O-STA

Obvestilo medijem

Na podlagi 25. člena Statuta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije sklicujem

6. sejo Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije,

ki bo v sredo, 27. marca 2013, ob 10. uri v veliki sejni dvorani Družbenega centra Ljubljana - Bežigrad, Linhartova cesta 13


Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarice in overiteljev zapisnika;

2. Verifikacija mandatov novih članov Glavnega odbora;

3. Zveza borcev o aktualnih družbeno-ekonomskih razmerah

(referat: Janez Stanovnik, predsednik Zveze);

4. Zaključni račun Zveze za leto 2012 (uvodno poročilo: Boris Gabrič, predsednik nadzornega odbora Zveze);

5. Razprava in odločanje o referatu, poročilu in zaključnem računu;

6. Druga medsebojna obvestila in dogovori.


S tovariškimi pozdravi!

PREDSEDNIK
ZZB NOB SLOVENIJE
Janez Stanovnik