O-STA

25. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 4. februar 2014 - Danes dopoldne je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 25. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Članice in člani sveta so z dnevnega reda umaknili 2 točki, in sicer Predlog Sklepa o potrditvi Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo in Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo za območje mestne občine Velenje, dnevni red 25. seje pa so razširili s Poročilom o posledicah izrednih vremenskih razmer v mestni občini Velenje in Predlogom Sklepa o soglasju k načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja KS Gorica.

Poročilo o posledicah izrednih vremenskih razmer v mestni občini Velenje sta predstavila župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in poveljnik gasilskega poveljstva Mestne občine Velenje Boris Brinovšek. Svetnice in svetniki so o posledicah tudi razpravljali in podali nekaj pobud. Z razmerami v mestni občini Velenje vas sproti seznanjamo.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet Javnega zavoda Regijsko višje- in visokošolsko središče in Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje, ki sta bila soglasno sprejeta.

V svet Javnega zavoda Regijsko višje- in visokošolsko središče sta bili imenovani Katarina Praznik in Nada Zavolovšek Hudarin, v svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje pa Mehmed Bečić in Andrej Kuzman.

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Laze iz javnega dobra (nepremičnina 1430/10), ki so ga članice in člani sveta soglasno sprejeli, je predstavila Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje. O vsebini sklepa bomo še poročali.

Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Mestne občine Velenje Amra Kadrič je svetnice in svetnike seznanila s Predlogom Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško, in Koroško v letu 2014, ki so ga članice in člani sveta potrdili.

Predlog Sklepa o soglasju Mestne občine Velenje k nakupu poslovnega deleža družbe SAŠA inkubator, družbe za podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o., ki so ga članice in člani sveta sprejeli, je predstavila vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo Mestne občine Velenje Karla Sitar.

Alenka Rednjak, vodja Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje, je predstavila Predlog Sklepa o soglasju k načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja KS Gorica. Članice in člani sveta so sklep soglasno potrdili.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013, ki ga je predstavila vodja Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje Branka Gradišnik, so svetnice in svetniki potrdili. S spremembo pravilnika se podaljšuje njegova veljavnost do konca leta 2014. Tako bomo v tem letu lahko dodelili sredstva državnih pomoči za kmetijstvo po veljavnih shemah.

Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v mestni občini Velenje za leto 2013 in Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v mestni občini Velenje v obdobju od 2010 do vključno 2017 je predstavil vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje Anton Brodnik. Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom in sprejeli spremembe pravilnika.

Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Mestne občine Velenje Amra Kadrič je predstavila Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o financiranju političnih strank in Predlog Sklepa o financiranju političnih strank. S spremembami Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB, 103/07 in 99/13; v nadaljevanju: ZPolS) se je spremenilo poimenovanje akta o financiranju političnih strank, ki jih financirajo lokalne skupnosti. V 1. odstavku 26. člena ZPolS je zapisano, da pristojni organ občine s Sklepom o financiranju političnih strank določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti, sorazmerno s številom glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Namen zakonodajalca je bil, da poenoti poimenovanje aktov, ki jih občinski sveti sprejemajo za financiranje političnih strank v lokalnih skupnostih, saj so občine doslej te akte različno poimenovale. Do sedaj so se dotacije političnim strankam v Mestni občini Velenje izplačevale na podlagi Odloka o financiranju političnih strank (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/2002 in 14/2003) in s političnimi strankami sklenjenih pogodb o financiranju. S sprejetjem novega ZPolS te pogodbe niso več potrebne, saj zadošča Sklep o financiranju političnih strank, ki ga sprejme občinski svet. Članice in člani sveta so razveljavili Odlok o financiranju političnih strank ter sprejeli Sklep o financiranju političnih strank.

Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v mestni občini Velenje je predstavil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Drago Martinšek. O vsebini odloka, ki so ga svetnice in svetniki soglasno sprejeli, bomo še poročali.

Prostorska akta (Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01) in Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3 Šmartno - Velenje in del območja urejanja G4/3) je predstavila Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje. Oba prostorska akta so svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog in ju sprejeli.

Potek prenove mestnega središča Velenja "LEPICENTER", Projekt Promenada, je predstavil vodja projekta Maksimiljan Arlič. Kot smo vas že obveščali, je Mestna občina Velenje za prenovo mestnega središča uspela pridobiti skoraj dva milijona evrov evropskih nepovratnih sredstev (1.963.886,52 evra). Za projekt smo pridobili še 320 tisoč evrov iz državnega proračuna, 910.610 evrov pa bomo financirali iz lastnih sredstev. Če se za izvedbo projekta ne bi odločili, evropskega in državnega denarja Velenje seveda ne bi bilo deležno.

Projekt prenove mestnega središča Velenja je ocenjen na 3.722.937 evrov (z vključenim davkom na dodano vrednost). V to številko je zajeta celotna izvedba - od izdelave investicijske in projektne dokumentacije do izgradnje celotne promenade z dvoetažno parkirno hišo, z novim mostom sredi promenade ter z amfiteatrom ob bregovih Pake. S prenovo promenade bomo ob tem zmanjšali poplavno ogroženost mesta ter povečali njegovo atraktivnost za obrtnike, podjetnike, stanovalce in obiskovalce. V navedeno vrednost projekta so všteti tudi stroški prestavitve in obnove komunalnih vodov, stroški nadzora, nakupa in dobave opreme, obveščanja javnosti ter vodenja projekta.

