O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Soglasno sprejet rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014

Velenje, 27. maj 2014 - Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so pravkar na 27. seji soglasno sprejeli Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014, ki ga je predstavil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Z rebalansom proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 51.403.392 evrov, odhodki v višini 57.896.091 evrov ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 6.492.699 evrov. V računu finančnih terjatev in naložb je načrtovano povečanje kapitalskih deležev v višini 6 tisoč evrov in prejeta minus dana posojila ter spremembe kapitalskih deležev (presežek izdatkov nad prejemki) v višini 6 tisoč evrov. V računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 3.524.000 evrov, odplačila dolga v višini 1.179.124 evrov, zmanjšanje sredstev na računih v višini 4.153.823 evrov, neto zadolževanje v višini 2.344.876 evrov in neto financiranje v višini 6.492.699 evrov.

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2013 je bilo 4.684.109 evrov, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2014 je načrtovano v višini 530.286 evrov.

Predlog rebalansa je pripravljen z namenom razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31. 12. 2013, ki je bil s sprejetim proračunom načrtovan v višini 2.859.760 evrov, realiziran pa je bil v višini 4.684.109 evrov, vključitve novih proračunskih postavk v proračun ter uskladitve proračuna z dinamiko izvajanja investicij.

Z rebalansom je obseg proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom povečan za 4 %. Največ sredstev je načrtovanih za oskrbo z vodo (22,8 %), za delovanje in vzdrževanje vrtcev (8,2 %), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (7,5 %), za spodbujanje stanovanjske gradnje (6,2 %), za administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih organov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (5,9 %), za programe športa (4,8 %), za ravnanje z odpadno vodo (3,5 %), za oskrbo s toplotno energijo (2,9 %), za spodbujanje razvoja malega gospodarstva (2,7 %), za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (2,4 %), za druge programe v kulturi (2,1 %) in dejavnost zdravstvenih domov (2,1 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 4.454.269 evrov oziroma 8 % proračuna, za ostale tekoče odhodke in izdatke 19.145.098 evrov oziroma 32 % proračuna, za investicijske odhodke 34.989.848 evrov oziroma 59 % proračuna in za proračunsko rezervo 492.000 evrov oziroma 1 % proračuna.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2014 so: naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo (12.944.128 evrov), nakup stanovanj na Gorici (2.516.100 evrov), prenova mestnega središča Velenje LEPICENTER - Projekt Promenada (2.263.000 evrov), naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo (1.691.132 evrov), Podjetniški center Standard (1.225.560 evrov), energetska sanacija Zdravstvenega doma Velenje (1.160.000 evrov), obnove cest po koncesiji za ceste (808.000 evrov), energetska sanacija Galerije Velenje (713.159 evrov), ureditev športnih igrišč (650.000 evrov), vzdrževanje objektov Vrtca Velenje (520.000 evrov), investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj (505.000 evrov) in ureditev male dvorane v Domu Kulture Velenje (500.000 evrov).

Sredstva proračunske rezerve so načrtovana za financiranje odprave posledic ujme (žleda) februarja tega leta.

V letu 2014 za financiranje projektov načrtujemo 17.037.108 evrov sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij ter od kupnine za stanovanja Gorica.

Za izvedbo investicij v oskrbo z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda po programu kohezije ter za nakup stanovanj na Gorici je z rebalansom proračuna načrtovana zadolžitev v višini 3.524.000 evrov.

Z rebalansom proračuna za leto 2014 Mestna občina Velenje zagotavlja ohranjanje in nadgrajevanje vseh standardov, ki so bili doseženi do sedaj. Občanke in občani bodo lahko tudi v prihodnje plačevali položnice brez provizije v Mestni blagajni, uporabljali brezplačni mestni potniški promet Lokalc ter brezplačna kolesa Bicy, obiskovali brezplačno pravno in arhitekturno svetovanje, še vedno pa bo Mestna občina Velenje s projektom Čisto moje Velenje v počitniškem času dijakom in študentom omogočala počitniško delo. Prav tako bo Mestna občina Velenje ohranila vse programe socialnega varstva kot so Varna hiša, javna kuhinja, zavetišče za brezdomce.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje