo 320 mio evrov hibridnega posojila v kapital banke.

Načrt prestrukturiranja za Evropsko komisijo

Skladno z Odločbo Evropske komisije je NLB pripravila Načrt prestrukturiranja NLB Skupine. Po potrditvi s strani nadzornega sveta banke ga je banka decembra 2012 predložila Ministrstvu za finance. Dialog poteka na relaciji Evropske komisije, ministrstva za finance in banke. Uprava NLB si želi, da bi zaključili postopek pred 30. 6. 2013. Janko Medja, predsednik uprave, ob tem izpostavlja: "Plan prestrukturiranja banke bo temelj za oblikovanje nove strategije NLB Skupine. Glavni cilj plana je zagotoviti dolgoročno vzdržno poslovanje banke, brez državne pomoči, ob tem, da bo banka v skladu z zahtevami EK zagotovila tudi ustrezno porazdelitev bremen med vse deležnike."

Prestrukturiranje kreditnega portfelja

Nova uprava NLB je ob nastopu ugotovila, da banka nima vzpostavljenih ustreznih procesov in organizacijskih rešitev na področju upravljanja tveganj kljub pričetku nekaterih iniciativ in projektov na tem področju v začetku 2012. Uprava je že v procesu priprave Načrta prestrukturiranja banke in v izmenjavi mnenj z Evropsko komisijo ugotovila, da mora biti temu področju ter področju korporativnega upravljanja namenjena še dodatna pozornost. Stranke s težavami plačevanja in s potrebo po reprogramu kreditov se razen izjem niso obravnavane specializirano. Nova uprava je tako že pripravila jasen načrt prvih 15 področij ukrepov, z nosilci in roki za izvedbo, da bo izboljšala organizacijo, procese in sisteme upravljanja s tveganji prioritetno. V Načrtu prestrukturiranja banke je sedaj jasno opredeljena obveza izboljšav na področju s tveganji. NLB je tudi okrepila ekipo intenzivne obravnave in je pričela s krepitvami na področju poslovanja s podjetji.

V banki je bilo v februarju 2013 ustanovljeno Področje za nestrateške dejavnosti, katerega namen je, da se jasno razmejijo dejavnosti znotraj NLB d.d. na tiste, ki jih želi banka dolgoročno razvijati in tiste, ki jih želi na strokoven in optimalen način zapustiti. Prav tako bo z oblikovanjem specializirane ekipe z znanji, sredstvi, procesi in cilji dosežen maksimalen izplen tistega dela portfelja NLB, ki ne more biti več del osnovne dejavnosti. S tem bo banka izboljšala način dela s strankami v dejavnostih, ki za banko sicer niso več strateške, a si zaslužijo strokovno storitev kot vsaka druga.

Zagotavljanje kapitala

Nadzorni svet in uprava NLB sta že konec leta 2012 opozorila na potrebo po dokapitalizaciji banke zaradi potrebnih slabitev kreditnega portfelja zaradi zapiranja vrzeli v rezervacijah za posle iz preteklosti v letih 2012 in 2013. Banka je kljub obsežnim potrebnim rezervacijam, predvsem zaradi izvajanja internih ukrepov za optimiziranje potreb po kapitalu, leto zaključila s kapitalsko ustreznostjo Core Tier 1 8,7%, kar ni daleč od zahtevanih 9% po EBA. Janko Medja, predsednik uprave NLB, je dejal: "V upravi in nadzornem svetu bomo tudi v prihodnje zagovarjali stališče, da je potrebno banko čim prej dokapitalizirati. Pri tem je ključno, da banka vzporedno izvaja Načrt prestrukturiranja, in da bo le ta potrjen in nadziran s strani Evropske komisije, kajti ena od osnov tega načrta je predpostavka, da bo to zadnja državna pomoč NLB."

Poslovanje s strankami

V NLB proaktivno sodelujejo v približno 100 zahtevnih projektih prestrukturiranj sistemsko pomembnih poslovnih skupin z več kot 100.000 zaposlenimi, ki izkazujejo možnost dolgoročno vzdržnega poslovnega in finančnega prestrukturiranja družb, ki še ustvarjajo denarni tok. Blaž Brodnjak, član uprave je kot ključno trenutno poslovno aktivnosti izpostavil, da si je treba "naliti čistega vina", "kjer po temeljiti profesionalni presoji nadaljnje sodelovanje bank pri financiranju zaradi odsotnosti zadostnega denarnega toka ni več upravičeno". Blaž Brodnjak je poudaril, da gre pri poslovanju s strankami za: "na prijemih kriznega vodenja temelječo kompleksno vsebinsko spremembo organiziranosti, načina dela in poslovne filozofije. Potrebne ključne spremembe načrtujemo izvesti do konca leta 2013, tako da bo banka v poslovnem smislu s polnimi pljuči zadihala v letu 2014."

Prestrukturiranje banke

V letu 2013 bo eno izmed ključnih področji tudi prestrukturiranje banke. Uprava si bo prizadevala, da s prenovo poslovnih procesov doseže "vitko" banko, ukine dejavnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti, poveča učinkovitost in predvsem izvaja prave investicijske strategije. Ključ za uspešno izvedbo bo specializirano osebje, uporaba pravih distribucijskih poti in podpora centraliziranega poslovanja pri skupnih storitvah. Nima Motazed, član uprave, je poudaril tri ključne cilje za letošnje leto: "V letošnjem letu se bomo osredotočili na učinkovitosti IT-ja in poslovanja, na prenovo poslovnih procesov ter upravljanje stroškov in nabavo."


Janko Medja, predsednik uprave NLB je novinarsko konferenco zaključil z besedami: "V upravi smo že večkrat poudarili, da so vsi naši ukrepi in prizadevanja usmerjenja k jasnemu cilju: da bi NLB v čim krajšem možnem času postala zdrava, ugledna in dobičkonosna banka, ki bo konkurenčna na domačem in tujih trgih, brez državnih pomoči. Zastavljeni cilj je dolgoročen in ga bomo lahko dosegli le s sistematičnim in trdim delom. Za NLB bo v letošnjem letu ključna rekonstrukcija in konsolidacija, podvržena kriznemu managementu, s katerim se ta uprava sooča že od prvega dne našega mandata. Tako "čudežev" na prihodkovni in rezultatski ravni letos še ne gre pričakovati. Kljub vsemu pa si bo uprava z vsemi sodelavci še naprej aktivno prizadevala, da bomo v letu 2014 izkazali pozitiven rezultat ter zadihali s polnimi in zdravimi pljuči."


Odnosi z javnostmi NLB