O-STA

Nadzorni svet sprejel odstop dr. Franceta Arharja

Nadzorni svet je na današnji seji sprejel odstop dr. Arharja s takojšnjim učinkom. Dr. Arhar je kot razlog za odstop navedel politične pritiske preko državnega zbora in njegovih delovnih teles. Člani nadzornega sveta obžalujejo predsednikov odstop, a spoštujejo njegovo odločitev. Zahvalili so se mu za vodenje nadzornega sveta od junija 2013, ko so skupaj nastopili kot člani nadzornega sveta NLB d.d. Nadzorni svet je pod njegovim vodstvom deloval usklajeno in praviloma odločal s soglasjem vseh članov. V skladu s statutom banke je operativno vodenje nadzornega sveta prevzel namestnik predsednika Gorazd Podbevšek, nadzorni svet pa bo o novem predsedniku odločal na naslednji redni seji. Nadzorni svet nemoteno deluje.

Nadzorni svet podpira upravo v njenih prizadevanjih pri izvrševanju strategije, na podlagi katere je bila banka dokapitalizirana. Že v letošnjem letu banka načrtuje dvig čistih prihodkov in nadaljnjo racionalizacijo poslovanja, s čimer bo prilagodila obseg poslovanja bistveno manjši bilančni vsoti. Banka je v prvem četrtletju tega leta podjetjem odobrila 137 milijonov evrov novih posojil nad milijon evrov, kar dokazuje, da se s svežim kapitalom vrača na trg. Veliko naporov usmerja v prestrukturiranje slovenskih podjetij. Rezultati prvega četrtletja kažejo prve učinke, saj je banka poslovala z dobičkom.

Ena izmed prioritetnih nalog uprave, ki jo aktivno spremlja nadzorni svet, je ugotoviti odgovornost za pretekle slabe naložbe in sprožiti kazenske in odškodninske postopke v tistih primerih, kjer so ugotovljene prevare ali opustitev dolžne skrbnosti. Da bi povečali učinkovitost ekipe, ki se ukvarja z izjemno obsežnimi zadevami, je uprava ciljno iskala novega direktorja Centra za skladnost poslovanja. O tem je obveščala nadzorni svet in revizijsko komisijo nadzornega sveta skladno z akti banke. Ta točka dnevnega reda je bila uvrščena na prejšnjo redno sejo nadzornega sveta 10. aprila 2014, a zaradi obravnave letnega poročila in zaradi drugih obveznosti predsednika in nekaterih članov nadzornega sveta, le-ta ni bil sklepčen za obravnavo točke razno. Ta je med drugim vsebovala tudi obravnavo postopka imenovanja direktorja Centra za skladnost poslovanja NLB. Nadzorni svet je to točko zato obravnaval danes. Glede na vse pridobljene informacije za zdaj ni zaznal nobenih napak v postopku. Kot je to praksa v NLB v pomembnih primerih, je nadzorni svet naložil pregled postopka izbora tudi notranji reviziji družbe.

Nadzorni svet bdi nad tem, da NLB Skupina v prizadevanju po dobičkonosnem poslovanju deluje po najvišjih etičnih standardih. Banka si je zastavila ambiciozen program prestrukturiranja, po katerem so v ospredju komitenti, novi posli in ustvarjanje vrednosti za lastnika. Tega ne bi bilo mogoče doseči brez predanosti vseh sodelavcev za preobrat banke. Nadzorni svet se upravi in zaposlenim zahvaljuje za njihove izjemne napore in pripadnost banki.