O-STA

Podeljeni nagradi MSS za diplomsko oz. magistrsko delo s področja mladih

- Nagrajeni nalogi o možnostih za večjo politično angažiranost mladih ter o težavnem vstopanju mladih na trg dela -

Mladinski svet Slovenije (MSS) je danes razglasil dobitnici nagrade MSS za diplomsko delo s področja mladine iz leta 2012 - Kaji Cunk in Špeli Mohorič, ki sta se obe lotili perečih družbenih tem, prva politične participacije, druga pa zaposlovanja mladih. Udeležencem podelitve priznanj so spregovorili tudi župan Zoran Janković, predsednica MSS Tea Jarca ter novi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, ki je prav tako sodeloval pri podelitvi priznanj.

V kategoriji diplomskih del po bolonjskem sistemu je nagrado MSS prejela Kaja Cunk (Fakulteta za družbene vede, komunikologija), in sicer za delo z naslovom Raba socialno-marketinških pristopov pri spodbujanju aktivne politične participacije mladih v Sloveniji. Gre za eno ključnih problematik, saj raziskave kažejo, da mlade v Sloveniji politična participacija zanima manj kot njihove vrstnike v Evropski uniji in da imajo mladi pri nas izrazito negativen odnos do predstavnikov oblasti in javnih politik. MSS si namreč kot zagovornik pravic mladih prizadeva za participacijo mladih - torej sodelovanje mladih v procesih odločanja; mladi so namreč nosilci prihodnosti in pogosto prinašajo edinstven, svež in neobremenjen pogled na odločitve.

Problematike nizke participacije mladih se je Kaja Cunk lotila na zelo uporaben način, saj v svojem delu podaja predloge uporabe socialno-marketinških pristopov za reševanje posameznih težav v okviru participacije mladih, kot so nezainteresiranost za politiko, nizka informiranost, nazaupanje v sistem ipd. Hkrati pa poudari, da je promociji politične participacije mladih namenjeno premalo pozornosti, da v Sloveniji nimamo strategije za vključevanje mladih generacij v politično delovanje. Socialni marketing vidi kot primeren pristop, saj je po njenem mnenju prav zaradi usmerjenosti k ciljnim skupinam in njihovim občutkom, vrednotam in koristim primeren za današnjo dobo.

V kategoriji magistrskih del po bolonjskem sistemu je nagrado MSS prejela Špela Mohorič (Fakulteta za družbene vede, sociologija) in sicer za delo z naslovom Vstop mladih na trg dela v Sloveniji. Zaposlovanje mladih je seveda ključno za njihovo osamosvojitev. Gre za področje, ki je postalo še posebej problematično prav leta 2012, saj se je v tem letu brezposelnost mladih povišala za 11 odstotkov in je konec decembra znašala že slabih 27 odstotokov. Ključno težavo mladih pa seveda predstavlja prehod iz izobraževanja na trg dela.

Špela Mohorič celovito obravnava problematiko brezposelnosti mladih ter predstavi pomanjkljivosti, povezane z neskladji na trgu dela in z izobraževalnim sistemom. Temeljito opiše vse oblike zaposlitev (študentsko delo, honorarno delo, delo za določen čas), ki so danes tipične za mlade in ki mnogokrat tudi slabo vplivajo na njihov socialni položaj. Avtorica zaključi magistrsko delo z biografsko metodo, ki nam omogoči širši vpogled v popotovanje današnjega mladega človeka skozi sistem izobraževanja; mladega človeka, ki kljub pričakovanjem in pripravljenostjo na samostojno življenje le s težavo izpolni osnovne pogoje zanj. Avtorica pride do sklepa, da mladi vidijo svet kot nepredvidljiv, nerazumljiv in poln tveganj, ter da študentje vstopajo v prihodnost, ki je videti slabša, kot je bila preteklost in sedanjost njihovih staršev.

V natečaj je prispelo skupno 47 prijav, od tega 16 za diplomsko delo po bolonjskem sistemu in 31 za magistrsko delo po bolonjskem oz. diplomsko po starem sistemu. Ključni kriteriji za izbiro najboljših diplomskih oz. magistrskih del s področja mladine so bili aktualnost, uporabnost in pronicljivost; predvsem z vidika MSS in problematik, ki jih obravanavamo pri svojem delu, ter aktualnega dogajanja na področju mladih nasploh. Razlogov za podeljevanje te nagrade je več; eden je gotovo ta, da na MSS opažamo pomanjkanje rednega in usklajenega spremljanja mladih v Sloveniji - v smislu statističnih merjenj in raziskav, ki bi nazorno kazale, kaj se dogaja z mlado generacijo. Študentke in študente želimo zato spodbuditi k tovrstnemu raziskovanju, hkrati pa tudi visokošolske predavatelje, saj so le-ti lahko odločilni pri določanju tem diplomskih del.


Več:

- Vabilo na podelitev nagrad
- Natečaj MSS nagrada za diplomsko oz. magistrsko delo s področja mladih
- Diplomska naloga Kaje Cunk
- Magistrska naloga Špele Mohorič

Fotografija levo zgoraj: Kaja Cunk, minister dr. Jernej, Špela Mohorič, predsednica MSS Tea Jarc (foto MSS)

Kontakt: Nina Milenković Kikelj
m: 040 242 578
e: nina.milenkovic@mss.si ali pr@mss.si