O-STA

2. redna seja Nadzornega sveta NLB

Včeraj, 25. julija se je Nadzorni svet NLB sestal na svoji drugi redni seji, ki jo je vodil novi predsednik France Arhar, na kateri so se člani med drugim seznanili tudi z rezultati poslovanja NLB in NLB Skupine v prvem polletju letošnjega leta, ki bodo skladno s finančnim koledarjem objavljeni v začetku avgusta.

Poročilo uprave
Nadzorni svet se je seznanil s podrobnejšim potekom programa celovite preobrazbe NLB, ki zajema 7 ključnih področij v banki in katere cilj je, da banka v čim krajšem času postane zdrava, dobičkonosna in konkurenčna banka. Uprava NLB je v svojem poročilu povedala, da skladno s programom banka intenzivno dela na reprogramih finančnih struktur podjetij z zdravimi potenciali. Bistvenih sprememb v obsegu slabih terjatev zaenkrat še ni zaznati. Pozitivne učinke je pričakovati tudi z naslova prenosa dela slabih terjatev na DUTB, ki je v teku.

V nadaljevanju je uprava predstavila tudi načrt integritete, s katerim bo banka s celovitim in skrbno načrtovanim pristopom identificirala, obvladovala, odpravljala in preprečevala nastanek tveganj koruptivnih ter drugih protipravnih, neetičnih in škodljivih dejanj. Do junija letos je uprava pristojnim organom prijavila že 28 sumov škodljivih dejanj.

Poročilo o poslovanju NLB Skupine in NLB d.d. v obdobju januar- junij 2013
V prvem polletju 2013 je NLB dosegla dobiček pred rezervacijami v višini 35,3 mio EUR. Na rezultat po davkih, ki je bil negativen v višini 85,8 mio EUR, so vplivale predvsem oblikovane oslabitve in rezervacije ter nižji neto obrestni prihodki. NLB Skupina je pred rezervacijami dosegla dobiček v višini 35,1 mio EUR, po davkih pa je bil rezultat negativen v višini 91,0 mio EUR.
Pri stroških je zaradi izvajanja ukrepov banke za racionalizacijo opazen trend zniževanja. Na nivoju NLB Skupine oziroma NLB, d. d., so v primerjavi z enakim obdobjem lani stroški nižji za 13% oziroma 10% in so dosegli 161,9 mio EUR oziroma 102,9 mio EUR. Stroški dela, ki predstavljajo več kot polovico vseh stroškov, so se v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta znižali za 14% na ravni skupine in za 10 % na ravni banke.

NLB Skupina je v šestih mesecih 2013 oblikovala za 144,9 mio EUR oslabitev in rezervacij, kar je za 13% manj kot v enakem obdobju predhodnega leta, dodatne oslabitve in rezervacije v NLB pa znašajo 131,6 mio EUR in so za 20% nižje napram enakemu obdobju lani.

Informacija o procesih, povezanih s programom prestrukturiranja za Evropsko komisijo, prenosom terjatev na DUTB in dokapitalizacijo
Kot je znano je, NLB je sprejela in izvaja Akcijski načrt za dokapitalizacijo oz. kapitalsko krepitev banke, ki je kombinacija dveh ukrepov: povečanja kapitala in prenosa dela terjatev na DUTB. Določitev zneska dokapitalizacije je delno so-odvisna od končnih učinkov prenosa terjatev na DUTB, ko bo nabor terjatev dokončno usklajen z DUTB, prenosna vrednost pa verificirana s strani Evropske komisije, prav tako pa bo morala biti potrjena vrednost dokapitalizacije ter v okviru tega tudi obravnavani stres testi.

Revizijsko poročilo o izrednem pregledu postopka izbire Korn/ Ferry International
Nadzorni svet je sprejel poročilo Komisije za revizijo, pri čemer je ugotovil, da na podlagi poročila Centra notranje revizije, bivše predsednice komisije ter ustnega poročanja g. Janka Medje in direktorice Centra notranje revizije ga. Polone Kurtevski ugotavlja, da imenovanje predsednika uprave ni bilo vzročno povezano z najemom kadrovske agencije Korn Ferry International in da se za njegovo imenovanje agenciji ni plačalo nobenega honorarja.

Ob tem Nadzorni svet na podlagi ugotovitev interne revizije tudi pričakuje od uprave, da bo v sodelovanju z notranjo revizijo in pogodbenimi partnerji odpravila nekatere procesne in organizacijske pomanjkljivosti, ugotovljene v poročilu.

Nadzorni svet je na podlagi vseh obravnavanih tematik ugotovil, da je za banko v tem trenutku in širših razmerah ključno, da se osredotoči na izvajanje ključnih prioritet izvajanja ukrepov po ZUKSB ter v skladu z regulativo, na kakovostno delo s strankami in zaposlenimi, na izvedbo nujnega programa prestrukturiranja banke v skladu z dolgoročnimi cilji povratka h dobičkonosnosti in vzdržni uspešnosti.

Kot običajno, se je Nadzorni svet seznanil tudi z aktualnimi priporočili Banke Slovenije.


Korporativno komuniciranje - Odnosi z javnostmi NLB