O-STA

Sindikati in uprava podpisali novo Kolektivno pogodbo NLB

Danes, 24. decembra, sta reprezentativna sindikata v NLB podpisala z upravo banke novo Kolektivno pogodbo Nove Ljubljanske banke (KP NLB) z veljavnostjo od 1. januarja 2014 za dve leti.
Zadovoljni s podpisom pogodbe: Janko Medja, Miran Marentič in Vida Ribnikar


Dosežen dogovor med banko in reprezentativnima sindikatoma je dragocen uspeh v časih, ko v banki poteka intenzivno prestrukturiranje in se zmanjšuje število zaposlenih, in kaže na obojestranski trud in pozornost na delo s celotno ekipo NLB, ki dela na tem, da banka postane uspešnejša v prihodnosti.

Nova kolektivna pogodba ohranja višjo raven pravic kot pravkar podpisana nova panožna pogodba (KPDb), kot na primer del plače za delovno uspešnost delavca ter ureditev pravic v členih, ki se nanašajo na postopek rednih odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga.

Nagrajevanje

KP NLB nagrajevanja ne deli več v redno in izredno obliko, ampak opredeljuje samo eno vrsto napredovanja in določa natančne kriterije oziroma pogoje. Ker "rednega napredovanja" v prej določeni obliki ni več, KP NLB za vse delavce, ki so bili po pogojih 38. člena KP NLB, ki se še uporablja do 31. decembra 2013, upravičeni do rednega napredovanja za enega ali več plačilnih razredov, napredujejo v mesecu maju 2014 v tretji plačilni razred delovnega mesta; tako pravice za te delavce ne bodo na kakršenkoli način ukinjene ali zmanjšane.

Plačilo za delovno uspešnost

Po novem se dinamika variabilnega dela plače iz mesečnega oziroma trimesečnega izplačila spremeni v trimesečnega oz. najmanj polletnega. Takšna rešit ev bo povečala učinkovitost spremljanja, ocenjevanja in nagrajevanje delovne uspešnosti in bo okrepila ciljno vodenje v banki.

Kriteriji za spremljanje in ugotavljanje delovne uspešnosti pa ostajajo enaki.

Odpravnina pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Odpravnina pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, razloga nezmožnosti ali iz razloga nesposobnosti se z novo Kolektivno pogodbo ne spreminja, spreminja se le dolžina odpovednega roka za manj kot 5 let delovne dobe pri delodajalcu.

Ukine se dodatek za napredovalno stopnjo, poveča se dodatek za nadomeščanje dalj časa odsotnega delavca

Dodatek za napredovalno stopnjo se ukine, razen za delavce, ki ta dodatek že prejemajo, kar je urejeno v prehodnih določbah. Ti delavci bodo ta dodatek prejemali ves čas zaposlitve v banki. Dodatek za nadomeščanje dalj časa odsotnega delavca se iz sedanjih 20 % poveča na 30 %, saj se je banka ob tem predlogu zavedala obremenitev delavcev, ki nadomeščajo dlje odsotne sodelavce in so zaradi tega še bolj obremenjeni.

Regres za letni dopust

Regres za letni dopust se zniža na višino, kot jo določa KPDb in sicer, namesto najmanj 75 % povprečne izplačane plače v zadnjih treh mesecih na zaposlenega v banki na najmanj 80 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. Ob tem je treba spomniti na trenutno veljavni Zakon o dodatnih interventn ih ukrepih za leto 2012, ki za regres za letni dopust v finančnih in nefinančnih družbah določa, da se izplača regres za letni dopust največ v višini minimalne plače v RS.

Tudi ostali členi so se delno spremenili, predvsem v smeri jasnejšega razumevanja, ki pa ne vplivajo neposredno na prej omenjene pravice delavcev.

Konstruktivno sodelovanje banke s sindikatom

V kolektivni pogodbi sta se obe strani zavezali k rednemu in celovitemu obveščanju zaposlenih in članov sindikata, čemur bosta v prihodnje namenjali še več pozornosti. Banka in sindikat bosta o vsebini medsebojnega obveščanja med vodstvom banke in vodstvom sindikata oziroma njunih pooblaščencev pošteno, pregledno in celovito obveščala zaposlene oziroma člane sindikata na načine, ki jih vsaka stran običajno uporablja za tovrstno obveščanje.

"Letos smo skupaj s sindikatoma banke uskladili novo kolektivno pogodbo. Za NLB je bila to priložnost, da ob upoštevanju določil nove Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije ter delovno pravne zakonodaje, naredimo spremembe, ki so v teh zahtevnih časih nujno potrebne. Poudarjamo, da lahko le s trudom vsakega posameznika ter z zagotavljanjem razvoja pri zaposlenih in z ustreznimi motivacijskimi mehanizmi dosežemo zastavljene cilje v prihodnosti. In cilje seveda moramo doseči, k temu smo zavezani vsi skupaj.", je na današnjem slavnostnem podpisu povedal predsednik uprave NLB, Janko Medja.

Predsednika reprezentativnih sindikatov v NLB sta ob podpisu nove KPNLB poudarila na pomembnost socialnega dialoga, ki je potekal v času pogajanj za KP NLB in je tudi omogočil uspešen zaključek pogajanj. "V Sindikatu NLB menimo, da bo v prihodnje potrebno zagotovo dodati še eno komponento, ki je vezana na zagotavljanje uspešnega socialnega partnerstva," je povedal Miran Marentič, predsednik Sindikata NLB. "Ta omogoča ravnotežje moči med delom in kapitalom, kar z drugimi besedami pomeni vključitev obeh strani proces enakopravnega dogovarjanja in pristajanje na partnerski konsenz. Zgolj medsebojna obveščanja med vodstvom banke in vodstvom sindikata bomo na ta način presegli."

"Pomemben civilizacijski dosežek je, če ima pravna oseba kolektivno pogodbo. Zato se morata oba socialna partnerja potruditi, da jo ohranjata in ko bo poslovanje banke sanirano in uspešno, tudi nadgrajujeta s pravicami v korist delavce," je še dodala Vida Ribnikar, predsednica Sindikalne orga nizacije NLB Domžale, članice SBS.

Direktorica sektorja za upravljanje s kadri in vodja pogajalske skupine banke Vesna Vodopivec je izrazila zadovoljstvo po koncu precej dolgih pogajanj, ker je do podpisa nove kolektivne pogodbe prišlo, kajti "banka je imela ves čas iskren namen, da ob vseh vzporednih aktivnostih, ki potekajo v banki, sklene novo kolektivno pogodbo še za naslednji dve leti."

Korporativno komuniciranje in reprezentativna sindikata v NLB