Dela potekajo po terminskem načrtu, predvideni rok dokončanja del je 1. junij 2014.

Članice in člani sveta so se seznanili tudi z izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta na Gorici, o čemer je spregovorila vodja Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje Alenka Rednjak. Kot ste seznanjeni, sta Mestna občina Velenje in podjetje IGEM, d. o. o., soinvestitorja gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Gorica Velenje. Mestna občina Velenje investira v 132 neprofitnih stanovanj in 198 pokritih pripadajočih parkirnih mest. Skupna vrednost deleža Mestne občine Velenje znaša 11.240.800,44 evra. Podjetje IGEM, d. o. o., financira gradnjo 15 tržnih stanovanj, trgovskega centra z 62 zunanjimi parkirnimi mesti, poslovnih prostorov za prodajo na trgu in okoli 460 pokritih parkirnih mest. Celotna vrednost investicije znaša okoli 24 milijonov evrov. S prijavo na javni razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je Mestna občina Velenje pridobila soinvestitorska sredstva za 65 stanovanj in 98 pokritih parkirnih mest (5.463.075,08 evra) ter posojilo v višini 2.323.560,59 evra. Gradnja stanovanj je do začetka lanskega novembra potekala po zastavljenem terminskem načrtu, saj je bil rok za predajo stanovanj in pokritih parkirnih mest 28. februar 2014. V začetku novembra pa je na sredini temelja plošče garaže prišlo do vdora vode in sanacija bo gradnjo podaljšala.

Neprofitna stanovanja v novem objektu na Gorici bodo dodeljena upravičencem z veljavne prednostne liste. Selitev najemnikov bo predvidoma mogoča junija letos, marca pa bodo upravičenci prejeli sklepe o dodelitvi stanovanja.

Vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo Mestne občine Velenje Karla Sitar je članicam in članom sveta predstavila, kako poteka priprava programskih dokumentov kohezijske politike 2014-2020, in sicer na ravni države, kohezijske regije ter statistične regije. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pristojno za koordinacijo in pripravo Strategije razvoja Slovenije, Programa državnih razvojnih prioritet in investicij, Partnerskega sporazuma, Operativnih programov Kohezijske politike Evropske unije, Operativnih programov evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) ter Regionalnih razvojnih programov in dogovorov za razvoj regij. Za Slovenijo v obdobju 2014-2020 velja delitev na dve tako imenovani kohezijski regiji (NUTS 2), na Vzhodno (na voljo 1,12 milijarde evrov) in Zahodno Slovenijo (razpoložljivih 860 milijonov evrov). Za kohezijski sklad za celotno Slovenijo je namenjenih 1,055 milijarde evrov.

Rušitev skakalnice in izgradnjo skakalnega centra je predstavil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Drago Martinšek. Konec lanskega leta smo v Velenju porušili skakalnico K 85, zaletni stolp K 55 in spremljajoči stolp. Decembra je bila s strani strokovnjakov za področje smučarskih skokov podana pobuda po spremembi predvidene umestitve skakalnice K 55 v prostor in umestitvi skakalnice K 35 v ta center. Izgradnja dveh skakalnic (K 55 in K 35) bi bila po mnenju stroke idealna in relativno poceni rešitev, ki bi dala največje učinke; tako za domači klub kot za nadaljnji razvoj regije. Takšna prenova bi bila tudi v skladu s smernicami Mednarodne smučarske zveze FIS, ki pri izgradnji in prenovi centrov poudarja pomen postopnosti (grajenje skakalnic od najmanjše do največje v enotnem skakalnem centru). V smučarskem skakalnem centru Velenje bi takšna postopnost zagotovila center s petimi skakalnicami: K 7, K 14, K 20, K 35 in K 55 metrov.

Direktorica občinske uprave Andreja Katič je članice in člane sveta seznanila z aktivnostmi v zvezi s pridobitvijo zemljišč na podlagi določil zakona o zadrugah in zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Vsebina poročila se je nanašala na nepremičnine na območju mestne občine Velenje, na katerih je Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z. o. o., vpisana kot imetnik pravice uporabe družbene lastnine (prvotno je bila vknjižena lastninska pravica v korist Kmetijske zadruge Šaleška dolina, z. o. o.). Republika Slovenija, zanjo Državno pravobranilstvo, je za nekaj takšnih zemljišč na območju mestne občine Velenje skladno z zakonodajo že uspela dokazati, da je lastnica teh nepremičnin in da na strani zadruge ne obstaja temelj lastninjena. V vseh sklopih reševanja prenosov nepremičnin na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije oziroma na Mestno občino Velenje je skladno z zakonskimi določili v obravnavi 49 parcel.

Svetnice in svetniki so se danes seznanili tudi s poročili o dodeljenih državnih pomočeh "de minimis" za spodbujanje podjetništva v mestni občini Velenje za leto 2013, o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Velenje za leto 2013, o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v mestni občini Velenje za leto 2013, o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v mestni občini Velenje za leto 2013, o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v mestni občini Velenje za leto 2013, o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013 in o delovanju Centra ponovne uporabe Velenje.

Z vsebino poročil vas bomo še seznanili. Prav tako bomo še poročali o vsebini vseh točk dnevnega reda današnje seje, ki v tem sporočilu za javnost niso podrobneje predstavljene.

Seja je bila končana ob 12. uri in 43 minut.

Naslednja seja Sveta Mestne občine Velenje bo predvidoma marca.