O-STA

Skupščina delniške družbe BTC d.d.: Družbo že 20 let vodi uprava v nespremenjeni sestavi

Skupščina delniške družbe BTC je letos potekala v znamenju 20. letnega vodenja družbe z upravo v nespremenjeni sestavi. Uprava je doslej vsako leto s stalnimi investicijskimi vlaganji, prenovo obstoječih 171.000 m2 industrijskih objektov ter 150.000 m2 novogradenj in z 235 mio EUR neposrednih naložb ter 165 mio EUR naložb s strani poslovnih partnerjev, generirala in narekovala tempo razvoja in ustvarjanje enega najmočnejših poslovno nakupovalnih, rekreativno-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi.

Sočasno je družba preselila logistično dejavnost iz lokacije ob Šmartinski na Letališko cesto, kjer je zgrajen sodobni logistični terminal z ustrezno infrastrukturo in opremo. Družba je zagotavljala tudi vsakoletno stabilno rast finančnega poslovanja, stabilne plače in družbeni standard zaposlenih. Uprava namreč ocenjuje, da so zadovoljstvo in dobri odnosi med ljudmi ključna vrednota ter porok za nadaljnji razvoj. Družba je za dosežke na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornost dobila nekaj priznanj, najnovejša nagrada iz aprila letošnjega leta je Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks.

Na skupščini delniške družbe BTC d.d., ki je bila 29. maja 2013 in so se jo udeležili delničarji družbe, katerih delnice so predstavljale 95 odstotkov delnic, je bilo predstavljeno revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2012, delničarji pa so soglasno sprejeli sledeče sklepe:

1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2012 v višini 16.980.295,33 EUR se uporabi :

    1. delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.159.270,40 EUR.
    2. bilančni dobiček v višini 10.000.000,00 EUR se razporedi med druge rezerve iz dobička.
    3. bilančni dobiček v višini 4.821.024,93 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
    4. Upravi in Nadzornemu svetu se za njeno dobro delo v letu 2012 podeli razrešnica s katero se potrjuje in odobrava delo.

2. Za poslovno leto 2013 se za revizorja družbe imenuje Ernst&Young revizija.

3. Skupščina je pooblastila Upravo, da lahko v okviru zakonskih določil pridobiva lastne delnice, pri čemer je lahko najnižja odkupna cena 148,00 EUR, najvišja pa 230,00 EUR.

4. Skladno s sklepi skupščine, se z dnem poteka mandata dosedanjim članom Nadzornega sveta, to je 28. februarja 2014, za mandatno dobo štirih let, za člana izvolita Vincencij Kocjančič, dosedanji predsednik Nadzornega sveta in Andrej Korinšek, ustanovitelj in nekdanji direktor KPMG Slovenija, tretjega člana pa bo imenoval Svet delavcev družbe.

Družba je v letu 2012, poslovala dobro. Prihodki so znašali 52.807.099 EUR, čisti dobiček pa 7.208.834 EUR. Ob tem pa je družba nadaljevala z investicijskimi vlaganji v višini 5.405.850 EUR v smeri prenove poslovnih prostorov z novimi programskimi vsebinami, v obnovljive vire energije, v izgradnjo nove sončne elektrarne v Murski Soboti, v novo razsvetljavo z LED tehnologijo, posodobitev informacijske opreme ter nakup skladiščne in transportne opreme. V preteklem letu se je zamenjalo kar nekaj trgovcev, ki so jih nadomestili novi z dodatno, pestrejšo, izvirnejšo novo ponudbo, kot npr. Lidl, Center energetskih rešitev, Mercator tehnika, Fitinn športni center... V Logističnem centru je bila kljub zahtevnim pogojem zabeležena 3,6 odstotno rast. V Kristalni palači, se zaključuje polnjenje prostorov izključno z uglednimi tujimi poslovnimi partnerji. Družba je svojo poslovno stabilnost povečala z novo uvedeno storitvijo, imenovano "celovito upravljanje s poslovnim prostorom", ki pomeni prodajo lastnega, dolgoletnega znanja, izkušenj in dobre prakse, pri upravljanju cityjev. S Hypo Alpe Adria banko je bila podpisana pogodba o upravljanju 19 nakupovalnih središč in trgovskih centrov Qlandij, kar predstavlja 300.000 m2 poslovnih površin.

V letu 2012 je družba precej vložila in napredovala na področju trajnostnega razvoja ter okrepila sistem učinkovitega in sistematičnega upravljanja z energijo z namenom zmanjšanja porabe energije in stroškov. Poleg obnove fasad z boljšo toplotno izolacijo je bila na Logističnem centru in v cityjih zamenjana zastarela in energetsko neučinkovita notranja in zunanja razsvetljava z novo, varčnejšo LED tehnologijo, delno tudi s pomočjo EU sredstev, s čemer je družba močno zmanjšala porabo in pocenila električno energijo, poleg tega pa so se bistveno zmanjšali tudi izpusti CO2 v zrak. Družba je leta 2012 zgradila tretjo sončno elektrarno v Murski Soboti, pridobljen je bil energetski ISO standard 50.001.

Tudi sicer je družba vlagala v osvežitev Citya v Ljubljani; za obiskovalce je najbolj zanimiv projekt "Misija zeleno", ki izžareva svežino in je povezan z vsem, kar je prijazno ljudem in okolju ter je pri obiskovalcih in potrošnikih spodbudil spoštovanje do vrednot trajnostnega razvoja in ekologije, ki ju BTC stalno nadgrajuje.

Prav gotovo je bila za BTC City izjemna pridobitev lanskega leta tudi izgradnja 16. nadstropnega hotela Plaza s štirimi zvezdicami, ki s svojimi 500 posteljami, kongresnimi dvoranami, restavracijo in izjemno teraso, izredno dobro dopolnjuje ponudbo celotnega cityja. Investitor ni bil BTC, pač pa Zlatarna Celje, BTC je bil lastnik zemljišč, ki jih je urbanistično usposobil za hotel in jih prodal Zlatarni Celje.

Dodatne informacije:

BTC, Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi; tel.: 01 585 13 15, e-pošta: maja.oven@btc.si